Kodeks ponašanja partnera – gr

Σύμφωνα με το άρθρο 59 των Όρων Χρήσης, ρυθμίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση της υπηρεσίας VOZZi από τις 12 Οκτωβρίου 2020 (εφεξής: Όροι χρήσης) και η Εταιρεία KOV TECHNOLOGY DOO BELGRADE, επί της οδού Živojina Žujovića αρ. 14, 11120 Βελιγράδι – Zvezdara, Δημοκρατία της Σερβίας, αριθμός εγγραφής: 21151335, PIB: 109262399 (εφεξής: Η Εταιρεία), εκπροσωπούμενη από τον διευθυντή Vladimir Šijaković στις 12.10.2020. στο Βελιγράδι εκδίδει τον εξής Κώδικα:

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Λόγω της ανάγκης να εναρμονίσει τις δραστηριότητές της με τις ανάγκες της αγοράς και τις βασικές ηθικές αρχές, καθώς και να βελτιώσει τις σχέσεις με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας, καθώς και τις σχέσεις με τους πελάτες, τους χρήστες υπηρεσιών, τους επιχειρηματικούς εταίρους, το κοινό και το ευρύτερο περιβάλλον, η Εταιρεία με τον εν λόγω Κώδικα ρυθμίζει θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ηθική και τους κανόνες, τη συμπεριφορά των εκτελεστών των υπηρεσιών που παρέχονται από τους εξειδικευμένους συνεργάτες  και εκφράζει τις αρχές και τους κανόνες του.

ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

Ο Κώδικας δεν είναι μόνο εσωτερική πράξη της Εταιρείας, αλλά έχει επίσης νομική ισχύ για εκείνα τα άτομα που συνάπτουν συμβατική σχέση με την Εταιρεία σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης ως Εξειδικευμένοι συνεργάτες, καθώς και σε άτομα που έρχονται σε άμεση επαφή με τους χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρείας. Οι Εξειδικευμένοι συνεργάτες (εφεξής: από κοινού: Εκτελεστές). Όλοι οι εκτελεστές είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουν τους χρήστες υπηρεσιών, καθώς και το κοινό και το γενικό περιβάλλον κατά την εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων σύμφωνα με τον Κώδικα, και να εκτελούν υπηρεσίες που παρέχουν σύμφωνα με τους κανόνες και τις συστάσεις του Κώδικα.

Άρθρο 2

Στην δουλειά της, η Εταιρεία υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την ιδέα ότι στην εργασία καθώς και στη ζωή, μόνο μια σωστή σχέση και υπεύθυνη συμπεριφορά εξασφαλίζει αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό στις διαπροσωπικές και επιχειρηματικές σχέσεις.

Άρθρο 3

Η δραστηριότητα της Εταιρείας βασίζεται στη συμμόρφωση με τους νόμους, άλλους κανονισμούς, γενικές πράξεις, συμβάσεις μεταξύ επιχειρηματικών οντοτήτων και επιχειρηματικά ήθη. Η υποχρέωση της Εταιρείας είναι να παρέχει ποιοτικές, σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες σε πιθανούς και τρέχοντες χρήστες των υπηρεσιών της.

Άρθρο 4

Εκτός από όλους τους εκτελεστές, οι αρχές και οι κανόνες αυτού του Κώδικα είναι δεσμεύουν και όλα τα πρόσωπα που ασχολούνται με το όνομα ή / και για λογαριασμό της Εταιρείας και εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα. Η μη συμμόρφωσή τους συνεπάγεται τον καθορισμό της ευθύνης και τη λήψη πειθαρχικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού της δέσμευσης, δηλαδή της συμβατικής σχέσης.

ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

Άρθρο 5

Ο σεβασμός των αρχών και των κανόνων της δεοντολογίας συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται από αυτές, τις ακόλουθες αρχές:

1. επαγγελματική εκτέλεση δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την Εταιρία·

2. ευσυνείδητη και πλήρης ανάληψη και εκπλήρωση των υποχρεώσεων·

3. εκτέλεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την επαγγελματική φήμη·

4. χρήση επιτρεπόμενων μέσων για την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων·

5. συμμόρφωση με τους κανονισμούς για τις ασυμβίβαστες εργασίες·

6. τήρηση επιχειρηματικών μυστικών·

7. αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ προσωπικών και επιχειρηματικών συμφερόντων·

8. αποφυγή της χρήσης πολιτικής ή άλλης επιρροής ή πίεσης για την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων·

9. επίλυση διαφορών με πελάτες, χρήστες υπηρεσιών και επιχειρηματικούς εταίρους, μέσω διαπραγματεύσεων ή διαμεσολάβησης, με προσπάθεια συνέχισης των επιχειρηματικών σχέσεων·

10. εκτέλεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος·

Άρθρο 6

Οι εκτελεστές υποχρεούνται να σέβονται, να συμπληρώνονται, να ενθαρρύνουν και να παρακινούν ο ένας τον άλλον, προκειμένου να παρέχουν την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών στους χρήστες, καθώς και να δείχνουν σεβασμό στους ίδιους τους χρήστες.

Άρθρο 7

Όλοι οι εκτελεστές είναι ίσοι όσον αφορά την εφαρμογή αυτού του Κώδικα, ανεξάρτητα από τον συγκεκριμένο Επαγγελματία ο οποίος τους απασχολεί, ή από τον τύπο και τον τρόπο της δέσμευσής τους.

Άρθρο 8

Κάθε εκτελεστής έχει την πρώτη και κύρια προσωπική ευθύνη για την ποιότητα της εργασίας που εκτελεί.

Άρθρο 9

Η σχέση με τους χρήστες και οι αμοιβαίες σχέσεις των εκτελεστών βασίζονται στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Άρθρο 10

Οι εκτελεστές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που διέπουν την ασφάλεια και την υγεία κατά την παροχή υπηρεσιών.

Άρθρο 11

Οι εκτελεστές δεν υποχρεούνται να δηλώσουν (ρητά) σε κανέναν με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων και των πελατών της Εταιρείας, άλλων εκτελεστών και τρίτων μερών με τους οποίους έρχονται σε συνεργασία, την οποιαδήποτε θρησκευτική, πολιτική, συνδικαλιστική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη δέσμευση .

Οι εκτελεστές σέβονται αμοιβαία τους εκφρασμένους θρησκευτικούς, πολιτικούς και συνδικαλιστικούς προσανατολισμούς, καθώς και τη φυλετική, εθνική και σεξουαλική σχέση των συναδέλφων τους, και δεν επιτρέπεται να τέτουν σε κίνδυνο τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα για οποιονδήποτε λόγο.

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Άρθρο 12

Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων. Η ικανοποίηση επιτυγχάνεται με επαρκή έκφραση και αξιολόγηση επαγγελματικών, δημιουργικών, πνευματικών και ηθικών αξιών των εκτελεστών.

Άρθρο 13

Όλοι οι εκτελεστές έχουν καθήκον να ενεργούν προς το συμφέρον του χρήστη, σύμφωνα με τις εξουσίες και τις ευθύνες που έχουν.

Άρθρο 14

Όλοι οι εκτελεστές υποχρεούνται να ενεργούν επαγγελματικά και να επιλύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την παροχή των υπηρεσιών τους.

Άρθρο 15

Κάθε εκτελεστής πρέπει να είναι πειθαρχημένος, εργατικός και υπεύθυνος για το έργο που εκτελεί, ειλικρινής, ευσυνείδητος, ανοιχτός και σωστός σε σχέση με τους άλλους.

Άρθρο 16

Οι εκτελεστές αναπτύσσουν τις αμοιβαίες σχέσεις τους με την κατανόηση, την ανεκτικότητα, το σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την προθυμία στη συνεργασία, δημιουργώντας έτσι μια θετική εργασιακή ατμόσφαιρα.

Άρθρο 17

Είναι υποχρέωση κάθε εκτελεστή να τηρεί τους βασικούς κανόνες, όσον αφορά τη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, την αντιμετώπιση και την επικοινωνία με τους άλλους εκτελεστές, πελάτες, χρήστες υπηρεσιών, επιχειρηματικούς εταίρους και άλλους, την προσωπική καθαριότητα και κατάλληλη εντυμασία, καθώς και να έχει τακτοποιημένο χώρο εργασίας, να αποφεύγει τον περιττό θόρυβο και να μην ενοχλεί τους άλλους εκτελεστές εργασίας.

Άρθρο 18

Οι εκτελεστές είναι υποχρεωμένοι να αποφεύγουν να σχολιάζουν τους πελάτες, χρήστες υπηρεσιών και επιχειρηματικούς εταίρους, καθώς και να κάνουν απρεπή σχόλια σε οποιαδήποτε επικοινωνία.

Άρθρο 19

Απαγορεύεται στους εκτελεστές να μοιράζονται περιεχόμενο που σχετίζεται με την δραστηριότητα της Εταιρείας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την επιχειρηματική φήμη και τη φήμη της Εταιρείας γενικός, καθώς και να προκαλέσει ζημιά.

Άρθρο 20

Είναι υποχρέωση κάθε εκτελεστή να αναζητά ενεργά τη λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που παρέχει, καθώς και να ενημερώνει τους προϊσταμένους του για αυτά και να επανεξετάζει κριτικά τα αποτελέσματα των ενεργειών του. 

Άρθρο 21

Κατά την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών, όλοι οι εκτελεστές απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και δεν επιτρέπεται να περιορίζονται στην άσκηση των δικαιωμάτων τους ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, τη σύνδεση με μια εθνική μειονότητα, τη συμμετοχή σε πολιτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, οικονομική κατάσταση, γέννηση ή άλλη προσωπική κατάσταση.

Άρθρο 22

Απαγορεύεται η χρήση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ κατά την παροχή υπηρεσιών και η εισαγωγή τους σε χώρους εργασίας ή οχήματα στα οποία παρέχεται η υπηρεσία.

Άρθρο 23

Ο εκτελεστής υποχρεούται να ενημερώνει τον διευθυντή του για τις έκτακτες καταστάσεις όπως ασθένεια, προσωπικά προβλήματα ή για κάποιο άλλο λόγο, προκειμένου ο διευθυντής να εναρμονίσει την την έκτακτη αυτή κατάσταση με τις ανάγκες της εργασίας.

Άρθρο 24

Η επικοινωνία στο πνεύμα της υγιούς επιχειρηματικής συνεργασίας πρέπει να είναι επιτακτική για όλους τους εκτελεστές.

Άρθρο 25

Οι εκτελεστές είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα συμφέροντα των χρηστών, δηλαδή της Εταιρίας, να μην εξαρτώνται από το ιδιωτικό τους συμφέρον, ούτε να προκαλούν σύγκρουση μεταξύ τους. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων όταν ο εκτελεστής λαμβάνει μια απόφαση ή επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων που δημιουργεί περιουσιακά ή μη περιουσιακά οφέλη για αυτόν ή συγγενικά του άτομα, που δεν ενεργεί αποκλειστικά προς το συμφέρον του χρήστη ή της Εταιρείας.

Άρθρο 26

Οι εκτελεστές υποχρεούνται να:

1. μην χρησιμοποιούν την ιδιοκτησία του χρήστη ή της Εταιρείας για τα προσωπικά τους συμφέροντα·

2. μην χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες για την αύξηση της προσωπικής περιουσίας ή της περιουσίας άλλων προσώπων·

3. μην καταχράζονται τη θέση τους.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ

Άρθρο 27

Οι διευθυντές και η κορυφαία στελέγχη της Εταιρείας και των Συνεργατών, με τη δέσμευσή τους, την κατάλληλη συμπεριφορά και των σεβασμό των νομικών κανονισμών, των ηθών και ηθικών αρχών, είναι το καλό παράδειγμα για τους εκτελεστές. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στην ανάπτυξη του σεβασμού και της εμπιστοσύνης μεταξύ των εκτελεστών και των χρηστών.

Άρθρο 28

Σε σχέση με τους υφισταμένους, τα στελέγχη πρέπει να είναι σωστά και δίκαια, χωρίς εξαιρέσεις και προκατειλημμένα συναισθήματα. Χρειάζεται να απετούνται από τους εκτελεστές ειδικότητα και ευθύνη και να μην αφήνονται οι αποφάσεις τους να επιρεάζονται από άλλες σχέσεις (συγγενείς, φίλοι κ.λ.π.). Είναι απαραίτητο να ενθαρρύνεται η ομαδική εργασία και να ανακαλύπτονται οι ικανότητες των ανθρώπων, να προσφέρουν τη μέγιστη βοήθεια στη πραγματοποίηση των επαγγελματικών στόχων και όχι να ευνοούν τα μεμονομένα άτομα.

Άρθρο 29

Τα στελέχη υποχρεούνται να σέβονται την προσωπικότητα των υφισταμένων και να κοινοποιούν οποιεσδήποτε αντιρρήσεις όσων αφορά στην εργασία ή στην συμπεριφορά, στον υφισταμένο με συγκεκριμένα παραδείγματα και επιχειρήματα.

Άρθρο 30

Η βασική υποχρέωση του διευθυντή είναι να επικεντρώνεται στους στόχους, να οργανώνει την εργασία, να παρακολουθεί τα αποτελέσματα και να λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωσή τους.

Άρθρο 31

Οι διευθυντές αναμένεται να βελτιώσουν την ομαδική εργασία και το ομαδικό πνεύμα και να διασφαλίσουν την ανταλλαγή γνώσεων.

Άρθρο 32

Ο διευθυντής πρέπει να είναι ειλικρινής, δίκαιος και συνεπής και να αποτελεί παράδειγμα επιθυμητής συμπεριφοράς.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Άρθρο 33

Η στάση των εκτελεστών έναντι των ανωτέρων τους βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εκτίμηση.

Άρθρο 34

Οι εκτελεστές εκτελούν ανατεθέντα καθήκοντα από τους ανωτέρους τους, εκτός εάν αυτά είναι αντίθετα με το νόμο ή θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική τους ασφάλεια.

Άρθρο 35

Οι εκτελεστές επισημαίνουν στους προϊσταμένους τους τις δυνατότητες πιο επιτυχημένης και αποτελεσματικής εκτέλεσης των εμπιστευμένων εργασιών, προκειμένου να επιτύχουν καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Άρθρο 36

Τα πιθανά προβλήματα επιλύονται με καλή πρόθεση, άμεση και συγκεκριμένη επικοινωνία μεταξύ εκείνων που επηρεάζονται από τα προβλήματα, και εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η λύση θα πρέπει να κατευθύνεται σε άτομα σε υψηλότερο ιεραρχικό επίπεδο.

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΧΡΗΣΤΩΝ

Τηλέφωνο

Άρθρο 37

Ο εκτελεστής σε μια τηλεφωνική συνομιλία είναι υποχρεωμένος να είναι πάντα επαγγελματίας, ενδιαφερόμενος, ευγενικός και σύντομος.

Η τηλεφωνική συνομιλία ξεκινά πάντα με την παρουσίαση, κατά την οποία ο εκτελεστής αναφέρει το όνομά του, και το όνομα της Εταιρείας ή του Επαγγελματία που τον προσέλαβε.

Ο εκτελεστής δεν αφήνει μήνυμα να τον καλέσουν αργότερα στο άτομο το οποίο ζητάει την υπηρεσία ή πληροφορίες.

Ο εκτελεστής απαντά στο επιχειρηματικό μήνυμα αμέσως ή το συντομότερο δυνατό.

Ο εκτελεστής αποφεύγει ιδιωτικές τηλεφωνικές συνομιλίες, ειδικά παρουσία του χρήστη.

Ο εκτελεστής προσπαθεί να τερματίσει κάθε επαγγελματική συνομιλία σε φιλικό και θετικό τόνο.

Γράμματα – e-mail

Άρθρο 38

Οι επαγγελματικές επιστολές αναφέρουν πάντα τον Επαγγελματία και τη θέση εργασίας, δηλαδή τη θέση του εκτελεστή που γράφει την επιστολή, καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας.

Απευθυνθείτε σωστά, γράψτε σωστά το όνομα, τη θέση εργασίας του και την εταιρία του.

Το στυλ γραφής προσαρμόζεται στο θέμα και στο άτομο στο οποίο είναι γραμμένο.

Ελέγχεται πάντα για σφάλματα σε γράμματα και άλλα μηνύματα.

Οι επιστολές και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαντώνται αμέσως ή το συντομότερο δυνατόν.

Εάν είναι απαραίτητο και άλλος εκτελεστής να γνωρίζει το ληφθέν ή την απεσταλμένη επιστολή ή το ηλεκτρονικό μήμυμα, το διαβιβάζεται πάντοτε σ’αυτόν (ή στην ομάδα) αμέσως.

Συναντήσεις

Άρθρο 39

Κατά τον προγραμματισμό μιας σύσκεψης, ορίστε με σαφήνεια τον σκοπό της σύσκεψης.

Ο σκοπός της συνάντησης καθορίζει επίσης και τον κύκλο των ατόμων που καλούνται να παραβρεθούν σε αυτήν. 

Κατά τη υποδοχή πελατών, εκτελεστές που δεν έχουν προσκληθεί και δεν συμμετέχουν ενεργά επαγγελματικά, δεν πρέπει να παρευρίσκονται στη συνάντηση.

Η απόφαση για το ποιος παρευρίσκεται στις συναντήσεις λαμβάνεται από τον διοργανωτή της συνάντησης και, εάν είναι απαραίτητο, από την Εταιρεία.

Κατά την υποδοχή των πελατών την προγραμματισμένη ημερομηνία της συνάντησης, κάθε εκτελεστής πρέπει να έχει ξεχωριστό χώρο (χωρίς την παρουσία άλλων εκτελεστών). Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οι εκτελεστές που είναι παρόντες λόγω των περιστάσεων δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στην επιχειρηματική συνομιλία, εκτός εάν τους ζητηθεί ρητά ή ζητηθεί κάτι από τους διοργανωτές της συνάντησης.

Σε επαγγελματικές συναντήσεις, μην μιλάτε ποτέ για εργασίες για τις οποίες δεν είστε αρμόδιοι και που δεν εμπίπτουν στην περιγραφή της εργασίας σας. Συμπεριλάβετε πάντα το πιο ικανό άτομο (ή περισσότερα) από κάθε τομέα στην επαγγελματική συνάντηση, ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων που απαιτείται για αυτήν τη συνάντηση.

Στις συναντήσεις, εμμείνετε στο θέμα της συνάντησης και μην κάνετε παραβάσεις, δηλαδή, μην μιλάτε για θέματα που δεν έχουν άμεση σχέση με την εργασία που γίνεται. Εάν ο πελάτης το κάνει, κατανοήστε το εάν είναι προς το συμφέρον της επιχείρησης, αλλά προσπαθήστε διακριτικά να επαναφέρετε τη συνομιλία στο επιχειρηματικό επίπεδο.

Τους πελάτες που εκτιμάτε ότι απλώς χάνουν το χρόνο τους και το δικούς σας, με πολιτισμένο, αλλά και σαφή τρόπο, αποτρέψτε τους.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Άρθρο 40

Οι κανόνες για τη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης έχουν καθοριστεί προκειμένου να προσδιοριστούν οι προσδοκίες της Εταιρείας από τους εκτελεστές, είτε είναι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της εταιρείας στον δημόσιο ψηφιακό χώρο είτε παρουσιάζονται στο Διαδίκτυο ως εκτελεστές της Εταιρείας.

Η δραστηριότητα στα Μεσα Κοινωνικής Δικτύωσης τις εργάσιμες ώρες και μετά από αυτές, η εντύπωση που άφηνουν οι εκτελεστές στην Εταιρεία και η εντύπωση για την Εταιρεία ή την επιχείρησή της είναι η κεντρική θέση αυτών των κανόνων. 

Άρθρο 41

Αυτοί οι κανόνες συμβάλλουν στην προστασία της Εταιρείας, της επιχείρησης και του εμπορικού της σήματος υπό την οποία λειτουργεί από αρνητική δημοσιότητα διευκρινίζοντας τι είναι και τι δεν είναι αποδεκτή συμπεριφορά στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Άρθρο 42

Η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής. Η χρήση πλατφορμών drop, όπως το Facebook, το Instagram, το Twitter, το YouTube, το LinkedIn και τα παρόμοια, το blogging και τα άλλα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, έχει γίνει συνηθισμένη. Ο σκοπός αυτών των κανόνων είναι να παρέχουν στους εκτελεστές της Εταιρίας οδηγίες που θα εξαλείψουν τα διλήμματα όταν πρόκειται για συμπεριφορά στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Άρθρο 43

Οι κανόνες για τη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ισχύουν ιδίως για εκείνους που:

– έχουν προφίλ σε ένα από τα κοινωνικά ή επιχειρηματικά δίκτυα (όπως LinkedIn, Facebook, YouTube, Google+ κ.λπ.) και δηλώνουν ότι είναι εκτελεστές της Εταιρείας, είτε επίσημα είτε στο πλαίσιο προσωπικών πληροφοριών, ή

– μοιράζονται οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με την συνεργασία τους με την Εταιρεία ή με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, ή

– δημοσιεύουν σχόλια, κριτικές και άλλο περιεχόμενο σε φόρουμ, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στους ιστότοπους ή ιστολόγια, είτε αυτοπροσώπως είτε εντός του επαγγέλματος · ή

– δραστηριοποιούνται σε πλατφόρμες μικρο-blog (όπως το Twitter)

Κανόνες για όλους τους εκτελεστές

Άρθρο 44

Οι εκτελεστές δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για ιδιωτικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας.

Άρθρο 45

Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να εκπροσωπήσουν επίσημα τις Εταιρείες σε οποιοδήποτε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης. Εάν δεν είστε σίγουροι ποιο είναι αυτό το εξουσιοδοτημένο άτομο, επικοινωνήστε με το στέλεγχος του Επαγγελματία ή έναν από τους εκπροσώπους της Εταιρείας.

Άρθρο 46

Οι εκτελεστές είναι υπεύθυνοι για τις απόψεις που εκφράζονται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με αυτούς τους κανόνες, επομένως, ζητείται η διακριτικότητα και η προσωπική ανατροφή.

Άρθρο 47

Οι εκτελεστές μπορούν να κάνουν προσωπική συνεισφορά (όχι ως επίσημος εκπρόσωπος της εταιρείας, αλλά μέσω δημοσίευσης σε προσωπικό προφίλ) στο θέμα των μηχανοκίνητων οχημάτων, της παροχής υπηρεσιών ή θεμάτων που σχετίζονται με την Εταιρεία, τονίζοντας ότι είναι εκτελεστές της Εταιρείας, αρκεί να μην το κάνουν ως εκπρόσωποι της Εταιρίας ή για την επίλυση κάποιου προβλήματος που σχετίζεται δραστηριότητα της Εταιρείας. Τέτοια προβλήματα θα αντιμετωπιστούν από εξουσιοδοτημένα άτομα της Εταιρείας.

Άρθρο 48

Οι εκτελεστές δεν επιτρέπεται να σχολιάζουν ένα πρόβλημα ή θέμα που σχετίζεται με την Εταιρεία, έτσι ώστε να φέναιται ότι τα σχόλιά τους (θετικά ή αρνητικά) προέρχονται από κάποιον που δεν εργάζεται στην Εταιρεία.

Άρθρο 49

Η δημιουργία μιας συγκεκριμένης ομάδας ή η διαχείριση της επίσημης ομάδας που δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με την ομάδα καθώς και τους τομείς στους οποίους λειτουργεί η Εταιρεία απαιτεί την έγκριση του Διευθυντή.

Άρθρο 50

Εάν θέλετε να εκπροσωπήσετε την Εταιρεία ως εκτελεστής ή να ανοίξετε μια ομάδα, επικοινωνήστε με τον Διευτυντή.

Άρθρο 51

Εάν επικοινωνήσει μαζί σας, ως εκτελεστή, κάποιος εκπρόσωπος των έντυπων ή ψηφιακών μέσων σχετικά με περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί στο Διαδίκτυο σχετικά με την Εταιρεία, παρακαλούμε να τον παραπέμψετε στον Διευθυντή της Εταιρείας, με την εξήγηση ότι δεν έχετε την εξουσιοδότηση να μιλήσετε ή να κάνετε δηλώσεις ή σχόλια για λογαριασμό της Εταιρείας.

Άρθρο 52

Δεν επιτρέπεται στους εκτελεστές να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με πελάτες και χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρείας. Αυτό ισχύει ιδίως όχι μόνο για το όνομα, τις πινακίδες κυκλοφορίας, τον χρόνο και τον τόπο υπηρεσίας, αλλά και για κάθε πτυχή της παροχής της υπηρεσίας στον χρήστη. Εάν έχετε αμφιβολίες εάν μπορείτε να δημοσιεύσετε οποιεσδήποτε πληροφορίες, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Διευθυντή πριν από τη δημοσίευση, ο οποίος θα αποφασίσει σχετικά με τη δημοσίευση αυτών των πληροφοριών.

Άρθρο 53

Η δημοσίευση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μπορεί να οδηγήσει σε ανακοινώσεις των ΜΜΕ. Εάν επικοινωνήσει μαζί σας κάποιος εκπρόσωπο πολυμέσων, επικοινωνήστε με τον Διευθυντή των δημοσίων σχέσεων της Εταιρείας πριν απαντήσετε σε οτιδήποτε και αυτός θα σας πει πώς να πράξετε.

Άρθρο 54

Παρακαλούμε να σέβεστε τα πνευματικά δικαιώματα. Εάν τα πνευματικά δικαιώματα δεν είναι δικά σας, μην τα χρησιμοποιείτε. Πριν δημοσιεύσετε ένα έργο πνευματικών δικαιωμάτων κάποιου, επικοινωνήστε με τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων για να δείτε εάν έχετε την άδεια να το κάνετε.

Άρθρο 55

Απαγορεύεται η δημιουργία προσωπικών ή ανεπίσημων προφίλ που περιέχουν στοιχεία της επωνυμίας, για παράδειγμα “Marko VOZZI Markovic”, @VozziAna, @IvaVozzi ή @ Pera-ρυμούλκηση-Vozzi και παρόμοια.

Βασικές αρχές

Άρθρο 56

Γίνετε πρέσβης. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που σχετίζεται με εσάς, όπως κείμενα, εικόνες ή βίντεο, είναι συνεπές με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεστε στον χώρο εργασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν εκπροσωπείτε την Εταιρεία στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Άρθρο 57

Προσδιορισμός των εκτελεστών / Χρήση της ρήτρας. Εάν μιλάτε διαδικτυακά για την Εταιρεία ή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι είστε εκτελεστής της Εταιρείας.

Οι εκτελεστές πρέπει να τονίσουν ότι δεν μιλούν εκ μέρους της Εταιρείας. Εάν εκτελείτε τον δικό σας ιστότοπο ή προφίλ σε κάποιο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία, το προφίλ σας θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ρήτρα όπως “Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι προσωπικές και όχι της υπηρεσίας Vozzi ή της Εταιρείας που την παρέχει.” Μόνο εξουσιοδοτημένοι εκτελεστές επιτρέπεται να επικοινωνούν και να κάνουν ανακοινώσεις εκ μέρους της Εταιρείας.

Άρθρο 58

Σκεφτείτε δυο φορές. Συνιστούμε στους εκτελεστές να χρησιμοποιούν φίλτρα, λίστες και ομάδες μέσα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για να διαχωρίσουν το προσωπικό από το επιχειρηματικό περιεχόμενο που δημοσιεύουν. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, συμβουλεύουμε όλους τους εκτελεστές, ειδικά εκείνους που συνεργάζονται απευθείας με πελάτες, να κάνουν τα ιδιωτικά τους προφίλ «φιλικά προς τις επιχειρήσεις».

Σκεφτείτε δύο φορές πριν διαμαρτυρηθείτε στο διαδίκτυο για την κακή ποιότητα των αγαθών / υπηρεσιών κάποιου άλλου. Ο πωλητής των αγαθών ή του παρόχου υπηρεσιών για τον οποίο παραπονιέστε μπορεί να είναι ο τρέχων ή ο μελλοντικός συνεργάτης της Εταιρείας ή του Επαγγελματία και ενδέχεται να είστε εσείς αυτός που θα πρέπει να του παρέχει κάποια υπηρεσία.

Συνιστούμε σε όλους να αποφεύγουν τη συμμετοχή σε έντονες συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις οποιουδήποτε είδους στο Διαδίκτυο.

Σεβαστείτε το κοινό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και τους συναδέλφους σας. Αυτό περιλαμβάνει την απαγόρευση των εθνικών ονομάτων, των ρατσιστικών και σεξιστικών σχολίων, της καταχρηστικής γλώσσας, των βλασφημιών κ.λπ. Οι επιθέσεις σε συναδέλφους δεν θα γίνονται ανεκτές σε καμία περίπτωση.

Άρθρο 59

Προσωπική ευθύνη. Είστε προσωπικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που δημοσιεύετε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ιστολόγια ή άλλα μέσα. Θυμηθείτε πως το Διαδίκτυο δεν ξεχνά ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι όλα όσα δημοσιεύετε θα είναι ορατά σε μεγάλο αριθμό ατόμων για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν δεν είστε σίγουροι για το περιεχόμενο που θέλετε να δημοσιεύσετε, συμβουλευτείτε τον άμεσο επόπτη ή επικοινωνήστε με την Εταιρεία.

Απαγορευμένες και εμπιστευτικές πληροφορίες προς διανομή

Άρθρο 60

Πρέπει να προστατεύσετε εμπιστευτικές πληροφορίες, επειδή είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η κοινοποίηση, δημοσίευση ή άλλη αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών.

Θυγατρικές και αντιπροσωπευτικά γραφεία

Άρθρο 61

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια και η σαφήνεια του μηνύματος, οι θυγατρικές, τα γραφεία εκπροσώπησης, οι εκπρόσωποι δημοσίων σχέσεων και οι διαφημιστικοί πράκτορές τους δεν μπορούν να δημοσιεύουν απευθείας περιεχόμενο στα κανάλια των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Εταιρείας, ούτε να εκτελούν τους δικούς τους λογαριασμούς. Τα αιτήματα για δημοσίευση πληροφοριών PR ή πληροφοριών μάρκετινγκ και βίντεο YouTube πρέπει να υποβάλλονται στην Εταιρεία για έγκριση και δημοσίευση (εάν εγκριθούν).

Άρθρο 62

Οι θυγατρικές και τα γραφεία αντιπροσώπων δεν επιτρέπεται να ξεκινούν ή να συμμετάσχουν στη διεξαγωγή διαγωνισμών στο Facebook σε συνεργασία με σελίδες Facebook άλλων επωνυμιών χωρίς τη συγκατάθεση της Εταιρείας. Αυτό ισχύει για επωνυμίες που συνεργάζονται με την υπηρεσία της Εταιρείας (Vozzi) καθώς και για άτομα που έχουν αντίκτυπο στο Διαδίκτυο.

Σύνδεση

Άρθρο 63

Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρετε αμέσως οποιαδήποτε παραβίαση ή πιθανή παραβίαση αυτών των κανόνων, να επικοινωνήσετε με τον προϊστάμενό σας ή οποιονδήποτε από τους αντιπροσώπους της Εταιρείας.

Στην αναφορά, πρέπει να παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες: το όνομα και το επώνυμό σας, τη θέση, την τοποθεσία της εργασίας και τις πληροφορίες του εκτελεστή που παραβίασε ή ενδεχομένως παραβιάζει τους κανόνες με λεπτομέρειες που είναι γνωστές σε εσάς. Το όνομά σας θα παραμείνει μυστικό.

Όποιος αναφέρει υποψία για παραβίαση ή παραβίαση αυτών των κανόνων απολαμβάνει πλήρη προστασία κατά την έννοια του Νόμου περί προστασίας των καταγγελτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άρθρο 64

Η εταιρεία διαθέτει τα ακόλουθα επίσημα κανάλια επικοινωνίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

• Facebook: https://www.facebook.com/vozzimobileapp/

• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCieQpDsIxy9QFVLM1oM8FXg

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vozzi

• Instagram: https://www.instagram.com/vozzimobileapp/

Άρθρο 65

Η εταιρεία έχει τις ακόλουθες επίσημες επαφές:

• office@kovtechnology.com

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ

Άρθρο 66

Οι εκτελεστές έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους, να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική ζωή, εκτός των ωρών εργασίας και εκτός του χώρου εργασίας, και η άσκηση των δικαιωμάτων που βασίζονται στην εργασία δεν εξαρτάται από την πολιτική δέσμευση των εκτελεστών.

Άρθρο 67

Απαγορεύεται η χρήση της θέσης σας σε μια οικονομική οντότητα ή στην ιδιοκτησία μιας οικονομικής οντότητας προκειμένου να παρέχετε πολιτική υποστήριξη σε έναν υποψήφιο, πολιτικό κόμμα, κίνημα ή ομάδα.

Άρθρο 68

Οι εκτελεστές δεν επιτρέπεται να προβάλλουν τον εαυτό τους σε μια οικονομική οντότητα όταν ενεργούν για λογαριασμό πολιτικού κόμματος, κινήματος ή ομάδας.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 69

Οι εκτελεστές μπορούν άμεσα ή έμμεσα να εργαστούν για από οποιοδήποτε τρίτο μέρος για την παροχή των ίδιων ή παρόμοιων υπηρεσιών που παρέχουν στους πελάτες, χωρίς περιορισμό, υπό την προϋπόθεση ότι οι πελάτες της Εταιρείας έχουν προτερεότητα στην παροχή υπηρεσιών.

Άρθρο 70

Η δραστηριότηα του εκτελεστή σε οποιαδήποτε ένωση ή οργανισμό δεν απαιτεί προηγούμενη ή μεταγενέστερη έγκριση. Η εμπλοκή του εκτελεστή εκτός του Επαγγελματία, δηλαδή εκτός των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες της Εταιρείας, είτε με ή χωρίς αποζημίωση, δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες της Εταιρείας, και θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος κατά την εκτέλεση της εργασίας λόγω αφαίρεσης χρόνου και προσοχής που απαιτούνται για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Άρθρο 71

Οι εκτελεστές υποχρεούνται να τηρούν το επιχειρηματικό μυστικό που έμαθαν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Ένα επιχειρηματικό απόρρητο θεωρείται οποιαδήποτε πληροφορία ή δεδομένο των οποίων η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη σε τρίτους θα μπορούσε να βλάψει την Εταιρεία ή να ωφελήσει τους ανταγωνιστές.

Άρθρο 72

Όπως απαιτείται από τις γενικές πράξεις της Εταιρείας, οι εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνουν γνώσεις που αφορούν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

1. διαπραγματεύσεις, συμβάσεις με πελάτες, χρήστες υπηρεσιών, επιχειρηματικούς εταίρους και άλλα πρόσωπα, καθώς και επιχειρηματικά σχέδια οικονομικής οντότητας που δεν είναι γνωστά στο κοινό ·

2. άλλες τρέχουσες ή επικείμενες επιχειρηματικές συναλλαγές, ειδικά εάν σχετίζονται με αλλαγές κατάστασης και αλλαγές στη δομή ιδιοκτησίας ·

3. έρευνα και περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής οντότητας, ευρεσιτεχνίας και των καινοτομιών ·

4. δεδομένα για πελάτες, χρήστες υπηρεσιών, συνεργάτες και εκτελεστές ·

5. τεχνογνωσία

6. μη δημοσιευμένες πληροφορίες για τις υπηρεσίες ·

7. μη δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές και λογιστικές πληροφορίες ·

8. άλλες πληροφορίες των οποίων η δημοσίευση μπορεί να επηρεάσει τη φήμη της εταιρείας.

Άρθρο 73

Η αποκάλυψη πληροφοριών των οποίων η αποκάλυψη είναι υποχρεωτική βάσει του νόμου, δηλαδή που σχετίζεται με παραβίαση του νόμου, παραβίαση ορθής επιχειρηματικής πρακτικής ή την αρχή της επιχειρηματικής ηθικής, δεν θεωρείται αποκάλυψη επιχειρηματικού μυστικού ή εμπιστευτικών δεδομένων της οικονομικής οντότητας.

Άρθρο 74

Οι εκτελεστές και τα μέλη των οικογενειών τους δεν πρέπει να χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες και επιχειρηματικές ευκαιρίες για να αποκτήσουν υλικά ή άυλα οφέλη για τον εαυτό τους ή για συγγενικά άτομα.

Άρθρο 75

Τα δεδομένα σχετικά με τους χρήστες υπηρεσιών και οι επιχειρηματικές σχέσεις μαζί τους έχουν τον χαρακτήρα εμπιστευτικών δεδομένων και δεν μπορούν να αποκαλυφθούν σε τρίτους. Τα δεδομένα σχετικά με τους χρήστες υπηρεσιών μπορούν να κοινοποιούνται στις δικαστικές αρχές χωρίς τη συγκατάθεσή τους μόνο βάσει επαρκούς δικαστικής απόφασης.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Άρθρο 76

Οποιοδήποτε περιστατικό που αποτελεί δωροδοκία πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην Εταιρεία. Η τήρηση αυτού του κανόνα έχει ιδιαίτερη σημασία για τη φήμη της Εταιρείας, καθώς και για την ποιότητα των σχέσεων της Εταιρείας με επιχειρηματικούς εταίρους.

Άρθρο 77

Ο εκτελεστής, ή μέλος της οικογένειάς του, δεν μπορεί να προσφέρει, να δώσει, να δείξει, να υποσχεθεί ή να δεχτεί χρήματα, αγαθά, δικαιώματα, υπηρεσίες, δώρα μεγαλύτερης αξίας ή την πιθανότητα επιρροής από άλλο άτομο που έχει επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία .

Άρθρο 78

Ως δώρο υψηλότερης αξίας θεωρείται το χρήμα, αντικείμενο, δικαίωμα ή υπηρεσία, καθώς και οποιοδήποτε άλλο όφελος που λαμβάνεται ή εκτελείται χωρίς την καταβολή κατάλληλης χρηματικής αποζημίωσης, με αποζημίωση αλλά με σημαντικά χαμηλότερη τιμή από την αγορά ή χωρίς κατάλληλη αντιπαράθεση, και του οποίου η αξία υπερβαίνει το ήμισυ των μέσων μηνιαίων καθαρών μισθών στη Δημοκρατία της Σερβίας.

Άρθρο 79

Επιτρέπεται η αποδοχή και η παροχή δώρων μικρότερης αξίας, εκτός εάν η αποδοχή ενός τέτοιου δώρου δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη συμφωνίας ή βάζει τον δωρητή σε πιο ευνοϊκή θέση σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 80

Η διατήρηση και αύξηση των περιουσιακών στοιχείων είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των αναληφθέντων υποχρεώσεων και της ποιότητας των επιχειρήσεων.

Άρθρο 81

Οι εκτελεστές είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση, τη διεύρυνση και τη λογική χρήση των πραγμάτων που απαρτίζουν την ιδιοκτησία της Εταιρείας, τα οποία τους έχουν ανατεθεί για την εκτέλεση της εργασίας.

ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 82

Η τήρηση του Κώδικα είναι υποχρέωση όλων των εκτελεστών.

Άρθρο 83

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς για τους εκτελεστές εφαρμόζεται άμεσα. Η μη τήρηση του Κώδικα συνιστά παραβίαση της σύμβασης και μπορεί να επιβληθεί κύρωση με λύση της σύμβασης.

Άρθρο 84

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στη Σερβία και σκοπεύει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό και έχει την πρόθεση να εναρμονιστούν οι κανόνες της με όλες τις δικαιοδοσίες στις οποίες δραστηριοποιείται. Επομένως, εάν αυτός ο Κώδικας παραβιάζει τους ισχύοντες τοπικούς νόμους, η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με τους τοπικούς νόμους. Επιπλέον, η Εταιρεία μπορεί να εγκρίνει περιφερειακούς ή ειδικούς για τη χώρα κανονισμούς σχετικά με αυτό το θέμα για να προσαρμοστεί στις τοπικές συνθήκες ή κανονισμούς και θα ειδοποιήσει τους υπεύθυνους επιβολής του νόμου στη δικαιοδοσία όπου ισχύει.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 85

Ένας εκτελεστής που έχει αμφιβολίες σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης αυτού του Κώδικα θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία.

Άρθρο 86

Το πρόσωπο στο οποίο ο Κώδικας αναφέρεται υποχρεούται να ενημερώσει τον υπεύθυνο για την επίβλεψη της τήρησης του Κώδικα σχετικά με την παραβίαση των διατάξεων του Κώδικα ή για την τεκμηριωμένη υποψία ότι η παραβίαση διαπράχθηκε από ένα υπεύθυνο άτομο. Οι διευθυντές είναι υποχρεωμένοι να λάβουν σοβαρά υπόψη το πρόβλημα και να το λύσουν σύμφωνα με την ηθική, τις αξίες και όλους τους νομικούς κανονισμούς.

Άρθρο 87

Η αυθεντική ερμηνεία αυτού του Κώδικα παρέχεται από τον Διευθυντή της Εταιρείας.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 88

Η Εταιρεία θα ρυθμίσει όλες τις πιθανές τροποποιήσεις αυτού του Κώδικα τροποποιώντας (προσαρτώντας) τον.

Άρθρο 89

Αυτός ο Κώδικας έχει συνταχθεί στη Σερβική γλώσσα, αλλά μπορεί να μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες. Σε περίπτωση μετάφρασης, μόνο η σερβική έκδοση παράγει έννομα αποτελέσματα.

Άρθρο 90

Ο Κώδικας αυτός θα τεθεί σε ισχύ την όγδοη ημέρα από τη δημοσίευσή του στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Στο Βελιγράδι, στις 12/10/2020

Δημοσιεύθηκε στις 12/10/12/2020

Έναρξη ισχύως στις 20/10/2020.

KOV TECHNOLOGY DOO BELGRADE

Vladimir Šijaković, Διευθυντής