Kodeks ponašanja partnera – ba i hr

KODEKS PONAŠANJA IZVRŠITELJA USLUGA KOJE PRUŽAJU PROFESIONALCI

Na temelju članka 59. Uvjeta korištenja  uređuju se prava i obveze u vezi sa korištenjem VOZZi servisa od 12.10.2020. godine (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) privredno društvo KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD, ul. Živojina Žujovića br. 14, 11120 Beograd – Zvezdara, Republika Srbija, MB: 21151335, PIB: 109262399 (u daljnjem tekstu: Tvrtka), koje zastupa direktor Vladimir Šijaković dana 12.10.2020. godine u Beogradu donosi sljedeći:

PREAMBULA

Zbog potrebe usklađivanja svog poslovanja sa potrebama tržišta i temeljnim moralnim principima, kao i u cilju unaprijeđenja odnosa sa Profesionalcima, kao i odnosa sa strankama, korisnicima usluga, poslovnim partnerima, javnošću i najširom okolinom, Tvrtka ovim Kodeksom uređuje pitanja koja se odnose na profesionalnu etiku i pravila ponašanja izvršitelja usluga koje pružaju Profesionalci, te iskazuje svoje principe i pravila.

PREDMET I OPSEG PRIMJENE

Članak 1

Kodeks predstavlja ne samo interni akt Tvrtke, već iz njega proizlazi pravno djelovanje i na one osobe koje sa Tvrtkom sukladno Uvjetima korištenja stupaju u ugovorni odnos kao Profesionalci, kao i na osobe koje dolaze u neposredan kontakt sa korisnicima usluga Tvrtke, odnosno izvršitelja usluga tih Profesionalaca (u daljnjem tekstu, zajednički: Izvršitelji). Svi izvršitelji su dužni da se prema korisnicima usluga, kao i prema javnosti i najširoj okolini u izvršavanju svojih ugovornih obveza ponašaju sukladno Kodeksu, a usluge koje pružaju izvršavaju prema pravilima i preporukama Kodeksa.

Članak 2

U svom poslovanju Tvrtka  bezuvjetno  podržava ideju da u poslu, kao i u životu, samo ispravan odnos i odgovorno ponašanje osiguravaju međusobno povjerenje i poštovanje u međuljudskim i poslovnim odnosima.

Članak 3

Poslovanje Tvrtke temelji se na poštivanju zakona, drugih propisa, općih akata, ugovora između privrednih subjekata i poslovnih običaja. Obveza Tvrtke je pružanje kvalitetne, jasne i vjerodostojne informacije potencijalnim i trenutnim korisnicima svojih usluga.

Članak 4

Osim svih izvršitelja, principi i pravila ovog Kodeksa obvezuju i sve osobe koje su u ime i/ili za potrebe Tvrtke angažirane za obavljanje neke aktivnosti. Njihovo nepridržavanje podrazumijeva utvrđivanje odgovornosti i poduzimanje disciplinskih mjera, uključujući i prestanak angažmana, odnosno ugovornog odnosa. 

NAČELA POSLOVNE ETIKE

Članak 5

Poštivanje principa i pravila poslovne etike podrazumijeva, ali se njima ne ograničava, sljedeća načela:

 1. profesionalno obavljanje poslovnih aktivnosti;
 2. savjesno i potpuno preuzimanje i izvršavanje obveza;
 3. obavljanje poslovnih aktivnosti na način kojim se ne ugrožava profesionalni ugled;
 4. korištenje dopuštenih sredstava za postizanje poslovnih ciljeva;
 5. poštivanje propisa o nespojivim poslovima;
 6. čuvanje poslovne tajne;
 7. izbjegavanje sukoba između osobnih i poslovnih interesa;
 8. suzdržavanje od korištenja političkog ili drugog utjecaja ili pritiska radi ostvarivanja poslovnih ciljeva;
 9. rješavanje sporova sa strankama, korisnicima usluga i poslovnim partnerima mirnim putem, putem pregovora ili posredovanja, uz nastojanje da se nastave poslovni odnosi;
 10. obavljanje poslovne aktivnosti sukladno propisima o zaštiti i unaprijeđenju životne sredine;

Članak 6

Izvršitelji su dužni da se međusobno uvažavaju, dopunjavaju, podstiču i motiviraju u cilju pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima, kao i da isto uvažavanje iskazuju prema tim korisnicima.

Članak 7

Svi izvršitelji su ravnopravni u smislu primjene ovog Kodeksa, bez obzira na to kod kojeg konkretnog Profesionalca su angažirani, ili na vrstu i način njihovog angažiranja.

Članak 8

Za kvalitetu obavljenog posla svaki izvršitelj ima prije svega osobnu odgovornost. 

Članak 9

Odnos prema korisnicima i međusobni odnosi izvršitelja  temelje se na poštivanju ljudskog dostojanstva i osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Članak 10

Izvršitelji imaju obvezu da se prilikom pružanja usluga pridržavaju propisa kojima se regulira sigurnost i zdravlje. 

Članak 11

Izvršitelji nisu dužni da se na bilo koji način izjašnjavaju bilo kome, uključujući, ali se ne ograničavajući na stranke Tvrtke, druge izvršitelje i treće osobe sa kojima dolaze u poslovni kontakt, o vjerskoj, političkoj, sindikalnoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti.

Izvršitelji međusobno poštuju iskazane vjerske, političke i sindikalne pripadnosti kao i rasne, nacionalne i spolne pripadnosti svojih kolega i nije dozvoljeno ugrožavanje temeljnih ljudskih prava po bilo kojoj osnovi. 

OČEKIVANJA OD IZVRŠITELJA

Članak 12

Dobri međuljudski odnosi su uvjet za ostvarivanje poslovnih ciljeva. Zadovoljstvo se postiže odovarajućim ponašanjem i poštivanjem stručnih, kreativnih, intelektualnih i moralnih vrijednosti izvršitelja.

Članak 13

Svi izvršitelji su dužni da postupaju u najboljem interesu korisnika, sukladno svojim ovlaštenjima i odgovornostima. 

Članak 14

Svi izvršitelji su dužni da postupaju profesionalno i da rješavaju probleme na koje nailaze u pružanju svojih usluga.

Članak 15

Svaki izvršitelj mora biti discipliniran, marljiv i odgovoran za posao koji obavlja, pošten, savjestan, otvoren i korektan u odnosu sa drugima.

Članak 16

Izvršitelji svoje međusobne odnose grade na razumijevanju, toleranciji, uvažavanju, povjerenju i spremnosti na suradnju, stvarajući tako pozitivnu radnu atmosferu. 

Članak 17

Obveza svakog izvršitelja je da se pridržava temeljnih društvenih načela u pogledu ponašanja u radnom prostoru, obraćanja i komunikacije sa ostalim izvršiteljima, strankama, korisnicima usluga, poslovnim partnerima i drugim osobama, osobne urednosti i primjerenog oblačenja, kao i urednosti radnog mjesta, izbjegavanja stvaranja nepotrebne buke i uznemiravanja ostalih izvršitelja u radu.

Članak 18

Izvršitelji su dužni da se suzdrže od komentiranja stranaka, korisnika usluga i poslovnih partnera, kao i davanja neprimjerenih komentara u bilo kojoj komunikaciji.

Članak 19

Izvršiteljima je zabranjeno dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama koji je u vezi sa poslovanjem Tvrtke, i koji bi mogao štetno utjecati na poslovni ugled i reputaciju Tvrtke, kao i dovesti do nastanka bilo kakve štete.

Članak 20

Obveza svakog izvršitelja je aktivno traženje rješenje problema sa kojima se susreće u obavljanju usluge koje pruža, kao i da o njima obavještava svoje nadređene i da kritički sagledava rezultate svojih postupaka.

Članak 21

Prilikom konkretnog pružanja usluga, svi izvršitelji uživaju jednaka prava i ne mogu biti ograničeni u ostvarivanju svojih prava bez obzira na spol, rasu, boju kože, jezik, vjeroispovijest, nacionalno ili socijalno podrijetlo, vezu sa nekom nacionalnom manjinom, članstvo u političkim i sindikalnim organizacijama, imovinsko stanje, rođenje ili drugi osobni status.

Članak 22

Zabranjena je uporaba opojnih sredstava i alkohola za vrijeme pružanja usluga i njihovo unošenje u radne prostorije ili vozila kojima se pruža usluga.

Članak 23

Izvršitelj je dužan obavijestiti svog rukovoditelja o nastanku izvanrednih situacija kao što su bolest, osobni problemi, ili neki drugi razlog, kako bi rukovoditelj izvanrednu situaciju uskladio sa potrebama posla. 

Članak 24

Komunikacija u duhu zdrave poslovne suradnje treba biti imperativ za sve izvršitelje.

Članak 25

Izvršitelji su dužni da povjerene im poslove izvršavaju na način da interes korisnika, odnosno Tvrtke ne podrede privatnom interesu, niti da među njima izazovu sukob. Sukob interesa postoji kada izvršitelj donosi odluku ili utječe na donošenje odluke kojom se njemu ili povezanim osobama stvara imovinska ili neimovinska korist, nepostupajući isključivo u najboljem interesu korisnika odnosno Tvrtke.

Članak 26

Izvršitelji su obvezni da:

 1. ne koriste imovinu korisnika ili Tvrtke u osobnom interesu;
 2. ne koriste povjerljive informacije za uvećavanje osobne imovine ili imovine drugih osoba;
 3. ne zloupotrebljavaju svoj položaj.

ODNOSI NADREĐENIH PREMA IZVRŠITELJIMA

Članak 27

Rukovoditelji i vodeći menadžment  Tvrtke i Profesionalaca svojom angažiranošću, primjerenim ponašanjem i poštivanjem pravnih propisa, moralnih i etičkih principa, služe za primjer izvršiteljima, doprinose razvijanju poštovanja i povjerenja između izvršitelja i korisnika.

Članak 28

U odnosu prema podređenima rukovoditelji moraju biti ispravni i pravični, bez izuzetaka i pristranih osjećaja. Potrebno je da od izvršitelja zahtjevaju stručnost i odgovornost i da ne dopuste da na njihove odluke utječu poslovni odnosi (rodbinske, prijateljske i druge veze). Neophodno je da potiču timski rad i otkrivaju sposobnosti pojedinaca, da pruže maksimalan doprinos u realizaciji poslovnih ciljeva i da pri tom ne favoriziraju pojedince. 

Članak 29

Rukovoditelji su dužni poštivati osobnost podređenih i eventualne primjedbe na njihov rad i ponašanje priopćiti im konkretno i argumentirano. 

Članak 30

Temeljna obveza rukovoditelja je usmjerenost na ciljeve, organizacija posla, praćenje rezultata i poduzimanje mjera da se isti unaprijede.

Članak 31

Od rukovoditelja se očekuje da unaprijeđuju timski rad i timski duh i da osiguraju razmjenu znanja.

Članak 32

Rukovodiltelj mora biti pošten, pravičan i dosljedan te služiti kao primjer poželjnog postupanja i ponašanja. 

ODNOSI IZVRŠITELJA PREMA NADREĐENIMA

Članak 33

Odnos izvršitelja prema nadređenima temelji se na međusobnom poštovanju i uvažavanju. 

Članak 34

Izvršitelji izvršavaju povjerene poslove i zadatke od strane nadređenih, osim ako nisu u suprotnosti sa zakonom ili ugrožavaju njihovu vlastitu sigurnost. 

Članak 35

Izvršitelji ukazuju nadređenima na mogućnosti uspješnije i efikasnije realizacije povjerenih radnih zadataka u cilju boljih poslovnih rezultata. 

Članak 36

Eventualni problemi se rješavaju u dobronamjernoj, neposrednoj i konkretnoj komunikaciji između onih kojih se tiču problemi, a ako to nije moguće, rješavanje treba usmjeriti ka osobama na višem hijerarhijskom nivou.

ODNOS IZVRŠITELJA PREMA STRANKAMA – KORISNICIMA

Telefon

Članak 37

Izvršitelj je dužan da u poslovnom telefonskom razgovoru uvijek bude profesionalan, zainteresiran, ljubazan i kratak. 

Telefonski razgovor se uvijek započinje predstavljanjem, navođenjem imena izvršitelja, i kraćim nazivom Tvrtke odnosno Profesionalca koji ga je angažirao. 

Izvršitelj ne ostavlja poruku da ga osoba čija se usluga ili informacija traži, nazove kasnije. 

Izvršitelj odgovara na poslovnu poruku odmah ili u najkraćem mogućem roku. 

Izvršitelj izbjegava privatne razgovore telefonom, posebno u prisutnosti korisnika. 

Izvršitelj nastoji da svaki službeni razgovor završi u prijateljskom i pozitivnom tonu. 

Pisma – e-mail

Članak 38

Na poslovnim pismima se uvijek navodi Profesionalac i funkcija, odnosno radno mjesto izvršitelja koji pismo piše, kao i svi potrebni podaci za kontakt.

Pismo ispravno naslovite, na osobu, njenu funkciju i firmu. 

Stil pisanja se prilagođava temi i osobi kojoj se piše. 

Uvijek se provjerava da li ima grešaka u pismima i drugim porukama. 

Na pisma i e-mail-ove se odgovara odmah ili u najkraćem mogućem roku. 

Ukoliko je potrebno da još netko od izvršitelja bude upoznat sa primljenom ili poslanom poštom, uvijek se prosljeđuje pismo ili e-mail i toj (tim) osobi, odmah. 

Sastanci

Članak 39

Pri zakazivanju jasno definirajte cilj sastanka. 

Cilj sastanka određuje i krug osoba koje se pozivaju i koje mu prisustvuju. 

Pri prijemu stranaka, izvršitelji koji nisu pozvani i nisu aktivno poslovno uključeni ne trebaju prisustvovati sastanku. 

Odluku o tome tko prisustvuje sastancima donosi organizator sastanka, a po potrebi i Tvrtka.

Svakom izvršitelju pri prijemu stranaka potrebno je osigurati slobodnu prostoriju (bez prisustva drugih izvršitelja) u zakazanom vremenu sastanka. Ukoliko to nije moguće, izvršitelji koji su sticajem okolnosti prisutni nikako se ne smiju miješati u poslovni razgovor, osim ako izričito nisu zamoljeni ili pitani za nešto od strane organizatora sastanka. 

Na poslovnim sastancima nikada ne govorite o poslovima za koje niste kompetentni i koji ne spadaju u opis vašeg radnog mjesta. U poslovni sastanak uvijek uključite najkompetentniju osobu (ili više njih) iz pojedinih oblasti, prema nivou znanja koja su za taj sastanak potrebna. 

Na sastancima se držite teme sastanka i ne pravite digresije, odnosno ne pričajte o temama koje nemaju direktne veze sa poslom koji se obavlja. Ukoliko stranka to radi, imajte razumijevanja za to ukoliko je to u interesu posla, ali diskretno se potrudite da vratite razgovor na poslovni nivo. 

Stranke za koje procijenite da samo troše svoje i vaše vrijeme, na kulturan, ali i jasan način spriječite u tome. 

PRAVILA O KORIŠTENJU DRUŠVENIH MREŽA

Članak 40

Pravila za korištenje društvenih mreža su propisana sa ciljem da se definiraju očekivanja Tvrtke od izvršitelja, bilo da su ovlašteni predstavnici tvrtke u javnom digitalnom prostoru ili se na internetu predstavljaju kao izvršitelji Tvrtke. 

Aktivnost na društvenim mrežama tijekom radnog vremena i nakon njega, dojam koji ostavljaju izvršitelji kod Tvrtke i dojam o njoj ili njenom poslovanju je centralno mjesto ovih Pravila.

Članak 41

Ova pravila pomažu da se Tvrtka, poslovanje i njen žig odnosno oznaka pod kojima posluje zaštite od negativnog publiciteta time što razjašnjava šta jeste a šta nije prihvatljivo ponašanje na društvenim mrežama.

Područje primjene pravila o korištenju društvenih mreža

Članak 42

Korištenje društvenih mreža je postalo sastavni dio svakodnevnog života. Korištenje platformi kao što su Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn i slične, bloganje, i druge društvene mreže su postale neminovne u svakodnevnom životu. Svrha ovih pravila je da izvršiteljima kod Tvrtke pruži smjernice koje će ukloniti dileme kada je u pitanju ponašanje na društvenim mrežama.

Članak 43

Pravila o korištenju društvenih mreža se posebno odnose na one izvršitelje koji:

 • imaju profil na nekoj od društvenih ili poslovnih mreža (poput LinkedIn-a, Facebook-a, YouTube-a, Google+ i slično) i objavljuju da su izvršitelji za Tvrtku, bilo kao zvanični glasnogovornici ili u kontekstu osobne informacije; ili
 • dijele bilo kakve informacije vezane za svoj posao u Tvrtki ili o proizvodima i uslugama Tvrtke; ili 
 • objavljuju komentare, recenzije i ostale sadržaje na forumima, društvenim mrežama, web site-ovima ili blogovima, bilo osobno, bilo u sklopu profesije; ili
 • su aktivni na mikro-blog platformama (poput Twitter-a)

Pravila za sve izvršitelje

Članak 44

Izvršitelji ne bi trebali koristiti društvene mreže u privatne svrhe tijekom radnog vremena.

Članak 45

Samo ovlaštene osobe mogu zvanično  predstavljati Tvrtku na bilo kojoj društvenoj mreži. Ako niste sigurni tko je ovlaštena osoba, kontaktirajte rukovodioca Profesionalca ili nekog od zastupnika Tvrtke.

Članak 46

Izvršitelji su odgovorni za stavove iskazane na društvenim mrežama, a koji nisu u skladu sa ovim pravilima, stoga se apelira na diskreciju i kućni odgoj.

Članak 47

Izvršitelji mogu dati osobni doprinos (ne kao zvanični predstavnik tvrtke, već kroz objavljivanje na osobnom profilu) na temu automobilizma, pružanja usluga ili tema vezanih za rad Tvrtke, uz isticanje da su izvršitelji kod Tvrtke, dok god to ne predstavljaju kao zvaničan stav Tvrtke ili se nude da riješe neki problem u vezi sa radom Tvrtke. Ovakvim problemima će se baviti ovlaštene osobe Tvrtke.

Članak 48

Izvršitelji ne smiju komentirati problem ili temu u vezi sa Tvrtkom tako da se čini da njihovi komentari (pozitivni ili negativni) dolaze od nekoga tko nije zaposlen u Tvrtki.

Članak 49

Kreiranje određene grupe ili administriranje zvanične grupe koja objavljuje informacije o grupi kao i oblastima u kojima Tvrtka posluje zahtijevaju odobrenje rukovoditelja.

Članak 50

Ako kao izvršitelj želite predstavljati Tvrtku ili otvoriti grupu, molimo vas kontaktirajte rukovoditelja. 

Članak 51

Ukoliko vas kao izvršitelja kontaktira predstavnik tiskanih ili digitalnih medija povodom sadržaja koji je objavljen na internetu u vezi sa Tvrtkom, molimo vas da uputite tog predstavnika na rukovoditelja Tvrtke, uz obrazloženje da nemate ovlaštenje da nastupate niti da dajete izjave ili komentare u ime Tvrtke.

Članak 52

Izvršitelji ne smiju objaviti bilo kakve informacije o strankama i korisnicima usluga Tvrtke. Ovo se posebno odnosi na ime i prezime, registarske oznake, vrijeme i mjesto pružanja usluge, a odnosi se i na apsolutno svaki segment pružanja usluge korisniku. Ako ste u nedoumici da li neku informaciju možete objaviti, potrebno je da prije objavljivanja kontaktirate rukovoditelja koji će odlučiti o objavljivanju takve informacije.

Članak 53

Objavljivanje na društvenim mrežama može dovesti do medijskih objava. Ako vas kontaktira predstavnik medija, prije nego što bilo šta odgovorite kontaktirajte Menadžera za odnose sa medijima kod Tvrtke koji će vam reći kako da postupite.

Članak 54

Molimo vas da poštujete autorska prava. Ukoliko autorsko pravo nije vaše, nemojte ga koristiti. Prije nego što objavite nečiji autorski rad, molimo vas da provjerite sa vlasnikom autorskih prava da li imate odobrenje za to.

Članak 55

Zabranjeno je kreirati osobni ili nezvanične profile koji sadrže elemente naziva brenda, na primjer “Marko VOZZI Marković”, @VozziAna, @IvaVozzi ili @Pera-slepanje-Vozzi i slične.

Ključni principi

Članak 56

Budite ambasador. Osigurajte da sadržaj u vezi sa vama, kao što su tekstovi, slike ili video materijali, bude u skladu sa onim kako biste sebe predstavili na poslu. Ovo je posebno važno ukoliko predstavljate Tvrtku u obavljanju posla.

Članak 57

Identifikacija izvršitelja / Uporaba klauzule. Ukoliko na internetu govorite o Tvrtki ili proizvodima i uslugama koje Tvrtka pruža, treba jasno staviti do znanja da ste izvršitelj kod Tvrtke. 

Izvršitelji moraju naglasiti da ne govore u ime Tvrtke.  Ukoliko vodite vlastitu stranicu ili vaš profil na društvenoj mreži koji je u bilo kojem kontekstu povezan sa tvrtkom, na vašem se profilu treba naći klauzula poput “Stavovi izrečeni na ovoj stranici su osobni, a ne servisa Vozzi ili Tvrtke koja ga pruža.” Jedino ovlašteni izvršitelji smiju vršiti komunikaciju i davati objave u ime Tvrtke.

Članak 58

Razmislite dvaput. Savjetujemo izvršiteljima korištenje filtera, liste i grupe u okviru društvenih mreža kako bi odvojili osobni od poslovnog sadržaja koji objavljuju. Gdje ovo nije moguće savjetujemo svim izvršiteljima, posebno onima koji rade direktno sa strankama, da im privatni profili budu “prigodni za posao”.

Molimo vas da dvaput razmislite prije nego što se požalite preko interneta na lošu kvalitetu tuđe robe/usluge. Prodavač robe ili pružatelj usluge na koju se žalite je možda sadašnji ili budući poslovni partner Tvrtke ili Profesionalaca, i možda baš vi budete zaduženi da mu pružite uslugu.

Savjetujemo svima da izbjegavaju učešće u žučnim raspravama i  debatama bilo koje vrste na internetu.

Poštujte svoj auditorijum na društvenim mrežama i svoje kolege. Ovo podrazumijeva zabranu etničkih prozivki, rasističkih i seksističkih komentara, pogrdnih izraza, psovki, itd. Napadi na kolege se neće tolerirati ni pod kojim uvjetima.

Članak 59

Osobna odgovornost. Osobno ste odgovorni za sadržaj koji objavljujete na društvenim mrežama, blogovima, ili bilo kojem drugom mediju. Molimo vas da zapamtite kako internet nikad ne zaboravlja. To znači da će sve što objavite biti vidljivo velikom broju ljudi u vrlo dugom vremenskom razdoblju. Ako niste sigurni povodom sadržaja koji želite objaviti, savjetujte se sa svojim neposrednim rukovoditeljem ili kontaktirajte Tvrtku.

Povjerljive i informacije zabranjene za distribuciju

Članak 60

Morate štititi povjerljive informacije jer su one najvrijednija imovina. Ni u kojem slučaju nije opravdano dijeliti, objavljivati, postati ili na bilo koji drugi način otkrivati povjerljive informacije.

Ovisna društva i predstavništva

Članak 61

Kako bi se osigurala usklađenost i jasnoća poruke, ovisna društva, predstavništva, njihovi PR predstavnici i zastupnici za oglašavanje ne mogu direktno objavljivati sadržaje na kanalima društvenih mreža Tvrtke, niti voditi vlastite naloge. Zahtjevi za objavljivanjem PR informacija ili marketinških informacija i YouTube videa trebaju biti poslani Tvrtki na odobrenje i objavljivanje (ukoliko je odobreno).

Članak 62

Ovisnim društvima i predstavništvima nije dozvoljeno pokretanje  ili sudjelovanje u vođenju takmičenja na Facebook-u u suradnji sa Facebook stranicama drugih brendova bez suglasnosti Tvrtke. Ovo se odnosi na brendove koji su u partnerstvu sa servisom Tvrtke (Vozzi) kao i osobe koje imaju utjecaj na internetu.

Prijavljivanje

Članak 63

Vrlo je važno da odmah prijavite bilo kakvo kršenje ili potencijalno kršenje ovih pravila, kontaktirajte vašeg nadređenog ili nekog od zastupnika Tvrtke. 

U prijavi je potrebno navesti sljedeće podatke: svoje ime i prezime, poziciju, lokaciju radnog mjesta i podatke izvršitelja koji je prekršio ili koji potencijalno krši pravila sa detaljima koji su vam poznati. Vaše ime će ostati tajna.

Svatko tko prijavi sumnju o kršenju ili kršenje ovih pravila uživa punu zaštitu u smislu Zakona o zaštiti uzbunjivača.

ZVANIČNI KANALI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA I KONTAKTI

Članak 64

Tvrtka ima sljedeće zvanične kanale komunikacije na društvenim mrežama:

 • Facebook: https://www.facebook.com/vozzimobileapp/
 • Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCieQpDsIxy9QFVLM1oM8FXg
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vozzi
 • Instagram: https://www.instagram.com/vozzimobileapp/

Članak 65

Tvrtka ima sljedeće zvanične kontakte:

 • office@kovtechnology.com

POŠTIVANJE POLITIČKIH PRAVA IZVRŠITELJA

Članak 66

Izvršitelji imaju pravo da, u skladu sa Ustavom i zakonima, aktivno učestvuju u političkom životu, van radnog vremena i izvan radnog mjesta, a ostvarivanje prava na temelju rada nije uvjetovano političkim angažmanom izvršitelja. 

Članak 67

Zabranjeno je koristiti svoj položaj u privrednom subjektu ili imovinu privrednog subjekta radi pružanja političke podrške nekom kandidatu, političkoj stranci, pokretu ili grupi. 

Članak 68

Izvršiteljima nije dozvoljeno da ističu svoj status u privrednom subjektu kada istupaju u ime političke stranke, pokreta ili grupe.

KONKURENCIJA

Članak 69

Izvršitelji mogu direktno ili indirektno biti angažirani od bilo koje treće osobe za pružanje istih ili sličnih usluga koje pružaju korisnicima, bez ograničenja, s tim što korisnici Tvrtke imaju prednost u pružanju usluga.

Članak 70

Aktivan status izvršitelja u bilo kojem udruženju ili organizaciji ne zahtjeva nikakvo ni prethodno ni naknadno odobrenje. Angažman izvršitelja izvan Profesionalca odnosno izvan usluga koje se pružaju korisnicima Tvrtke, bilo da je uz nadoknadu ili bez nje, ne smije ugroziti pružanje usluga korisnicima Tvrtke, pri čemu se pod ugrožavanjem smatra obavljanje posla ukoliko oduzima vrijeme i pažnju potrebnu za visoku kvalitetu usluga koje se pružaju.

POSLOVNA TAJNA I POVJERLJIVE INFORMACIJE

Članak 71

Izvršitelji su dužni čuvati poslovnu tajnu do koje su došli u obavljanju posla. Poslovnom tajnom smatra se svaka informacija ili podatak čije bi neovlašteno otkrivanje trećim osobama moglo nanijeti štetu Tvrtki ili bi moglo koristiti konkurentima. 

Članak 72

Kao što je to propisano općim aktima Tvrtke, povjerljive informacije obuhvaćaju saznanja koja se odnose, ali nisu ograničena na:

 1. pregovore, ugovore sa strankama, korisnicima usluga, poslovnim partnerima i drugim osobama, kao i na poslovne planove privrednog subjekta koji nisu poznati javnosti;
 2. druge poslovne transakcije koje su u tijeku ili one nadolazeće, posebno ako se odnose na statusne promjene i promjene vlasničke strukture;
 3. istraživanja i daljnji razvoj privrednog subjekta, patente i inovacije;
 4. podatke o strankama, korisnicima usluga, poslovnim partnerima i izvršiteljima;
 5. know-how;
 6. neobjavljene informacije o uslugama;
 7. neobjavljene financijske i računovodstvene informacije;
 8. druge informacije čije objavljivanje može utjecati na ugled privrednog društva.

Članak 73

Ne smatra se odavanjem poslovne tajne niti poverljivih podataka privrednog subjekta iznošenje informacija čije je objavljivanje obvezno na temelju zakona, odnosno koje su u vezi sa povredom zakona, povredom dobre poslovne prakse ili principa poslovnog morala.

Članak 74

Izvršitelji i članovi njihovih obitelji ne smiju koristiti povjerljive informacije i poslovne mogućnosti u cilju pribavljanja materijalne ili nematerijalne koristi za sebe ili za povezane osobe.

Članak 75

Podaci o korisnicima usluga i poslovnim odnosima sa njima imaju karakter povjerljivih podataka i ne mogu biti priopćeni trećim osobama/stranama. Podaci o korisnicima usluga mogu biti priopćeni bez njihove suglasnosti pravosudnim tijelima samo na temelju odgovarajućeg sudskog naloga.

ZABRANA PODMIĆIVANJA I PRIMANJA MITA

Članak 76

Svaka pojava koja predstavlja mito mora odmah biti prijavljena Tvrtki. Poštivanje ovog pravila od posebnog je značaja za ugled Tvrtke, kao i kvalitetu odnosa Tvrtke sa poslovnim partnerima.

Članak 77

Izvršitelj, ili član njegove obitelji ne smije nuditi, davati, dovoditi u mogućnost, obećavati ili prihvatiti novac, stvar, pravo, uslugu, poklon veće vrijednosti ili mogućnost utjecaja od druge osobe koja je u poslovnom odnosu sa Tvrtkom.

Članak 78

Poklonom veće vrijednosti smatra se novac, stvar, pravo ili usluga, kao i svaka druga korist dobijena ili izvršena bez plaćanja odgovarajuće novčane naknade, uz naknadu po znatno nižoj cijeni od tržišne ili bez odgovarajućeg protučinjenja, a čija vrijednost prelazi jednu polovinu iznosa prosječne mjesečne neto zarade u Republici Srbiji.

Članak 79

Dozvoljeno je prihvaćanje i davanje poklona manje vrijednosti, osim ako prihvaćanje takvog poklona ne predstavlja uvjet za zaključenje posla ili dovodi poklonodavca u povoljniji položaj u odnosu na konkurente.

POSTUPANJE SA IMOVINOM TVRTKE

Članak 80

Očuvanje i uvećavanje imovine je od odlučujućeg značaja za osiguravanje urednog izvršavanja preuzetih obveza i kvalitete poslovanja.

Članak 81

Izvršitelji su odgovorni za očuvanje, uvećavanje i racionalno korištenje stvari koje čine imovinu Tvrtke, a koje su im povjerene za obavljanje posla.

POŠTIVANJE KODEKSA

Članak 82

Poštivanje Kodeksa je obveza svih izvršitelja.

Članak 83

Kodeks ponašanja izvršitelja se primjenjuje neposredno. Nepoštivanje Kodeksa predstavlja povredu ugovornog odnosa i može biti sankcionirano prestankom tog ugovornog odnosa.

Članak 84

Tvrtka posluje u Srbiji i namjerava proširiti svoje poslovanje i u inozemstvo, a namjera je Tvrtke da njena pravila budu usaglašena sa svim jurisdikcijama na kojima posluje. Prema tome, ukoliko se ovaj Kodeks kosi sa važećim lokalnim zakonskim odredbama, Tvrtka će poštivati lokalne zakonske odredbe. Dodatno, Tvrtka može usvojiti regionalne ili propise koji važe u nekoj državi u vezi sa ovom temom kako bi se prilagodila lokalnim uvjetima ili zakonskim odredbama, a izvršitelje u jurisdikciji gdje se to primjenjuje će obavijestiti o tome.

TUMAČENJE KODEKSA

Članak 85

Izvršitelj koji ima nedoumicu u pogledu tumačenja ili primjene neke odredbe ovog Kodeksa treba se obratiti Tvrtki.  

Članak 86

Osoba na koju se Kodeks odnosi dužna je da o povredi odredaba Kodeksa, ili o osnovanoj sumnji da je povredu učinila obavezana osoba, obavijesti osobu zaduženu za nadzor nad poštivanjem Kodeksa. Rukovoditelji su dužni ozbiljno pristupiti problemu i njegovom rješavanju u skladu sa etikom, vrijednostima i svim pravnim propisima.

Članak 87

Autentično tumačenje ovog Kodeksa donosi direktor Tvrtke.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 88

Tvrtka će sve eventualne izmjene ovog Kodeksa regulirati izmjenama i dopunama (aneksa) istog.

Članak 89

Ovaj Kodeks je sačinjen na srpskom jeziku, ali može biti preveden i na druge jezike. U slučaju postojanja prijevoda, pravni učinak ima samo verzija koja je na srpskom jeziku.

Članak 90

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na Internet stranici Tvrtke.

U Beogradu, dana 12.10.2020.

Objavljeno dana 12.10.2020.

Početak primjene dana 20.10.2020.

KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD

Vladimir Šijaković, Direktor