Kodeks ponašanja partnera – mk (14.10.2022.)

Врз основа на член 59 од Условите за употреба се регулираат правата и обврските во врска со користењето на услугата VOZZi од 24.05.2022. година. години (во натамошниот текст: Услови на употреба) кои се применуваат од 01.06.2022., VOZZI HOLDING B.V., Weerdestein 97 – Amsterdam , Кралство Холандија (во натамошниот текст: Друштво), застапувана од директорот Владимир Шијаковиќ, на 23.06.2022 година. го носи следново:

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗВРШИТЕЛИ НА УСЛУГИ ОБЕЗБЕДЕНИ ОД ПРОФЕСИОНАЛЦИ

ПРЕАМБЛА

Заради потребата од усогласување на своето деловно работење со потребите на пазарот и основните морални принципи, како и за подобрување на односите со Професионалците, односите со клиентите, корисниците на услуги, деловни партнери, јавноста и пошироката околина, Друштвото ги регулира прашањата поврзани со професионалната етика и правилата на однесување за давателите на услуги обезбедени од професионалци и ги утврдува своите принципи и правила.

ПРЕДМЕТ И ОБЕМ НА ПРИМЕНА

Член 1

Кодексот не е само внатрешен акт на Друштвото, туку произведува и правно дејство врз оние лица кои склучуваат договорни односи со Друштвото во согласност со Условите за употреба како Професионалци, како и врз лицата кои стапуваат во директен контакт со корисниците на услугите на Друштвото, идносно давателите на услуги на тие Професионалци (во натамошниот текст, заеднички: Извршители). Сите Извршители при извршувањето на нивните договорни обврски се должни да ги третираат корисниците на услуги, како и јавноста и најширокото опкружување во согласност со Кодексот и да ги извршуваат услугите што ги обезбедуваат според правилата и препораките на Кодексот.

Член 2

Во неговиот бизнис Друштвото безрезервно ја поддржува идејата дека во бизнисот, како и во животот, само правилен однос и одговорно однесување обезбедува заемна доверба и почит во меѓучовечките и деловните односи.

Член 3

Деловното работење на Друштвото се заснова на почитување на законите, другите прописи, општи акти, договори помеѓу деловни субјекти и деловни обичаи. Обврска на Компанијата е да обезбеди квалитетни, јасни и кредибилни информации на потенцијалните и сегашните корисници на нејзините услуги.

Член 4

Покрај сите извршители, принципите и правилата на овој законик се обврзувачки за сите лица кои се занимаваат со име и/или во име на Друштвото за вршење каква било активност. Нивната неусогласеност подразбира утврдување на одговорност и преземање дисциплински мерки, вклучително и раскинување на ангажманот, односно договорниот однос.

КЛУЧНИ ПРИНЦИПИ НА ИЗВРШИТЕЛОТ

Член 5

Бидите амбасадор. Осигурете се дека содржината поврзана со вас, како што се текстови, слики или видеа, е во согласност со тоа како се претставувате на работа. Ова е особено важно ако ја застапувате компанијата во деловно работење.

Член 6

Идентификација на Извршителите/Употреба на клаузула. Ако зборувате за Друштвото или производите и услугите што ги обезбедува Друштвото на Интернет, треба јасно да дадете до знаење дека сте Извршител на Друштвото.

Извршителите мора да нагласат дека не зборуваат во име на Друштвото. Ако водите ваша сопствена страница или профил на социјални медиуми, кој е поврзан со компанијата во кој било контекст, вашиот профил треба да содржи клаузула како што се „Ставовите изразени на оваа страница се лични, а не на услугата Vozzi или Друштвото што ги обезбедува“. Само овластените Извршители имаат дозвола да комуницираат и да даваат соопштенија во име на Друштвото.

Член 7

Размислете двапати. Ги советуваме Извршителите да користат филтри, списоци и групи во социјалните мрежи за да ги одделат личните и деловните содржини што ги објавуваат. Кога тоа не е можно, ги советуваме сите Извршители, особено оние кои работат директно со клиенти, да ги направат своите приватни профили „деловни“.

Ве молиме, размислете двапати пред да се пожалите на Интернет за лошиот квалитет на туѓите стоки/услуги. Продавачот на добра или давател на услуги за кој се жалите може да биде сегашен или иден деловен партнер на Друштвото или Професионалец, а вие може да бидете одговорни за обезбедување на услугата.

Ги советуваме сите да избегнуваат учество во жестоки дебати и жестоки дебати од секаков вид на Интернет.

Почитувајте ја вашата публика на социјалните мрежи и вашите колеги. Ова вклучува забрана за етничко повикување на име, расистички и сексистички коментари, навредлив јазик, пцовки, итн. Нападите врз колегите нема да бидат толерирани под никакви околности.

Член 8

Лична одговорност. Вие сте лично одговорни за содржината што ја објавувате на социјалните медиуми, блоговите или на кој било друг медиум. Ве молиме запомнете како Интернетот никогаш не заборава. Ова значи дека сè што објавувате ќе биде видливо за голем број луѓе за многу долг временски период. Доколку не сте сигурни во содржината што сакате да ја објавите, консултирајте се со непосредниот претпоставен или контактирајте ја компанијата.

ПРИНЦИПИ НА БИЗНИС ЕТИКА

Член 9

Почитувањето на принципите и правилата на деловната етика ги вклучува, но не е ограничено на, следниве принципи:

 1. професионално вршење деловни активности;
 2. совесно и целосно преземање и исполнување на обврските;
 3. вршење деловни активности на начин што не ја загрозува професионалната репутација;
 4. употреба на дозволени средства за постигнување деловни цели;
 5. усогласеност со прописите за неспојивост на функции;
 6. чување деловни тајни;
 7. избегнување конфликти помеѓу личните и деловните интереси;
 8. воздржување од употреба на политичко или друго влијание или притисок за постигнување деловни цели;
 9. спогодбено решавање на спорови со клиенти, корисници на услуги и деловни партнери, преку преговори или медијација, во обид да продолжат деловните односи;
 10. вршење деловни активности во согласност со прописите за заштита и подобрување на животната средина;

Член 10

Извршителите се должни да се почитуваат, дополнуваат, охрабруваат и мотивираат едни со други со цел да обезбедат највисок квалитет на услугата за корисниците, како и да покажат иста почит кон тие корисници.

Член 11

Сите Извршители се еднакви во однос на примената на овој законик, без оглед на специфичниот Професионалец кај кого се ангажирани, или видот и начинот на нивното ангажирање.

Член 12

Секој Извршител има прво и основно лична одговорност за квалитетот на извршената работа.

Член 13

Односот со корисниците и меѓусебните односи на Извршителите се засноваат на почитување на човечкото достоинство и основните човекови права и слободи.

Член 14

Извршителите имаат обврска да ги почитуваат прописите што ги регулираат безбедноста и здравјето при давање услуги.

Член 15

Извршителите не се должни да изјават (изразат) на било кој, вклучително, но не ограничувајќи се на, клиенти на компанијата, други извршители и трети страни со кои доаѓаат во деловен контакт, за својата верска, религиозна, политичка, синдикална или каква било друга определба .

Ивршителите меѓусебно ги почитуваат изразените верски, политички и синдикални ориентации, како и расната, националната и сексуалната припадност на нивните колеги и не е дозволено да се загрозуваат основните човекови права по која било основа.

Член 16

Добрите меѓучовечки односи се услов за постигнување деловни цели. Задоволството се постигнува со соодветно изразување и проценка на професионалните, креативните, интелектуалните и моралните вредности на сторителите.

Член 17

Сите Извршители имаат должност да постапуваат во најдобар интерес на корисникот, во согласност со нивните овластувања и одговорности.

Член 18

Сите Извршители се должни да постапуваат професионално и да ги решаваат проблемите со кои се соочуваат при обезбедувањето на нивните услуги.

Член 19

Секој Извршител мора да биде дисциплиниран, вреден и одговорен за работата што ја извршува, искрен, совесен, отворен и коректен во однос на другите.

Член 20

Извршителите ги градат своите меѓусебни односи врз основа на разбирање, толеранција, почит, доверба и подготвеност за соработка, создавајќи позитивна работна атмосфера.

Член 21

Обврска на секој Извршител е да се придржува до основните социјални принципи во врска со однесувањето на работното место, обраќањето и комуникацијата со други извршители, клиенти, корисници на услуги, деловни партнери и други лица, лична уредност и соодветно облекување, како и уредност на работното место, избегнувајќи непотребнА бучава и нарушувања на другите извршители во работата.

Член 22

Извршителите се должни да се воздржат од коментирање на клиенти, корисници на услуги и деловни партнери, како и давање несоодветни коментари во секоја комуникација.

Член 23

На Извршителите им е забрането да споделуваат содржина на социјалните мрежи што се поврзани со деловното работење на Компанијата и кои можат негативно да влијаат на деловната репутација и углед на Друштвото, како и да доведат до каква било штета.

Член 24

Обврска на секој Извршител е активно да бара решение за проблемите со кои се соочува при извршувањето на услугата што ја обезбедува, како и да ги информира своите претпоставени за нив и критички да ги разгледа резултатите од своите постапки.

Член 25

Во специфичното обезбедување услуги, сите Извршители уживаат еднакви права и не можат да бидат ограничени во остварувањето на своите права без оглед на пол, раса, боја, јазик, религија, национално или социјално потекло, припадност кон национално малцинство, членство во политички и синдикални организации, финансиски статус, раѓање или друг личен статус.

Член 26

Забранета е употреба на наркотични средства и алкохол за време на давање услуги и нивно воведување во работни простории или возила на кои се дава услугата.

Член 27

Извршителот е должен да го информира својот раководител за појава на итни ситуации како што се болест, лични проблеми или некоја друга причина, со цел раководителот да ја усогласи вонредната состојба со потребите на работата.

Член 28

Комуникацијата во духот на здрава деловна соработка треба да биде императив за сите Извршители.

Член 29

Извршителите се должни да ги извршуваат доверените задачи на таков начин што интересите на корисниците, односно на Друштвото, не се подредени на приватниот интерес, ниту предизвикуваат конфликт меѓу нив. Конфликт на интереси постои кога Извршителот донесува одлука или влијае врз одлучувањето што создава имотна или нематеријална корист за него или за поврзаните лица, не дејствувајќи исклучиво во најдобар интерес на корисникот или Друштвото.

Член 30

Извршителите се должни да:

 1. не го користат имотот на корисникот или компанијата во нивен личен интерес;
 2. не користат доверливи информации за зголемување на личниот имот или имотот на другите;
 3. не ја злоупотребуваат својата позиција.

ОДНОСИ НА РАКОВОДИТЕЛИ СО ИЗВРШИТЕЛИТЕ

Член 31

Раководителите и водечкиот менаџмент на Друштвото и Професионалците со својата посветеност, соодветно однесување и почитување на законските регулативи, моралните и етичките принципи, служат како пример за Извршителите, придонесуваат за развој на почит и доверба помеѓу Извршителите и корисниците.

Член 32

Во однос на извршителите, раководителите мора да бидат коректни и фер, без исклучоци и пристрасни чувства. Потребно е тие да бараат експертиза и одговорност од Извршителите и да не дозволуваат врз нивните одлуки да влијаат деловните односи (семејство, пријатели и други врски). Потребно е да се поттикне тимска работа и да се откријат способностите на поединците, да се обезбеди максимален придонес кон реализацијата на деловните цели и да не се фаворизираат поединците.

Член 33

Раководителите се должни да ја почитуваат личноста на извршителите и конкретно и со аргументи да им ги соопштуваат сите приговори за работата и однесувањето на подредените.

Член 34

Основната обврска на секој раководител е да се фокусира на целите, да организира работа, да ги следи резултатите и да презема мерки за нивно подобрување.

Член 35

Од раководителите се очекува да ја подобрат тимската работа и тимскиот дух и да обезбедат размена на знаење.

Член 36

Раководителот мора да биде искрен, фер и доследен и да служи како пример за пожелно однесување и однесување.

ОДНОСИ НА ИЗВРШИТЕЛИТЕ КОН РАКОВОДИТЕЛИТЕ

Член 37

Ставот на извршителите кон претпоставените се заснова на меѓусебно почитување и уважување.

Член 38

Извршителите извршуваат доверени задачи и должности од раководители, освен ако не се спротивни на законот или не ја загрозуваат нивната лична безбедност.

Член 39

Извршителите им укажуваат на своите раководители за можностите за поуспешна и поефикасна реализација на доверени работни задачи со цел да се постигнат подобри деловни резултати.

Член 40

Можните проблеми се решаваат во добронамерната, директна и конкретна комуникација помеѓу оние кои се засегнати од проблемите, и доколку тоа не е можно, решението треба да биде насочено кон лица на повисоко хиерархиско ниво.

ОДНОС НА МЕЃУ ИЗВРШИТЕЛИТЕ И КЛИЕНТИТЕ – КОРИСНИЦИ

Телефон

Член 41

Извршителот е должен секогаш да биде професионален, заинтересиран, љубезен и концизен во деловниот телефонски разговор.

Телефонскиот разговор секогаш започнува со презентација, наведувајќи го името на Извршителот и пократко име на Друштвото или Професионалецот што го ангажирал.

Извршителот не остава порака за лицето чија услуга или информација се бара да го повика подоцна.

Извршителот одговара на деловната порака веднаш или што е можно поскоро.

Извршителот избегнува приватни телефонски разговори, особено во присуство на корисникот.

Извршителот се обидува да го заврши секој службен разговор со пријателски и позитивен тон.

Писма – е-пошта

Член 42

На деловните писма секогаш е наведен Професионалецот и функцијата, односно позицијата на Извршителот кој го пишува писмото, како и сите потребни информации за контакт.

На писмото правилно наведете го лицето, неговата функција и компанија.

Стилот на пишување се прилагодува на темата и на лицето на кое е напишано.

Секогаш се проверува дали има грешки во буквите и другите пораки.

На писма и е-пошта се одговара веднаш или што е можно поскоро.

Доколку е потребно друг Извршител да се запознае со примената или испратена пошта, писмото или е-поштата секогаш се испраќаат до тоа (тимско) лице, веднаш.

Состаноци

Член 43

Кога закажувате, јасно дефинирајте ја целта на состанокот.

Целта на состанокот го одредува и кругот на лица кои се поканети и кои присуствуваат на истиот.

Кога примаат клиенти, Извршителите кои не се поканети и не се активно вклучени во деловната активност, не треба да присуствуваат на состанокот.

Одлуката за тоа кој присуствува на состаноците ја донесува организаторот на состанокот и, доколку е потребно, Друштвото.

По приемот на клиентите, на секој Извршител мора да му се обезбеди бесплатна просторија (без присуство на други извршители) на закажаниот датум на состанокот. Доколку тоа не е можно, Извршителите кои се присутни поради околностите, не смеат да се мешаат во деловниот разговор, освен ако не се побарано од нив експлицитно или побарано нешто од организаторите на состанокот.

На деловни состаноци, никогаш не зборувајте за работни места во кои не сте компетентни и кои не спаѓаат во описот на вашата работа. Во деловниот состанок секогаш вклучувајте ја најкомпетентната личност (или повеќе) од одредени области, во согласност со нивото на знаење што е потребно за тој состанок.

На состаноците, држете се до темата на состанокот и не правајте дигресии, односно не зборувајте за теми што немаат директна врска со работата што се работи. Ако клиентот го стори тоа, имајте разбирање за тоа ако е во интерес на бизнисот, но дискретно обидете се да го вратите разговорот на деловно ниво.

Клиентите за кои проценувате дека само го губат своето и вашето време, на културен, но и јасен начин, спречете ги во тоа.

ПРАВИЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ

Член 44

Правилата за употреба на социјалните мрежи се пропишани со цел да се дефинираат очекувањата на Друштвото од Извршителите, без разлика дали тие се овластени претставници на Друштвото во јавниот дигитален простор или се претставуваат на Интернет како Извршители на Друштвото.

Активноста на социјалните мрежи во текот на работното време и по неа, впечатокот оставен од извршителите на Друштвото и впечатокот за Друштвото или неговиот бизнис е централното место на овие правила.

Член 45

Овие правила помагаат да се заштити Друштвото, бизнисот и неговата трговска марка под која работи од негативен публицитет со појаснување што е, а што не е прифатливо однесување на социјалните мрежи.

Опсег на примена на правила за употреба на социјални мрежи

Член 46

Правилата за употреба на социјалните мрежи се однесуваат особено на оние сторители кои:

 • имаат профил на една од социјалните или деловните мрежи (како што се LinkedIn, Facebook, YouTube, Google+, итн.) и откриваат дека тие се Извршители на Друштвото, или како официјални портпароли или во контекст на лични информации; или
 • споделуваат какви било информации поврзани со нивната деловна активност во Друштвото или за производите и услугите на Друштвото; или
 • објавуваат коментари, прегледи и друга содржина на форуми, социјални мрежи, веб-страници или блогови, или лично или во рамките на професијата; или
 • активни се на платформите за микро-блогови (како Твитер)

Правила за сите извршители

Член 47

Извршителите не треба да користат социјални мрежи за приватни цели во текот на работното време.

Член 48

Само овластени лица можат официјално да ги застапуваат на која било социјална мрежа. Доколку не сте сигурни кое е овластено лице, контактирајте го управителот на Професионалецот или некој од застапниците на Друштвото.

Член 49

Извршителите се одговорни за ставовите изразени на социјалните мрежи, кои не се во согласност со овие правила, затоа се апелира на дискреција и домашно воспитување.

Член 50

Извршителите можат да дадат личен придонес (не како официјален претставник на Друштвото, туку преку објавување на личен профил) на тема автомобилизам, обезбедување услуги или теми поврзани со Друштвото, нагласувајќи дека се извршители на Друштвото, се додека тие не се претставуваат како официјална позиција на Друштвото или нудат решавање на проблем поврзан со работата на Друштвото. Со ваквите проблеми ќе се занимаваат овластени лица на Друштвото.

Член 51

На Извршителите не им е дозволено да коментираат за проблем или тема поврзана со Друштвото, така што нивните коментари (позитивни или негативни) се чини дека доаѓаат од некој што не е вработен во Друштвото.

Член 52

Создавање на специфична група или администрирање на официјална група која објавува информации за групата, како и за областите во кои работи Друштвото е возможно само со одобрување.

Член 53

Доколку лице во својство на извршител сака да го застапува Друштвото или да отвори група, потребно е да се обрати до Друштвото.

Член 54

Доколку го извршителот контактира претставник на печатени или дигитални медиуми во врска со содржината објавена на Интернет во врска со Друштвото, потребно е тој претставник да биде упатен до раководителот на Друштвото, со образложение дека извршителот не е овластен да постапува, ниту да дава изјави или коментари во име на компанијата.

Член 55

Извршителите не смеат да објавуваат никакви информации за клиенти и корисници на услугите на Друштвото. Ова не се однесува особено не само на името, регистарските таблички, времето и местото на услугата, туку и апсолутно на сите аспекти на обезбедување на услугата на корисникот. Ако се извршител сомнева дали може да објави каква било информација, треба да контактира раководителот пред да ги објави, кој ќе одлучи за објавување на такви информации.

Член 56

Објавувањето на социјалните медиуми може да доведе до соопштенија за медиумите. Ако ве контактира претставник на медиуми, контактирајте го Менаџерот за односи со медиуми на Друштвото пред да одговорите на што било и тој ќе ви каже како да постапите понатаму.

Член 57

Почитувањето на авторските права е задолжително. Доколку лицето не е носител на авторското право, не смее да го користи. Пред објавување на делото заштитено со авторски права, неопходно е да се провери со сопственикот на авторските права за дозвола за тоа.

Член 58

Забрането е создавање лични или неофицијални профили кои содржат елементи од името на брендот, на пример „Марко ВОЗЗИ Марковиќ“, @VozziAna, @IvaVozzi или @ Pera-slepanje-Vozzi и слично.

Подружници и претставништва

Член 59

За да се обезбеди постојаност и јасност на пораката, подружниците, претставништвата, нивните претставници за односи со јавноста и агентите за рекламирање не можат директно да објавуваат содржина на каналите на социјалните мрежи на Друштвото, ниту да водат свои сметки. Барањата за објавување информации за односи со јавноста или информации за маркетинг и видеа на Јутјуб треба да се достават до Друштвото на одобрување и објавување (доколку е одобрено).

Член 60

Подружниците и претставништвата не смеат да иницираат или да бидат вклучени во водење на натпревари на Фејсбук во соработка со страници на Фејсбук на други брендови без согласност на Друштвото. Ова се однесува на брендовите кои се во партнерство со услугата на Друштвото (Vozzi), како и на луѓето кои имаат влијание на Интернет.

Пријавување

Член 61

Многу е важно веднаш да пријавите какво било прекршување или потенцијално кршење на овие правила, да контактирате со вашиот претпоставен или со кој било агент на компанијата.

Во апликацијата, треба да ги наведете следниве информации: вашето име и презиме, позиција, локација на работното место и информации за извршителот кој ги прекршил или потенцијално ги прекршил правилата со детали што ви се познати. Вашето име ќе остане тајна.

Секој што пријави сомневање за повреда или повреда на овие правила, ужива целосна заштита во рамките на значењето на Законот за заштита на укажувачите.

ОФИЦИЈАЛНИ КАНАЛИ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ И КОНТАКТИ

Член 62

Компанијата ги има следните официјални канали за комуникација на социјалните мрежи:

Член 63

Компанијата ги има следните официјални контакти:

ПОЧИТУВАЊЕ ЗА ПОЛИТИЧКИТЕ ПРАВА НА ИЗВРШИТЕЛИТЕ

Член 64

Извршителите имаат право, во согласност со Уставот и законите, активно да учествуваат во политичкиот живот, надвор од работното време и надвор од работното место, а остварувањето права врз основа на работа не е условено со политичко ангажирање на извршителите.

Член 65

Забрането е да ја користите вашата позиција во деловен субјект или имот на деловен субјект за да обезбедите политичка поддршка на кандидат, политичка партија, движење или група.

Член 66

На извршителите не им е дозволено да го тврдат својот статус во економски субјект кога дејствуваат во име на политичка партија, движење или група.

КОНКУРЕНЦИЈА

Член 67

Извршителите можат да бидат директно или индиректно ангажирани од која било трета страна да обезбедат исти или слични услуги што им ги даваат на клиентите, без ограничување, под услов клиентите на Друштвото да имаат предност во обезбедувањето услуги.

Член 68

Активниот статус на Извршителот во кое било здружение или организација не бара претходно или последователно одобрување. Ангажирање на Извршителите надвор од стручното, односно надвор од услугите што им се даваат на клиентите на Компанијата, без разлика дали се со компензација или без, не смее да го загрози обезбедувањето услуги на клиентите на Друштвото, каде што извршувањето на работата се смета за загрозено доколку е потребно време и внимание потребно за висококвалитетни услуги кои се обезбедуваат.

БИЗНИС ТАЈНА И ДОВЕРЛИВИ ИНФОРМАЦИИ

Член 69

Извршителите се должни да ги чуваат како деловни тајни информациите на кои наишле во текот на нивната работа. Секоја информација или податоци чие неовластено откривање на трети страни може да му наштети на Друштвото или од која Конкурентите може да имаат корист, се смета за деловна тајна.

Член 70

Како што налагаат општите акти на Друштвото, доверливите информации вклучуваат знаење во врска со, но не ограничено на:

 1. преговори, договори со клиенти, корисници на услуги, деловни партнери и други лица, како и деловни планови на економскиот субјект кои не се познати во јавноста;
 2. други тековни или претстојни деловни трансакции, особено ако се однесуваат на промена на статусот и промени во сопственичката структура;
 3. истражување и понатамошен развој на деловниот субјект, патенти и иновации;
 4. податоци за клиенти, корисници на услуги, деловни партнери и извршители;
 5. know-how;
 6. необјавени информации за услугите;
 7. необјавени финансиски и сметководствени информации;
 8. други информации чие објавување може да влијае на угледот на Друштвото.

Член 71

Откривањето на информации чие објавување е задолжително врз основа на закон, односно кое е поврзано со повреда на законот, повреда на добрата деловна практика или принципот на деловен морал, не се смета за откривање деловна тајна или доверливи податоци на стопански субјект.

Член 72

Извршителите и членовите на нивните семејства не смеат да користат доверливи информации и деловни можности за да добијат материјални или нематеријални придобивки за себе или за сродни лица.

Член 73

Податоците за корисниците на услуги и деловните односи со нив имаат карактер на доверливи податоци и не можат да бидат откриени на трети страни. Податоците за корисниците на услуги може да се доставуваат до судските органи без нивна согласност само врз основа на соодветна судска наредба.

ЗАБРАНА ЗА ПОТКУП И ПРИМАЊЕ НА МИТО

Член 74

Секоја појава што претставува мито мора веднаш да се пријави во Друштвото. Почитувањето на ова правило е од особено значење за угледот на Друштвото, како и квалитетот на односите на Друштвото со деловните партнери.

Член 75

Извршителот или член на неговото семејство, не смее да нуди, дава, прикажува, ветува или прифаќа пари, стоки, права, услуги, подароци од поголема вредност или можност за влијание од друго лице кое е во деловни односи со Друштвото.

Член 76

Подарок со поголема вредност се смета за пари, ствар, право или услуга, како и која било друга придобивка добиена или извршена без плаќање на соодветен паричен надоместок, со надоместок по значително пониска цена од пазарот или без соодветно спротивставување и чија вредност надминува една половина од просечната месечна нето плати во Република Северна Македонија.

Член 77

Дозволено е прифаќање и дарување подароци од помала вредност, освен ако прифаќањето на таков подарок е услов за склучување зделка или го дава давателот во поповолна позиција во споредба со конкурентите.

ПОСТАПУВАЊЕ СО ИМОТОТ НА КОМПАНИЈАТА

Член 78

Зачувувањето и зголемувањето на средствата е од клучно значење за обезбедување на правилно извршување на преземените обврски и квалитетот на деловната активност.

Член 79

Извршителите се одговорни за зачувување, проширување и рационално користење на предметите што ги сочинуваат активата на Друштвото, кои им се доверени за извршување на работата.

ПОЧИТУВАЊЕ НА КОДЕКСОТ

Член 80

Почитувањето на Кодексот е обврска на сите Извршители.

Член 81

Кодексот на однесување за Извршителите е директно применлив. Неусогласеноста со Кодексот претставува кршење на договорот и може да се санкционира со раскинување на тој договор.

Член 82

Компанијата е со седиште во Амстердам, Холандија, и заедно со нејзините организациски единици/членови на Холдингот, работи како во земјите на Европската Унија така и надвор од Европската Унија; намерата на компанијата е правилата да бидат конзистентни со сите јурисдикции во кои работи. Соодветно, доколку овој Кодекс е во спротивност со важечките локални законски регулативи, Компанијата ќе се придржува до локалните правни прописи. Дополнително, Компанијата може да усвои регионални или државни регулативи во врска со оваа тема за да се приспособат на локалните услови или законски прописи и ќе ги извести извршителите во важечката јурисдикција.

ТОЛКУВАЊЕ НА КОДЕКСОТ

Член 83

Извршител кој се сомнева во толкувањето или примената на која било одредба од овој законик треба да контактира со Друштвото.

Член 84

Лицето на кое се однесува Кодексот е должно да го извести лицето задолжено за надзор над почитувањето на Кодексот за повреда на одредбите на Кодексот или за основано сомнение дека повредата е сторена од обврзано лице. Раководителите се должни сериозно да го сфатат проблемот и да го решат во согласност со етиката, вредностите и сите законски прописи.

Член 85

Автентичното толкување на овој законик е обезбедено од директорот на Друштвото.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 86

Друштвото ќе ги регулира сите можни измени и дополнувања на овој законик со изменување и дополнување на истиот.

Член 87

Овој законик е изработен на српски јазик, но може да биде преведен на други јазици. Во случај на превод, само српската верзија произведува правно дејство.

Член 88

Овој законик влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето на веб-страницата на Друштвото.

Во Амстердам, на 23.06.2022 година.

Објавено на 23.06.2022 година.

Започнување со примена на 01.07.2022 година.

VOZZI HOLDING B.V.

Владимир Шијаковиќ, Директор