Kodeks ponašanja partnera – hu

A felhasználási feltételek 59. szakasza alapján (a továbbiakban: Felhasználási feltételek) a KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD gazdasági társaság, Živojina Žujovića 14. 11120 Beograd – Zvezdara, Szerb Köztársaság, cégjegyzési száma: 21151335, adóazonosító száma: 109262399 (a továbbiakban: Cég), amelyet Vladimir Šijaković igazgató képvisel, a VOZZi szerviz igénybe vételével kapcsolatos jogok és kötelezettségek szabályozása kapcsán 2020. 10. 12-én, Belgrádban (Beograd)

ELŐSZÓ

A Cég üzletvitelének a piaci szükségletekkel és az alapvető erkölcsi elvekkel való összehangolása, valamint a Hivatásos Szolgáltatókkal, továbbá az ügyfelekkel, a szolgáltatás igénybe vevőivel, az üzletfelekkel, a nyilvánossággal és a legszélesebb környezettel kialakított kapcsolatainak fellendítése céljából, a jelen Kódexszel szabályozza a hivatásbeli etikára és a Hivatásos Szolgáltatóknál szolgáltatásnyújtást végzők viselkedésmódjának szabályaira vonatkozó kérdéseket, és kinyilvánítja elveit és szabályait. 

ALKALMAZÁSÁNAK TÁRGYA ÉS KÖRE

 1. szakasz

A Kódex nem csupán a Cég belső aktusa, hanem jogkövetkezménnyel jár azokra a személyekre nézve is, akik a Felhasználási feltételekkel összhangban Hivatásos Szolgáltató minőségben szerződéses viszonyban lépnek a Céggel, valamint a Cég szolgáltatásának igénybe vevőivel, illetve a Hivatásos Szolgáltatóknál szolgáltatásnyújtását végzőkkel (a továbbiakban együttesen: szolgáltatásnyújtók) közvetlen kapcsolatba kerülő személyekre. Valamennyi szolgáltatásnyújtó köteles szerződéses kötelezettségeinek ellátása során a szolgáltatás igénybe vevői, valamint a nyilvánosság és a legszélesebb környezet iránt a Kódexszel összhangban levő módon viselkedni, az általuk nyújtott szolgáltatást pedig a Kódex szabályai és ajánlásai szerint elvégezni.

2. szakasz

A Cég üzletvitelében fenntartást nélkül támogatja azt az elképzelést, hogy ugyanúgy, mint az életben az emberek közötti és az üzleti kapcsolatok terén csak a korrekt viszonyulás és felelősségteljes viselkedésmód biztosíthat kölcsönös bizalmat és megbecsülést.  

3. szakasz

A Cég gazdálkodása a törvények, egyéb jogszabályok, általános aktusok, a gazdasági alanyok között megkötött szerződések és az üzleti szokások tiszteletben tartásán alapul. A Cég kötelessége, hogy színvonalas, egyértelmű és hű információkat nyújtson szolgáltatásai lehetséges és mindenkori igénybe vevői számára.

4. szakasz

Az összes szolgáltatásnyújtón túl a jelen Kódex elvei és szabályai kötelezik a Cég nevében és/vagy számlájára egyes tevékenységek ellátására alkalmazott összes személyt. Be nem tartásuk felelősség megállapítást és fegyelmi intézkedések foganatosítását vonja maga után, ide értve az alkalmazás, illetve a szerződéses viszony megszűntét.

AZ ÜZLETI ETIKA ELVEI

5. szakasz

Az üzleti etika elveinek és szabályainak tiszteletben tartásán értetendő, de nem korlátozza az alábbi elveket:

 1. az üzleti tevékenység szakszerű ellátását;
 2. a kötelezettségek lelkiismeretes és teljes körű vállalását és teljesítését;
 3. az üzleti tevékenységeknek a hivatás tekintélyét nem veszélyeztető módon történő ellátását;
 4. az üzleti célok eléréséhez a megengedett eszközök használatát;
 5. az összeférhetetlen teendőkről szóló jogszabályok tiszteletben tartását;
 6. a hivatali titok őrzését;
 7. a személyes és üzleti érdekütközés elkerülését;
 8. üzleti célok elérése céljából a politikai vagy más befolyás vagy nyomás alkalmazásától való tartózkodást;
 9. az ügyfelekkel, a szolgáltatás igénybe vevőivel és az üzleti partnerekkel a jogviták békés úton, tárgyalások vagy közvetítés révén történő megoldását, az üzleti kapcsolatok folytatására való törekvéssel;
 10. az üzleti tevékenységnek a környezetvédelemről és fejlesztésről szóló jogszabályokkal összhangban történő ellátását.

6. szakasz

A szolgáltatásnyújtók kötelesek egymást megbecsülni, kiegészíteni, ösztönözni és motiválni az igénybe vevőknek nyújtandó minél színvonalasabb szolgáltatás céljából, és azonos megbecsülést kell kinyilvánítaniuk ezen igénybe vevőkkel szemben is.

7. szakasz

A jelen Kódex alkalmazása értelmében valamennyi szolgáltatásnyújtó egyenlő, tekintet nélkül arra, hogy mely konkrét Hivatásos Szolgáltatónál vannak alkalmazva, továbbá alkalmazásuk fajtájára és módjára.

8. szakasz

Az elvégzett munka minőségéért minden egyes szolgáltatásnyújtó elsősorban személyesen felelős.

9. szakasz

Az igénybe vevőkhöz való viszonyulás és a szolgáltatásnyújtók egymáshoz való viszonyulása az emberi méltóság és az alapvető emberi jogok és szabadságok tiszteletben tartásán alapul.

10. szakasz

A szolgáltatásnyújtók kötelesek a szolgáltatásnyújtás alkalmával a biztonságot és egészségmegőrzést szabályozó jogszabályokat betartani.

11. szakasz

A szolgáltatásnyújtók nem kötelesek semmilyen módon senki előtt, ide értve, de nem korlátozva a Cég ügyfeleire, más szolgáltatásnyújtókra és harmadik személyekre, akikkel üzleti kapcsolatba kerülnek, bármely vallási, politikai, szakszervezeti vagy bármilyen más irányultságukat kinyilvánítani.

A szolgáltatásnyújtók kollégáikkal kölcsönösen tiszteletben tartják a kinyilvánított vallási, politikai és szakszervezeti irányválasztást, valamint faji, nemzeti és nemi hovatartozásukat, és bármilyen alapon tilos az alapvető emberi jogok veszélyeztetése.

A SZOLGÁLTATÁSNYUJTÓKKAL SZEMBENI ELVÁRÁSOK

12. szakasz

Az üzleti célok elérésének feltétele az egymás közötti jó emberi viszonyok. Az elégedettség a szolgáltatásnyújtók szakmai, alkotó jellegű, szellemi és erkölcsi értékeinek megfelelő kinyilvánításával és értékelésével érhető el.

13. szakasz

Valamennyi szolgáltatásnyújtó köteles az igénybe vevők legjobb érdekei szerint cselekedni, felhatalmazásával és felelősségével összhangban.

14. szakasz

Valamennyi szolgáltatásnyújtó köteles szakszerűen cselekedni és a szolgáltatásnyújtás során felmerülő problémákat megoldani.

15. szakasz

Valamennyi szolgáltatásnyújtónak fegyelmezetten, szorgalmasan és felelősségteljesen kell munkáját végeznie, másokhoz becsületesen, lelkiismeretesen, nyíltan és korrekt módon kell viszonyulnia.

16. szakasz

A szolgáltatásnyújtók kölcsönös viszonyaikat a megértésre, toleranciára, megbecsülésre, bizalomra és az együttműködési készségre építik, pozitív munkalégkör kialakítására törekedve.

17. szakasz

Valamennyi szolgáltatásnyújtó köteles a munkahelyén való viselkedésmódja tekintetében betartani az alapvető társadalmi elveket, a többi szolgáltatásnyújtó, az ügyfelek, a szolgáltatás igénybe vevői, az üzletfelek és más személyek megszólítása és a velük való kommunikáció, valamint személyes tisztasága és illő öltözködése, munkahelyének rendezettsége, a szükségtelen zajkeltés és a többi szolgáltatásnyújtó munka közbeni zavarásának elkerülése tekintetében.

18. szakasz

A szolgáltatásnyújtók kötelesek tartózkodni az ügyfelekre, a szolgáltatás igénybe vevőire és az üzletfelekre vonatkozó megjegyzésektől, valamint bármely kommunikáció során az oda nem illő megjegyzésektől.

19. szakasz

A szolgáltatásnyújtóknak tilos a közösségi hálókon a Cég üzletvitelével kapcsolatos olyan tartalmakat megosztani, amelyek károsan befolyásolhatnák a Cég üzleti tekintélyét és hírnevét, továbbá bármilyen kárt okozhatnának neki.

20. szakasz

Valamennyi szolgáltatásnyújtó köteles tevőlegesen megoldást keresni a szolgáltatásnyújtás során felmerülő problémákra, és erről fölérendeltjeit értesíteni, továbbá kritikusan áttekinteni cselekedeteinek eredményeit.

21. szakasz

A konkrét szolgáltatásnyújtás alkalmával valamennyi szolgáltatásnyújtó azonos jogokat élvez, és nem korlátozható jogai érvényesítésében, tekintet nélkül nemére, fajára, bőrszínére, nyelvére, vallási hovatartozására, nemzeti vagy közösségi származására, valamely nemzeti kisebbséghez fűződő kapcsolatára, politikai és szakszervezeti szervezetben való tagságára, vagyoni állapotára, születésére vagy egyéb személyes állapotára.

22. szakasz

A szolgáltatásnyújtás idején tilos kábítószert és szeszes italt fogyasztani, és azt a szolgáltatásnyújtás helye szerinti helyiségekbe vagy járművekbe bevinni.

23. szakasz

A szolgáltatásnyújtó köteles vezetőjét értesíteni olyan rendkívüli helyzet beálltáról, mint a betegség, személyes jellegű gondok vagy más egyéb ok, hogy a vezető összehangolhassa a rendkívüli helyzetet a munkavégzés szükségleteivel.

24. szakasz

Valamennyi szolgáltatásnyújtó számára szükségszerűnek kell lennie az egészséges együttműködés szellemében folyó kommunikációnak.

25. szakasz

A szolgáltatásnyújtók kötelesek a rájuk bízott teendőket úgy ellátni, hogy az igénybe vevők, illetve a Cég érdekeit nem rendelik alá a magánérdekeknek, és nem váltanak ki köztük viszályt. Érdekütközés akkor áll fenn, amikor a szolgáltatásnyújtó olyan döntést hoz, vagy befolyásolja a döntéshozatalt, mellyel a maga és a vele kapcsolt személyek számára oly módon szerez anyagi vagy nem anyagi hasznot, hogy nem kizárólagosan az igénybe vevő, illetve a Cég legjobb érdekében jár el.

26. szakasz

A szolgáltatásnyújtók:

 1. nem használhatják fel az igénybe vevők vagy a Cég vagyonát a saját érdekükben;
 2. nem használhatnak fel bizalmas információkat személyes vagyonuk vagy más személyek vagyonának növelésére;
 3. nem élhetnek vissza helyzetükkel.

A FÖLÉRENDELTEK VISZONYULÁSA A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÓKHOZ

27. szakasz

A Cég és Hivatásos Szolgáltató vezetői és vezető menedzsmentje odaadásukkal, példaértékű magatartásukkal és a jogszabályok, az erkölcsi és etikai elvek tiszteletben tartásával példaként szolgálnak a szolgáltatásnyújtóknak, hozzájárulnak a szolgáltatásnyújtók és az igénybe vevők közötti tisztelet és bizalom erősítéséhez.

28. szakasz

A vezetőknek beosztottjaikkal szemben kivétel nélkül és részrehajló érzelmektől mentes feddhetetlen és igazságos magatartást kell tanúsítaniuk. A szolgáltatásnyújtóktól szakmai tudást és felelősséget kell megkövetelniük, és nem engedhetik meg, hogy döntéseik befolyásolják üzleti kapcsolataikat (rokoni, baráti és egyéb kapcsolatok). Feltétlenül ösztönözniük kell a csapatmunkát és fel kell ismerni az egyének képességeit, hogy az üzleti célok eléréséhez a lehető legnagyobb mértékű hozzájárulásukat nyújthassák, és ennek során ne részesítsenek előnyben egyéneket.

29. szakasz

A vezetők kötelesek beosztottjaik személyiségét tiszteletben tartani, és a beosztott munkájával és viselkedésmódjával kapcsolatos esetleges észrevételeiket vele konkrétan és érvekkel alátámasztva közölni.

30. szakasz

A vezető alapvető kötelessége a célokra, a munka megszervezésére, az eredmények figyelemmel kísérésére és azok fejlesztését elősegítő intézkedések megtételére összpontosítani.

31. szakasz

A vezetőtől elvárandó, hogy fellendítse a csapatmunkát és -szellemet, valamint biztosítsa a tudáscserét.

32. szakasz

A vezetőnek becsületesnek, igazságosnak és következetesnek kell lennie, hogy az elvárt cselekvés és viselkedésmód példáját mutassa.

A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÓK VISZONYULÁSA FÖLÉRENDELTJEIKHEZ

33. szakasz

A szolgáltatásnyújtók fölérendeltjeikhez való viszonyulása a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapul.

34. szakasz

A szolgáltatásnyújtók teljesítik a fölérendeltjeik által rájuk bízott teendőket és feladatokat, kivéve, ha azok ellentétesek a törvénnyel, vagy veszélyeztetik személyes biztonságukat.

35. szakasz

A szolgáltatásnyújtók a fölérendeltjeiknek rámutatnak a rájuk bízott feladatok sikeresebb és hatékonyabb teljesítésének lehetőségeire jobb üzleti eredmények céljából.

36. szakasz

Az esetleges problémákat az azokat érintők jó szándékú, közvetlen és konkrét kommunikáció révén oldják meg, ha pedig ebben nem járnak sikerrel, a megoldáskeresést a hierarchia magasabb szintjein levő személyekhez irányítják.

A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÓK VISZONYULÁSA AZ ÜGYFELEKHEZ – IGÉNYBE VEVŐKHÖZ

Telefon

37. szakasz

A szolgáltatásnyújtó köteles az üzleti telefonbeszélgetés alkalmával hivatástudattal, érdekelten, udvariasan és röviden kommunikálni.  

A telefonbeszélgetés mindig bemutatkozással kezdődik, a szolgáltatásnyújtó megmondja a nevét és az őt alkalmazó Cég, illetve a Hivatásos Szolgáltató rövidített elnevezését.

A szolgáltatásnyújtó nem hagy üzenetet, hogy a személy, akinek a szolgáltatását vagy információját igényeli, később felhívja.

A szolgáltatásnyújtó az üzleti üzenetre azonnal vagy a legrövidebb határidőn belül válaszol.

A szolgáltatásnyújtó kerüli a magánjellegű telefonbeszélgetéseket, főképpen az igénybe vevők jelenlétében.

A szolgáltatásnyújtó igyekszik minden hivatalos beszélgetést baráti és pozitív hangnemben befejezni.

Levelek – e-mail

38. szakasz

Az üzleti leveleken mindig fel kell tüntetni a Hivatásos Szolgáltató és a levelet író szolgáltatásnyújtó tisztségét, illetve munkahelyét, valamint az összes szükséges kapcsolattartási adatot.

A levél címzésében helyesen kell feltüntetni a személyt, tisztségét és cégét.

A levélírás stílusát a levél témájához és a címzett személyhez kell alkalmazni.

Mindig ellenőrizni kell, hogy a levében és más üzenetben van-e hiba.

A levelekre és az e-mail levelekre azonnal vagy a legrövidebb határidőn belül válaszolni kell.

Ha szükségesnek mutatkozik, hogy a szolgáltatásnyújtók közül még valaki tájékozódjon az érkezett vagy elküldött postáról, a levelet vagy az e-mailt azonnal továbbítani kell annak/azoknak a személynek/személyeknek.

Megbeszélések

39. szakasz

A megbeszélés összehívása alkalmával világosan meg kell határozni az ülés célját.

A megbeszélés célja dönti el a meghívandó és részt vevő személyek körét.

Az ügyfelek fogadása alkalmával a meg nem hívott és üzletileg tevőlegesen be nem vont szolgáltatásnyújtók nem vesznek részt a megbeszélésen.  

A megbeszélés résztvevőiről a szervezője dönt, szükség szerint pedig a Cég.

Minden szolgáltatásnyújtó számára az ügyfélfogadáshoz a találkozó megbeszélt időpontjára szabad helyiséget kell biztosítani (más szolgáltatásnyújtók jelenléte nélkül). Ha ez nem lehetséges, a körülmények egybeesése folytán jelen levő szolgáltatásnyújtók semmiképpen sem avatkozhatnak az üzleti megbeszélésbe, ha erre egyértelműen nem kéri fel, vagy erről nem kérdezi őket az ülésszervező.

Az üzleti találkozók részvevője soha nem beszélhet azokról a teendőkről, amelyekben nem illetékes és nem tartoznak munkaköri leírásába. Az üzleti megbeszélésbe mindig be kell vonni a legkompetensebb személyt (vagy közülük többet is) az egyes területekről, az adott megbeszélésre szükséges tudásszint szerint.

A megbeszélés részvevőinek a megbeszélés témájához kell tartani magukat, kitérők nélkül, illetve nem kell olyan témákról beszélni, amelyek az ellátott teendőkkel nincsenek közvetlen kapcsolatban. Ha ügyfél teszi ezt, megértést kell tanúsítani iránta, ha ez az üzlet érdekeit szolgálja, de diszkréten igyekezni kell a beszélgetés üzleti szintre való visszatérítésére.

Az olyan ügyfelet, aki a megítélés szerint csak a saját és a másik fél idejét pazarolja, kulturált módon, de egyértelműen meg kell ebben akadályozni.  

A KÖZÖSSÉGI HÁLÓK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

40. szakasz

A közösségi hálók használatának szabályait azzal a céllal írtuk elő, hogy meghatározza a Cégnek a szolgáltatásnyújtókkal szemben támasztott elvárásait, akár a Cég felhatalmazott képviselői a nyilvános digitális térségben, vagy az interneten szolgáltatásnyújtóként mutatják be a Céget.

Ezeknek a szabályoknak a központi helye a munkaidő alatti és utáni tevékenység a közösségi hálókon, a benyomás, amit a szolgáltatásnyújtók a Cégnél keltenek és a Cégről vagy az üzletviteléről alkotott benyomás.

41. szakasz

Ezek a szabályok segítenek abban, hogy a Céget, üzletvitelét és védjegyét, illetve megjelöléseit, amelyek alatt működik, megóvják a negatív publicitástól azzal, hogy megmagyarázzák, mi az elfogadható és mi az elfogadhatatlan viselkedésmód a közösségi hálókon.

A közösségi hálók használati szabályainak alkalmazási területe

42. szakasz

A közösségi hálók használata a mindennapi élet részévé vált. A Facebook, Instagram, Twitter, You Tube, LinkedIn és hasonló platformok használata, a blogok írása, és más közösségi hálók általános helyszínné váltak. A jelen szabályok célja, hogy a Cégnél a szolgáltatásnyújtóknak irányelveket adjon a közösségi hálókon való viselkedésmód kérdésében felmerülő kétségeik elhárításához.

43. szakasz

A közösségi hálók használati szabályai elsősorban a következő szolgáltatásnyújtókra vonatkoznak:

 • akik valamelyik közösségi vagy üzleti hálón (mint a LinkedIn, Facebook, YouTube, Google+ és hasonló) nyilvánosságra hozzák, hogy a Cég szolgáltatásnyújtói, akár hivatalos szóvivőként vagy személyes információként, vagy
 • bármilyen információkat osztanak meg a Cégben végzett munkájukkal vagy a Cég termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban, vagy
 • akár személyes, vagy hivatásuk keretében kommentárokat, recenziókat és egyéb tartalmakat jelentetnek meg a fórumokon, közösségi hálókon, weboldalakon vagy blogokban, vagy
 • tevékenyek a mikro-blog platformokon (mint a Twitter).

Minden szolgáltatásnyújtóra vonatkozó szabályok

44. szakasz

A szolgáltatásnyújtóknak a közösségi hálókat munkaidő alatt nem kellene magáncélokra használni.

45. szakasz

A Céget bármely közösségi hálón hivatalosan csak jogosult személy mutathatja be. Aki nem tudja megbízhatóan, ki a jogosult személy, a Hivatásos Szolgáltató vezetőjéhez vagy a Cég valamelyik képviselőjéhez kell fordulnia.

46. szakasz

A szolgáltatásnyújtóknak felelniük kell a közösségi hálókon kinyilvánított olyan álláspontjaikért, melyek nincsenek összhangban a jelen szabályokkal, ezért szorgalmazzuk a diszkréciót és a családi nevelést.

47. szakasz

A szolgáltatásnyújtók személyesen hozzájárulhatnak az autósport, a szolgáltatásnyújtás vagy a Cég munkájához fűződő témákhoz (de nem a Cég hivatalos képviselőiként, hanem személyes profiljukon való megjelenítés révén), kiemelve, hogy a Cég szolgáltatásnyújtói, mindaddig, amíg azt nem a Cég hivatalos álláspontjaként mutatják be, vagy nem a Cég munkájával kapcsolatos problémamegoldást kínálnak. Ilyen jellegű problémákkal a Cég felhatalmazott személyei foglalkoznak.

48. szakasz

A szolgáltatásnyújtók nem kommentálhatnak a Céggel kapcsolatos problémát vagy témát oly módon, hogy (pozitív vagy negatív) kommentárjaik úgy tűnjenek, mintha nem a Cég foglalkoztatottjától származna.

49. szakasz

Meghatározott csoport létrehozása vagy a csoportról, valamint a Cég működési területéről információt megjelentető hivatalos csoport adminisztrálása a vezető hozzájárulásával történhet.

50. szakasz

Aki szolgáltatásnyújtóként a Céget szeretné képviselni vagy csoportot nyitni, ezzel a kérdéssel feltétlenül meg kell keresnie vezetőjét.

51. szakasz

Ha a szolgáltatásnyújtót a sajtó vagy elektronikus média képviselője keresi fel a Céggel kapcsolatban az interneten megjelent tartalom kapcsán, a sajtó képviselőjét a Cég vezetőjéhez kell irányítani, azzal az indoklással, hogy a szolgáltatásnyújtónak nincs felhatalmazása fellépni, sem nyilatkozni vagy kommentálni. a Cég nevében.

52. szakasz

A szolgáltatásnyújtóknak nem szabad a Cég ügyfeleiről és szolgáltatásaik igénybe vevőiről semmilyen információt közzétenni. Ez külön nem csak a családi és utónevükre, rendszámukra, a szolgáltatásnyújtás idejére és helyére, hanem az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatás minden szempontjára vonatkozik. Ha a szolgáltatásnyújtónak kételye támadna afelől, hogy valamelyik információt közzéteheti-e, annak megjelentetése előtt vezetőjéhez kell fordulnia, aki dönt az említett információ közzétételéről.

53. szakasz

A közösségi hálókon való közzététel média bejelentést eredményezhet. Amikor a szolgáltatásnyújtót médiaképviselő keresi meg, mielőtt bármit válaszolna neki, a szolgáltatásnyújtó megkeresi a Cég médiakapcsolatokért felelős menedzserét, aki útbaigazítja, hogyan járjon el.

54. szakasz

A szerzői jogokat tiszteletben kell tartani. Más szerzői jogával nem lehet élni. Mielőtt valakinek a szerzői munkáját közzétennék, ellenőrizni kell a szerzői jog tulajdonosával ehhez való hozzájárulását.

55. szakasz

Tilos a márka elnevezése elemeit tartalmazó személyes vagy nem hivatalos profil létrehozása, pl. “Marko VOZZI Marković”, @VozziAna, @IvaVozzi ili @Pera-slepanje-Vozzi és hasonlók.

Kulcsfontosságú elvek

56. szakasz

Legyen nagykövet. A szolgáltatásnyújtónak biztosítania kell, hogy a vele kapcsolatos tartalmak, mint a szövegek, képek vagy video-anyag összhangban legyenek azzal, ahogyan a munkán bemutatkozik. Ez különösen fontos, ha a Céget munkavégzés közben mutatja be.

57. szakasz

A szolgáltatásnyújtó azonosítása / Záradék alkalmazása. Ha a szolgáltatásnyújtó az internet révén a Cégről vagy a Cég termékeiről és szolgáltatásairól beszél, világosan kell közölnie, hogy a Cég szolgáltatásnyújtója.

A szolgáltatásnyújtóknak hangsúlyozniuk kell, hogy nem a Cég nevében szólnak. Ha a szolgáltatásnyújtó saját honlapot vezet vagy a profilja a közösségi hálón bármilyen értelemben kapcsolatban van a Céggel, a profilra el kell helyeznie a következő szövegű záradékot: „Az ezen a honlapon kifejtett álláspontok személyesek, nem a Vozzi Szerviz vagy Cég álláspontját tükrözik.“ A Cég nevében csak a felhatalmazott szolgáltatásnyújtók folytathatnak kommunikációt és publikálhatnak.“

58. szakasz

Kétszer meg kell gondolni. A szolgáltatásnyújtók számára ajánlott a közösségi hálón szűrők, listák és csoportok használata, hogy a közzétett személyes tartalmakat elválaszthassák az üzleti jellegű tartalmaktól. Ahol ez nem lehetséges, ott ajánlott minden szolgáltatásnyújtó számára, de különösen azoknak, akik közvetlenül ügyfelekkel dolgoznak, hogy magánprofiljuk „a munkájukhoz illő“ legyen.

A szolgáltatásnyújtónak kétszer meg kell gondolnia, mielőtt az interneten más árujának/szolgáltatásának rossz minőségére panaszkodna. Lehet, hogy éppen az az eladó vagy szolgáltatásnyújtó, akire panaszkodik, a Cég mindenkori vagy jövőbeni üzleti partnere, és éppen neki kell majd szolgáltatást nyújtania.

Valamennyi szolgáltatásnyújtó számára tanácsos, hogy kerülje az interneten folytatott bármely heves vitatkozást és szenvedéllyel fűtött vitákat.

A szolgáltatásnyújtónak tiszteletben kell tartania közönségét a közösségi hálókon és kollégáit. Ezen az etnikai alapú megszólítás, rasszista és szexista kommentárok, sértő kifejezések, káromlás stb. tilalma értendő. A kollégák támadása semmilyen körülmények között sem tolerálható.

59. szakasz

Személyes felelősség. A szolgáltatásnyújtó személyesen felelős a közösségi hálókon, blogokon vagy bármilyen más médiában közzétett szövegéért. Meg kell jegyeznie, hogy az internet soha nem felejt. Ez azt jelenti, hogy minden közzététel nagyszámú ember számára nagyon hosszú ideig látható lesz. Aki nem biztos valamelyik szövegével kapcsolatban, amelyet meg akar jelentetni, erről tanácsot kell kérnie közvetlen fölérendeltjétől vagy a Céghez kell fordulnia.

Bizalmas és megosztásra tilos információk

60. szakasz

A bizalmas információkat óvni kell, mert a legértékesebb vagyont képezik. Semmilyen esetben sem indokolt a bizalmas információkat megosztani, megjelentetni, posztolni vagy bármilyen más módon felfedni.

Függő társaságok és képviseletek

61. szakasz

Az üzenetek összehangoltságának és egyértelműségének biztosítása céljából a függő társaságok, képviseletek, közönségkapcsolati képviselőik és szóvivőik közvetlenül nem jelentethetnek meg tartalmakat a Cégről a közösségi oldalak csatornáin, és nem nyithatnak saját fiókot. A közönségkapcsolati vagy marketing jellegű információkat és YouTube-videokat jóváhagyásra és megjelentetésre (ha jóváhagyták) el kell küldeni a Cégnek.

62. szakasz

A függő társaságoknak és képviseleteknek a Cég hozzájárulása nélkül tilos a Facebookon más márkák Facebook oldalaival együttműködésben versenyt indítani vagy bekapcsolódni a versengésbe. Ez a Cég (VOZZi) szervizzel partneri kapcsolatban levő márkákra, valamint az interneten befolyásos személyekre is vonatkozik.

Bejelentés

63. szakasz

Nagyon fontos a fenti szabályok bármilyen megszegését vagy lehetséges megszegését a fölérendelteknek vagy a Cég valamelyik képviselőjének haladéktalanul jelenteni.

A bejelentésben az alábbi adatokat kell felsorolni: a bejelentő családi és utónevét, a szabályokat megszegő vagy lehetségesen megszegő szolgáltatásnyújtó beosztását, munkahelyének helyszínét és adatait a bejelentő számára ismert részletekkel. A bejelentő neve titokban marad.

Mindenki, aki a fenti szabályok megszegésének gyanúját vagy megszegését bejelenti A riasztó védelméről szóló törvény értelmében teljes körű védelmet élvez.

HIVATALOS CSATORNÁK A KÖZÖSSÉGI HÁLÓKON ÉS KAPCSOLATOK

64. szakasz

A Cég az alábbi hivatalos kommunikációs csatornákon jelenik meg a közösségi hálón:

 • Facebook: https://www.facebook.com/vozzimobileapp/
 • Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCieQpDsIxy9QFVLM1oM8FXg
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vozzi
 • Instagram: https://www.instagram.com/vozzimobileapp/

65. szakasz

A Cég hivatalos kapcsolattartási címe:

 • office@kovtechnology.com

A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÓK POLITIKAI JOGAINAK TISZTELETBEN TARTÁSA

66. szakasz

A szolgáltatásnyújtóknak az Alkotmánnyal és a törvényekkel összhangban joguk van aktívan részt venni a politikai életben, munkaidejükön és munkahelyükön kívül, a munkán alapuló jogaik érvényesítésének nem feltétele a politikai életben való részvétel.

67. szakasz

Tilos a gazdasági alanyban betöltött helyet vagy a gazdasági alany vagyonát valamely politikai jelölt, politikai párt, mozgalom vagy csoport politikai támogatására felhasználni.

68. szakasz

A szolgáltatásnyújtóknak tilos politikai párt, mozgalom vagy csoport nevében való fellépésük alkalmával a gazdasági alanyban betöltött státusukat hangoztatni.

VERSENY

69. szakasz

A szolgáltatásnyújtókat közvetlen vagy közvetett módon, bárki az igénybe vevőknek azonos vagy hasonló szolgáltatásokat nyújtó harmadik személy korlátlanul alkalmazhatja, azzal, hogy a Cég igénybe vevői előnyt élveznek a szolgáltatásnyújtásban.

70. szakasz

A szolgáltatásnyújtó aktív státusa bármelyik egyesületben vagy szervezetben nem igényel semmilyen előzetes, sem utólagos jóváhagyást. A szolgáltatásnyújtónak a Hivatásos Szolgáltatón, illetve a Cég igénybe vevőinek nyújtott szolgáltatásokon kívüli alkalmazása, akár térítés ellenében vagy nélküle történik, nem veszélyeztetheti a Cég igénybe vevőinek végzett szolgáltatásnyújtást, melynek során veszélyeztetésnek minősül a munkavégzés, ha a nyújtott szolgáltatások magas színvonalához szükséges időt és figyelmet von el.

ÜZLETI TITOK ÉS BIZALMAS INFORMÁCIÓK

71. szakasz

A szolgáltatásnyújtók kötelesek a munkavégzés során tudomásukra jutott üzleti titkokat őrizni. Üzleti titoknak tekintendő minden olyan információ vagy adat, melynek harmadik személyek részére jogosulatlanul történő felfedése a Cégnek kárt okozhat, vagy a vetélytársak javát szolgálhatja.

72. szakasz

A Cég általános aktusában előírtak szerint, a bizalmas információk az alábbiakra vonatkozó ismereteket ölelik fel, de nem korlátozódnak:

 1. az ügyfelekkel, a szolgáltatás igénybe vevőivel, az üzletfelekkel és más személyekkel folyó tárgyalásokra és velük kötött szerződésekre, valamint a gazdasági alanynak a nyilvánosság számára ismeretlen üzleti terveire;
 2. a folyamatban levő vagy küszöbönálló egyéb üzleti tranzakciókra, különös tekintettel a státusbeli változásokra és a tulajdoni szerkezetváltásra vonatkozókra;
 3. a gazdasági alany kutatásaira és további fejlődésére, a szabványokra és újításokra;
 4. az ügyfelekre, a szolgáltatás igénybe vevőire, az üzletfelekre és a szolgáltatásnyújtókra vonatkozó adatokra;
 5. a know-how-ra;
 6. a szolgáltatásokra vonatkozó meg nem jelentetett információkra;
 7. a meg nem jelentetett pénzügyi és számviteli információkra;
 8. egyéb információk megjelentetésére, ami kihathat a gazdasági társaság tekintélyére.

73. szakasz

Nem tekinthető sem a gazdasági alany üzleti titkának, sem bizalmas adatai kiszivárogtatásának olyan információ közlése, melynek közzététele a törvény alapján kötelező, illetve a törvény megszegésével, a jó üzleti gyakorlat vagy az üzleti erkölcs elvének megszegésével kapcsolatos.

74. szakasz

Az szolgáltatásnyújtók és családtagjaik nem használhatnak fel bizalmas információt és üzleti lehetőséget a maguk vagy a hozzájuk tartozó személyek számára anyagi vagy nem anyagi haszonszerzésre.

75. szakasz

A szolgáltatás igénybe vevőire és a velük fennálló üzleti kapcsolatokra vonatkozó adatok bizalmas adat jellegűek, és nem közölhetők harmadik személyekkel. A szolgáltatás igénybe vevőire vonatkozó adatok hozzájárulásuk nélkül csak megfelelő bíróság meghagyás alapján közölhetők az igazságügyi szervekkel.

MEGVESZTEGETÉS ÉS CSÚSZÓPÉNZ ELFOGADÁSÁNAK TILALMA

76. szakasz

Minden olyan jelenséget, amely megvesztegetést jelent, haladéktalanul be kell jelenteni a Cégnek. Ennek a szabálynak a betartása külön jelentőségű a Cég tekintélye, valamint a Cégnek az üzletfelekkel kialakított viszonya minőségének szempontjából.

77. szakasz

A szolgáltatásnyújtó vagy családtagja nem kínálhat, adhat, helyezhet kilátásba, ígérhet vagy fogadhat el nagyobb értékű pénzt, dolgot, jogot, szolgáltatást, ajándékot vagy befolyás lehetőségét a Céggel üzleti viszonyban levő más személytől.

78. szakasz

Nagyobb értékű ajándéknak tekintendő a pénz, dolog, jog vagy szolgáltatás, valamint minden olyan más haszon, amelyet az illető megfelelő pénzbeli térítés nélkül, a piaci értékénél jelentősen alacsonyabb áron vagy megfelelő ellenszolgáltatás nélkül kapott vagy végzett, melynek értéke meghaladja a Szerb Köztársaságban megvalósított átlagos nettó havi kereset felét.

79. szakasz

Megengedett a kisebb értékű ajándékok elfogadása és adása, kivéve, ha ilyen ajándék elfogadása nem feltétele üzletkötésnek, vagy az ajándékozót nem hozza kedvezőbb helyzetbe vetélytársánál.

A CÉG VAGYONÁVAL VALÓ BÁNÁSMÓD

80. szakasz

A vagyon megőrzése és gyarapítása döntő jelentőségű a vállalt kötelezettségek rendszeres teljesítésének és a gazdálkodás színvonalának biztosítása tekintetében.

81. szakasz

A szolgáltatásnyújtók felelősek a Cég vagyonát képező, a munkájuk végzéséhez szükséges rájuk bízott dolgok megőrzéséért, gyarapításáért és ésszerű használatáért.

A KÓDEX TISZTELETBEN TARTÁSA

82. szakasz

Valamennyi szolgáltatásnyújtó köteles a Kódexet tiszteltben tartani.

83. szakasz

A szolgáltatásnyújtók viselkedésmódjára vonatkozó Kódexet közvetlenül kell alkalmazni. A Kódex tiszteletben tartásának mellőzése a szerződéses viszony megsértését jelenti, és a szerződéses viszony felmondásával szankcionálható.

84. szakasz

A Cég Szerbiában tevékenykedik, de szándékában áll tevékenységét külföldre is kiterjeszteni. A Cég szándéka, hogy szabályait mindazokon a joghatósági területeken összehangolja, amelyen tevékenykedik. Ebből következően, ha a jelen Kódex ütközik a hatályos helyi törvényszabályokkal, a Cég tiszteletben fogja tartani a helyi törvényszabályokat. Továbbá, a Cég elfogadhat a jelen témával kapcsolatos regionális vagy állami szinten érvényes jogszabályokat, alkalmazkodva ezzel a helyi körülményekhez vagy törvényszabályozáshoz, és erről értesíti a joghatóság szolgáltatásnyújtóit.

A KÓDEX ÉRTELMEZÉSE

85. szakasz

A szolgáltatásnyújtónak, akinek a jelen Kódex rendelkezéseinek magyarázata vagy alkalmazása tekintetében kételyei támadnak, a Céghez kell fordulnia.

86. szakasz

A személy, akire a Kódex vonatkozik köteles a Kódex rendelkezéseinek megszegéséről vagy a megszegés elkövetésére irányuló alapos gyanújáról feltétlenül értesíteni a Kódex tiszteletben tartása feletti felügyelettel megbízott személyt. A vezetők kötelesek behatóan foglalkozni a problémával és megoldásával, összhangban az etikával, az értékekkel és valamennyi jogi előírással.

87. szakasz

A jelen Kódex hiteles értelmezését a Cég igazgatója hozza meg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

88. szakasz

A Cég a jelen Kódex minden esetleges változtatását módosítással és kiegészítéssel (függelék) szabályozza.

89. szakasz

A jelen Kódex szerb nyelven készült, és lefordítható más nyelvekre is. Lefordított szöveg megléte esetén, csak a szerb nyelvű változatnak van joghatása.

90. szakasz

A jelen Kódex a Cég internetes oldalán való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

Belgrád, 2020. október 12.

Közzétéve: 2020. október 12.

Alkalmazásának kezdete: 2020. október 12.

KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD

Vladimir Šijaković

igazgató