Kodeks ponašanja partnera – bugarski

На основание член 59 от Условията за ползване уреждат се и правата и задълженията, свързани с използването на услугата VOZZi от 12.10.2020 година (по-долу: Условия за ползване) търговско дружество KOV TECHNOLOGY ЕООД БЕЛГРАД, ул. Живоин Жуйович № 14, 11120 Белград – Звездара, Република Сърбия, ЕИК: 21151335, ДИН: 109262399 (по-долу: Дружество), представителят управител Владимир Шиякович на 12.10.2020 година в Белград взема следния:

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ 

ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

ПРЕАМБЮЛ

Поради необходимостта от хармонизиране на бизнеса си с нуждите на пазара и основните морални принципи, както и с цел подобряване на взаимоотношенията с Професионалисти, както и отношенията с клиенти, потребители на услуги, бизнес партньори, обществеността и по-широката среда, Компанията с тозиКодекс урежда въпросите, които се отнсят до професионалната етика и правилата за поведение на доставчиците на услуги, предоставяни от Професионалисти, и определя нейните принципи и правила.

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Член 1

Кодексът представлява не само вътрешен акт на Компанията, но и произвежда правното действие и върху лицата, които влизат в договорните отношения с Компанията съгласно Условията за ползване като Професионалисти, както и върху лицата, които влизат в непосредствен контакт с потребителите на услугите на Компанията, т.е., доставчиците на услугите на тези Професионалисти (по-долу, заедно: Доставчици). Всички доставчици са длъжни да се държат в съответствие с Кодекса спрямо потребителите на услугите, както и към обществеността и най-широката среда при изпълнение на договорните си задължения съгласно Кодекса, а услугите, които извършват, извършват съгласно правилата и препоръките от Кодекса.

Член 2

Компанията в бизнеса си безрезервно подкрепя идеята, че както в бизнеса, така и в живота, само коректните отношения и отговорното поведение обезпечават взаимно доверие и уважение в междуличностните и бизнес отношения.

Член 3

Бизнесът на Компанията се основава на спазване на закони, други разпоредби, общи актове, договори между стопански субекти и бизнес обичаи. Задължението на Компанията е да предостави качествена, ясна и вярна информация на потенциалните и текущите потребители за своите услуги.

Член 4

Освен всички изпълнители, принципите и правилата на настоящия Кодекс са задължителни за всички лица, които са ангажирани от името и/или за сметката на Компанията за извършване на каквато и да е дейност. Неспазването им подразбира определяне на отговорност и предприемане на дисциплинарни мерки, включвайки и прекратяване на ангажимента, т.е. договорното правоотношение. 

ПРИНЦИПИ НА БИЗНЕС ЕТИКА

Член 5

Спазването на принципите и правилата на бизнес етиката подразбира, но не се ограничава на следните принципи:

 1. професионално извършване на бизнес дейности;
 2. добросъвестно и пълно поемане и извършване на задължения;
 3. извършване на бизнес дейност по начин, който не застрашава професионалната репутация;
 4. използване на разрешени средства за постигане на бизнес цели;
 5. спазване на разпоредбите за несъвместима дейност;
 6. пазене на бизнес тайна;
 7. избягване на конфликти между лични и бизнес интереси;
 8. въздържане от използване на политическо или друго влияние или натиск поради постигане на бизнес цели;
 9. разрешаване на спорове с клиенти, потребители на услуги и бизнес партньори мирно, чрез преговори или посредничество, с цел продължаване на бизнес отношенията;
 10. извършване на бизнес дейност в съответствие с разпоредбите за опазване и подобряване на околната среда;

Член 6

Изпълнителите са длъжни да се уважават между себе си, да се допълват, да се насърчават и да се мотивират взаимно, за да предоставят най-висококачествената услуга на потребителите, както и да покажат същото уважение към тези потребители.

Член 7

Всички изпълнители са равни по отношение на прилагането на настоящия Кодекс, независимо при кой конкретен Професионалист са ангажирани, или вида и начина на тяхното ангажиране.

Член 8

За качеството на извършената работа всеки изпълнител носи преди всичко лична отговорност. 

Член 9

Отношенията с потребителите и взаимните отношения на изпълнителите се основават на уважаване на човешкото достойнство и основните човешки права и свободи.

Член 10

Изпълнителите имат задължение при предоставяне на услугите да спазват разпоредбите, регулиращи безопасността и здравето. 

Член 11

Изпълнителите не са длъжни по какъвто и да е начин да се декларират (изразяват) пред никого, включително, но не само на клиентите на Компанията, другите изпълнители и третите лица, с които влизат в бизнес контакт, относно религиозни, политически, синдикални или квкаито и да са други принадлежности.

Изпълнителите между себе си уважават заявените религиозни, политически и синдикални принадлежности, както и расовата, националната и половата принадлежност на своите колеги и не е позволено да застрашават основните човешки права на каквото и да е основание. 

ОЧАКВАНИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

Член 12

Добрите междуличностни отношения са условие за постигане на бизнес цели. Удовлетворението се постига чрез адекватно изразяване и евалуиране на професионални, креативни, интелектуални и морални ценности на изпълнителите.

Член 13

Всички изпълнители са длъжни да действат в най-добрия интерес на потребителя, в съответствие със своите правомощия и отговорности. 

Член 14

Всички изпълнители са длъжни да действат професионално и да решават проблемите, с които се срещат при предоставянето на своите услуги.

Член 15

Всеки от изпълнителите трябва да бъде дисциплиниран, трудолюбив и отговорен за работата, която извършва, честен, добросъвестен, открит и коректен в отношенията си с другите.

Член 16

Изпълнителите своите взаимни отношения изграждат върху разбирателство, толерантност, уважение, доверие и готовност за сътрудничество, създавайки положителна работна атмосфера. 

Член 17

Задължението на всеки изпълнител е да се придържа към основните социални принципи по отношение на поведението на работното място, обръщане и общуване с други изпълнители, клиенти, потребители на услугите, бизнес партньори и други лица, лична подреденост и подходящо облекло, както и подреденост на работното място, избягване на ненужен шум и смущения на други изпълнители в работата.

Член 18

Изпълнителите са длъжни да се въздържат от коментиране на клиенти, потребители на услугите и бизнес партньори, както и да дават неподходящи коментари във всяка комуникация.

Член 19

На изпълнителите е забранено да споделят съдържание в социалните мрежи, което има връзка с бизнеса на Компанията, и което би могло да повлияе неблагоприятно на бизнес репутация и репутацията на Компанията, както и да доведе до каквито и да са щети.

Член 20

Задължението на всеки изпълнител е активно да търси решение на проблемите, с които се среща при предоставяне на услугата, както и да уведомява своите началници за тях и да възприема критически резултатите от своите действия.

Член 21

При конкретното предоставяне на услуги всички изпълнители имат еднакви права и не могат да бъдат ограничавани при осъществяване на правата си, независимо от пол, раса, цвят на кожата, език, религия, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, членство в политически и синдикални организации, имуществено състояние, раждане или друго лично състояние.

Член 22

Забранена е употребата на наркотици и алкохол по време на предоставянето на услугите и въвеждането им в работни помещения или превозни средства, с които се предоставя услугата.

Член 23

Изпълнителят е длъжен да уведоми своя ръководител за възникването на извънредни ситуации като заболяване, лични проблеми или някакви други причини, за да може ръководителят да приспособи извънредната ситуация към нуждите на работата. 

Член 24

Комуникацията в духа на здравословното бизнес сътрудничество трябва да бъде императив за всички изпълнители.

Член 25

Изпълнителите са длъжни поверените им задачи да изпълняват по такъв начин, че интересите на потребителите, т.е. Компанията, да не са подчинени на частния интерес, нито да предизвикват конфликт помежду им. Конфликт на интереси съществува, когато изпълнителят взема решението или влияе на вземането на решението, с което се създава имуществена или неимуществена облага за него или свързани лица, без да действа изключително в най-добрия интерес на потребителя, т.е., Компанията.

Член 26

Изпълнителите са длъжни да:

 1. не ползват собствеността на потребителя или Компанията в техен личен интерес;
 2. не ползват поверителна информация за увеличаване на личното имущество или имуществото на трети лица;
 3. не злоупотребяват със своето положение.

ОТНОШЕНИЯ НА НАЧАЛНИЦИТЕ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

Член 27

Ръководителите и водещото управление на Компанията и Професионалистите със своята ангажираност, подходящо поведение и спазване на законовите разпоредби, моралните и етични принципи, служат за пример на изпълнителите, допринасят на развитието на уважение и доверие между изпълнителите и потребителите.

Член 28

По отношение на подчинените ръководители трябва да бъдат коректни и честни, без изключения и предубедени възприятия. Необходимо е те да изискват експертиза и отговорност от изпълнителите и да не позволяват решенията им да имат влияние върху бизнес отношения (семейни, приятелски и други връзки). Необходимо е да насърчават работата в екип и да откриват способностите на индивидите, да дават максимален принос за реализирането на бизнес целите, а не да фаворизират индивидите. 

Член 29

Ръководителите са длъжни да уважават личността на подчинените и да съобщават евентуални възражения за работата и поведението на подчинения конкретно и аргументирано. 

Член 30

Основното задължение на ръководителя е съсредоточение върху целите, организиране на работата, следване на резултатите и предприемане на мерките за тяхното подобряване.

Член 31

От ръководителите се очаква да подобряват работата в екип и екипния дух и да обезпечат обмена на знания.

Член 32

Ръководителят трябва да бъде честен, справедлив и последователен и да служи като пример за желаното действие и поведение. 

ОТНОШЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ КЪМ НАЧАЛНИЦИТЕ

Член 33

Отношението на изпълнителите към началниците се основава на взаимно почитане и уважение. 

Член 34

Изпълнителите изъвршват поверените задачи и задълженията от началниците, освен ако не противоречат на закона или не застрашават личната им безопасност. 

Член 35

Изпълнителите посочват на началниците възможностите за по-успешна и по-ефективна реализация на поверени работни задачи зарад по-добри бизнес резултати. 

Член 36

Възможните проблеми се решават чрез добронамерена, непосредствена и конкретна комуникация между засегнатите от проблемите, но ако това не е възможно, решението трябва да бъде насочено към лицата на по-високо йерархично ниво.

ОТНОШЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ КЪМ КЛИЕНТИТЕ – ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Телефон

Член 37

Изпълнителят е длъжен в деловия телефонен разговор винаги да бъде професионален, заинтересиран, учтив и кратък.

Телефонният разговор винаги започва с представяне, като се посочва името на изпълнителя и по-кратко име на Компанията т.е., Професионалиста, който го е ангажирал.

Изпълнителят не оставя съобщение на лицето, чиято услуга или информация се изисква, да му се обади по-късно.

Изпълнителят отговаря на бизнес съобщението веднага или възможно най-скоро.

Изпълнителят избягва лични телефонни разговори, особено в присъствието на потребителя.

Изпълнителят се стреми да завършва всеки служебен разговор в приятелски и позитивен тон. 

Писма – e-mail (имейл)

Член 38

В деловите писма винаги се посочват Профеионалиста и функцията, т.е. позицията на изпълнителя, който пише писмото, както и цялата необходима информация за контакт.

Коректно адресирайте писмото , до лицето, неговата функция и фирмата.

Стилът на писане се адаптира към темата и лицето, на което се пише.

Винаги се проверява съществуват ли грешки в писмата и другите съобщения.

На писмата и имейлите се отговаря веднага или възможно най-скоро.

Ако е необходимо друг от изпълнителите да бъде запознат с получената или изпратената поща, писмото или имейла винаги се препраща на (екипа) това лице, незабавно. 

Срещи

Член 39

При насрочването, ясно дефинирайте целта на срещата.

Целта на срещата се определя и от кръга на поканените лица, които присъстват на нея.

При приемане на клиентите, изпълнителите, които не са поканени и не участват активно в бизнеса, не трябва да присъстват на срещата.

Решението кой да присъства на срещите се взема от организатора на срещата, ако има нужда и от Компанията.

При получаване на клиенти, всеки изпълнител трябва да получи свободно помещение (без присъствието на други изпълнители) на насрочената дата на срещата. Ако това не е възможно, изпълнителите, които присъстват поради обстоятелствата, не трябва да се намесват в деловия разговор, освен ако изрично не са помолени за нещо от организаторите на срещата.

На бизнес срещи никога не говорете за работите, в които не сте компетентни и които не попадат в описанието на Вашата работа. Винаги включвайте най-компетентното лице (или повече) от всяка област в бизнес срещата, в съответствие с нивото на знания, необходими за тази среща.

На срещите се придържайте към темата на срещата и не правете дигресиите, т.е., не говорете по теми, които нямат пряка връзка с работата, която се извършва. Ако клиентът направи това, имайте разбиране за това, ако това е в интерес на бизнеса, но дискретно се опитайте да върнете разговора на бизнес ниво.

Клиентите, които според Вас просто губят и своети и Вашето време, по културен, но и ясен начин го предотвратете да прави това. 

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Член 40

Правилата за използване на социалните мрежи са предписани, с цел да се дефинират очакванията на Компанията от изпълнителите, независимо дали те са упълномощени представители на компанията в публичното цифрово пространство или се представят в интернет като изпълнители на Компанията.

Активността в социалните мрежи по време и след работното време, впечатлението, оставено от изпълнителите в Компанията и впечатлението за Компанията или нейния бизнес е централното място на тези Правила.

Член 41

Тези правила помагат за защита на Компанията, бизнеса и нейната търговска марка, под която тя работи, от негативна публичност, като изясняват какво е и кое не е приемливо поведение в социалните мрежи.

Област на прилгане на правилата за използване на социалните мрежи

Член 42

Използването на социалните мрежи се превърна в неразделна част от ежедневието. Използването на платформи като Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn и други подобни, блогове и други социални мрежи станаха общото място. Целта на тези правила е да предоставят на изпълнителите в Компанията насоки, които ще премахнат дилемите, което се отнася до поведението в социалните мрежи.

Член 43

Правилата за използване на социалните мрежи се отнасят особено до извършителите, които:

 • притежават профил в една от социалните или бизнес мрежи (като LinkedIn, Facebook, YouTube, Google+ и др. подобни) и разкриват, че те са изпълнители на Компанията, било като официални говорители или в контекста на лична информация; или
 • споделят каквато и да е информация, свързана с тяхната работа в Компанията или относно продуктите и услугите на Компанията; или 
 • публикуват коментари, рецензии и друго съдържание във форуми, социални мрежи, уебсайтове или блогове, лично или в рамките на професията; или
 • са активни в микро-блог платформи (като Twitter)

Правила за всички изпълнители

Член 44

Изпълнителите не трябва да използват социални мрежи за лични цели по време на работно време.

Член 45

Само упълномощените лица могат официално да представляват Компанията в каквато и да е социална мрежа. Ако не сте сигурни кой е упълномощеното лице, свържете се с ръководителя Професионалиста или с някой от представителите на Компанията.

Член 46

Изпълнителите са отговорни за становищата, изразени в социалните мрежи, които не са в съответствие с тези правила, поради което се обжалва за дискретността и домашното възпитание.

Член 47

Изпълнителите могат да направят личен принос (не като официален представител на Компанията, но чрез публикуване в личен профил) по темата за автомобили, предоставяне на услуги или теми, свързани за работата на Компанията, като подчертават, че са изпълнители на Компанията, докато не го представят като официалното становище на Компанията или предлагат да разрешат проблем, свързан с работата на Компанията. С такива проблеми ще се занимават упълномощени лица на Компанията.

Член 48

Изпълнителите нямат право да коментират проблема или темата, свързани с Компанията, така че техните коментари (положителни или отрицателни) да идват от някой, който не е нает от Компанията.

Член 49

Създаването на конкретна група или администрирането на официална група, която публикува информация за групата, както и за областите, в които Компанията работи, изисква разрешението от руководителя.

Член 50

Ако искате да представлявате Компанията като изпълнител или да отворите група, моля, свържете се с ръководителя.

Член 51

Ако Вие, като изпълнител, се свържете с представителя на печатните или цифровите медии относно съдържанието, което е публикувано в Интернет свързано с Компанията, моля, насочете този представител към ръководителя на Компанията, с обяснение, че нямате правомощия да говорите или да правите изявления или коментари от името на Компанията.

Член 52

Изпълнителите не могат да публикуват каквато и да е информацията за клиенти и потребители на услугите на Компанията. Това специално се отнася не само за собственото и фамилното име, регистрационните означения, времето и мястото на услугата, но също така и за абсолютно всеки аспект от предоставянето на услугата на потребителя. Ако не сте сигурни дали можете да публикувате някаква информация, трябва да се свържете с ръководителя преди публикуването, който ще вземе решение за публикуването на такава информация.

Член 53

Публикуването в социалните мрежи може да доведе до съобщения в медиите. Ако с вас се свърже представител на някой от медиите, свържете се с Мениджъра за връзки с медиите при Компанията, преди да отговорите каквото и да е, и той ще Ви каже как да постъпите.

Член 54

Моля Ви, спазвайте авторските права. Ако авторските права не са Ваши, недейте да ги използвайте. Преди да публикувате нечия авторска работа, моля, консултирайте се със собственика на авторските права, за да видите дали имате разрешение за това.

Член 55

Забранено е създаването на лични или неофициални профили, които съдържат елементи от името на бранда, например „Dimitar VOZZI Dimtrov“, @VozziAnna, @IvanaVozzi или @Peter-teglene-Vozzi и подобни.

Ключови принципи

Член 56

Бъдете посланик. Уверете се, че свързаното с Вас съдържание, като текстове, изображения или видеоклипове, е в съответствие с начина, по който се представяте на работата. Това е особено важно, ако представлявате Компанията в извършването на работата.

Член 57

Идентификация на изпълнителите / Използване на клауза. Ако в интернет говорите за Компанията или за продуктите и услугите, които предоставя Компанията, трябва да бъде ясно посочено, че сте изпълнител на Компанията.

Изпълнителите трябва да подчертаят, че не трябва да говорят от името на Компанията. Ако управлявате свой собствен сайт или профила си в социалните мрежи, който е в какъвто и да е контекст свързан с Компанията, Вашият профил трябва да включва клауза като „Мненията, изразени на този сайт, са лични, а не на Vozzi или Компанията, която я предоставя“. Само упълномощените изпълнители имат право да общуват и да правят публикации от името на Компанията.

Член 58

Помислете си два пъти. Съветваме изпълнителите да използват филтри, списъци и групи в социалните мрежи, за да отделят личното от бизнес съдържанието, което публикуват. Където това не е възможно, ние съветваме всички изпълнители, особено тези, които работят пряко с клиенти, да направят личните си профили „удобни за работа“.

Моля, помислете си два пъти, преди да се оплачете онлайн за лошото качество на чужди стоки/услуги. Продавачът на стоките или доставчикът на услугите, от който се оплаквате, може да бъде настоящият или бъдещият бизнес партньор на Компанията или Професионалиста и именно Вие може да бъдете длъжни за предоставянето му на услуга.

Съветваме всички да избягват да участват в разгорещени дебати и разгорещени дебати от какъвто и да е вид в интернет.

Уважавайте аудиторията си в социалните мрежи и колегите си. Това включва забрана за етническо провоциране, расистки и сексистки коментари, груб език, ругатни и т.н. Атаките срещу колеги няма да бъдат толерирани при никакви обстоятелства.

Член 59

Лична отговорност. Лично сте отговорни за съдържанието, което публикувате в социалните мрежи, блогове или други медии. Моля, помнете, че интернетът никога не забравя. Това означава, че всичко, което публикувате, ще бъде видимо за голям брой хора в продължение на много дълъг период от време. Ако не сте сигурни относно съдържанието, което искате да публикувате, консултирайте се със своя непосредствен ръководител или се свържете с Компанията.

Поверителна и забранена за разпространение информация

Член 60

Трябва да защитите поверителната информация, защото тя е най-ценното имущество. В никакъв случай не е оправдано да споделяте, публикувате или разкривате по друг начин поверителна информация.

Зависими дружества и представители

Член 61

За да се осигури последователността и яснота на съобщението, зависимите дружества, представителствата, техните PR представители и рекламните агенти не могат пряко да публикуват съдържанието в каналите на социалните мрежи  на Компанията, нито да управляват свои собствени акаунти. Исканията за публикуване на PR информация или маркетингова информация и видеоклипове в YouTube трябва да се изпращат на Компанията за одобрение и публикуване (ако е разрешено).

Член 62

Зависимите дружества и представителствата нямат право да инициират или да участват в провеждането на състезанието във Facebook в сътрудничество със страниците във Facebook на други брандове без съгласието на Компанията. Това се отнася за брандове, които са в партньорство с Компанията (Vozzi), както и за хора, които имат влияние в Интернет.

Докладване

Член 63

Много е важно незабавно да докладвате за всяко нарушение или потенциално нарушение на тези правила, да се свържете с Вашия началник или някой от представителите на Компанията.

В докладването трябва да предоставите следната информация: своето собствено име и фамилия, длъжност, местоположение на работното място и информация на изпълнителя, който е нарушил или потенциално нарушава правилата с подробностите, които са ви известни. Вашето име ще остане тайна.

Всеки, който съобщи за съмнение за нарушение или нарушение на тези правила, има пълна защита по смисъла на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности.

ОФИЦИАЛНИ КАНАЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И КОНТАКТИ

Член 64

Компанията притежава следните официални канали за комуникация в социалните мрежи:

 • Facebook: https://www.facebook.com/vozzimobileapp/
 • Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCieQpDsIxy9QFVLM1oM8FXg
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vozzi
 • Instagram: https://www.instagram.com/vozzimobileapp/

Член 65

Компанията притежава следните официални контакти:

 • office@kovtechnology.com

УВАЖЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

Член 66

Изпълнителите имат право, сзгласно Конституцията и законите, да участват активно в политическия живот, извън работното време и извън работното място, а упражняването на правата въз основа на работа не е обусловено от политическия ангажимент на изпълнителите.

Член 67

Забранено е да използвате позицията си в търговското дружество или собствеността на търговското дружество, за да оказвате политическа подкрепа на някой кандидат, политическата партия, движението или групата.

Член 68

Изпълнителите нямат право да утвърждават положението си в търговското дружество, когато действат от името на политическата партия, движението или групата.

КОНКУРЕНЦИЯ

Член 69

Изпълнителите могат да бъдат пряко или косвено ангажирани от трета страна за предоставяне на същите или подобни услуги, които предоставят на клиентите, без ограничение, при условие че клиентите на Компанията имат предимство при предоставянето на услугите.

Член 70

Активният статус на изпълнителя във всяка асоциация или организация не изисква предварително или последващо разрешение. Ангажирането на изпълнителите извън Професионалиста, т.е. извън услугите, предоставяни на клиентите на Компанията, независимо дали с или без обезщетение, не трябва да застрашава предоставянето на услугите на клиентите на Компанията, при което изпълнението на работата се счита за застрашено, ако отнема времето и вниманието за висококачествените услуги, които се предоставят.

БИЗНЕС ТАЙНА И ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Член 71

Изпълнителите са длъжни да пазят бизнес тайна, с която са се сблъскали в хода на работата си. Всяка информация или данни, чието неразрешено разкриване пред трети страни може да навреди на Компанията или би могло да бъде в полза на конкурентите, се счита за бизнес тайна. 

Член 72

Както е предписано с общите актове на Компанията, поверителната информация включва знания, свързани, но не ограничени само на:

 1. преговори, договори с клиенти, потребители на услуги, бизнес партньори и други лица, както и за бизнес планове на търговското дружество, които не са известни на обществеността;
 2. други текущи или предстоящи бизнес сделки, особено ако са свързани със промени в статуса и промени в структурата на собствеността;
 3. проучване и по-нататъшно развитие на търговското дружество, патенти и иновации;
 4. данни за клиенти, потребители на услуги, бизнес партньори и изпълнители;
 5. know-how;
 6. непубликувана информация за услугите;
 7. непубликувана финансова и счетоводна информация;
 8. друга информация, чието публикуване може да повлияе на търговското дружество.

Член 73

Не се счита за разкриване на бизнес тайна или поверителна информация на търговското дружество разкриването на информация, чието разкриване е задължително въз основа на закона, т.е. която е свързана с нарушение на закона, нарушение на добра бизнес практика или принципа на бизнес морал.

Член 74

Изпълнителите и членовете на техните семейства не трябва да използват поверителна информация и бизнес възможности, за да получат имуществена или неимуществена облага за себе си или за свързани лица.

Член 75

Данните за потребителите на услуги и бизнес отношенията с тях имат характер на поверителни данни и не могат да бъдат разкривани на трети страни. Данните за ползвателите на услуги могат да се съобщават на съдебните органи без тяхното съгласие само въз основа на адекватна съдебна заповед.

ЗАБРАНА НА ПОДКУПНИЧЕСТВО И ВЗЕМАНЕ НА ПОДКУП

Член 76

Всяко събитие, което представлява подкуп, трябва да бъде докладвано незабавно на Компанията. Спазването на това правило е от особено значение за репутацията на Компанията, както и за качеството на отношенията на Компанията с бизнес партньори.

Член 77

Изпълнителят или член на семейството му не може да предлага, дава, показва, обещава или приема пари, стоки, права, услуги, подаръци с по-голяма стойност или възможност за влияние от трето лице, което е в бизнес отношения с Компанията.

Член 78

Като подарък с по-висока стойност се считат пари, вещ, право или услуга, както и всяка друга изгода, получена или извършена без заплащане на подходящо парично обезщетение, с обезщетение на значително по-ниска цена от пазарната или без подходящо противодействие, чиято стойността надвишава половината от средните месечни нетни заплати в Република Сърбия.

Член 79

Позволено е приемане и да даване на подаръци с по-малка стойност, освен ако приемането на такъв подарък не е условие за сключване на сделка или не поставя даряващия в по-благоприятно положение в сравнение с конкурентите.

ПОСТЪПВАНЕ С ИМОТ НА КОМПАНИЯТА

Член 80

Запазването и увеличаването на имуществото е от решаващо значение за обезпечаване на правилното изпълнение на поетите задължения и качеството на бизнеса.

Член 81

Изпълнителите са отговорни за запазването, увеличаването и рационалното използване на елементите, съставляващи имуществото на Компанията, които са им поверени за извършване на работата.

СПАЗВАНЕ НА КОДЕКСА

Член 82

Спазването на Кодекса е задължение на всички изпълнители.

Член 83

Кодексът за поведение на изпълнителите се прилага непосредствено. Неспазването на Кодекса представлява нарушение на договора и може да бъде санкционирано чрез прекратяване на договорните правоотношения.

Член 84

Компанията оперира в Сърбия и възнамерява да разшири бизнеса си в чужбина, а намерението на компанията е нейните правила да бъдат хармонизирани с всички юрисдикции, в които оперира. Следователно, ако този Кодекс нарушава приложимите местни закони, Компанията ще спазва местните закони. В допълнение, Компанията може да приеме регионални или специфични за страната разпоредби по тази тема, за да се адаптира към местните условия или разпоредбите, и ще уведоми изпълнителите в юрисдикцията, където се прилага това.

ТЪЛКУВАНЕ НА КОДЕКСА

Член 85

Изпълнителят, който има съмнения относно тълкуването или прилагането на която и да е разпоредба от настоящия Кодекс, трябва да се свърже с Компанията.  

Член 86

Лицето, до което се отнася Кодексът, е длъжно да информира лицето, което отговаря за наблюдението на спазването на Кодекса, за нарушението на разпоредбите на Кодекса или за основателното подозрение, че нарушението е извършено от задълженото лице. Ръководителите са длъжни да приемат проблема сериозно и да го решат в съответствие с етиката, ценностите и всички законови разпоредби.

Член 87

Автентичното тълкуване на настоящия Кодекс взема управителят на компанията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 88

Компанията ще регулира всички евентуални изменения на настоящия Кодекс, като го изменя (анексира).

Член 89

Настоящият Кодекс е съставен на сръбски език, но може да бъде преведен на други езици. В случай на превод, само сръбската версия има правно действие.

Член 90

Настоящият Кодекс влиза в сила на осмия ден от деня на публикуването му на уебсайта на Компанията.

В Белград, на 12.10.2020 г.

Публикувано на 12.10.2020 г.

Начало на прилагенто от 20.10.2020 г.

KOV TECHNOLOGY ЕООД БЕЛГРАД

Владимир Шиякович, Управител