Kodeks ponašanja partnera – rumunski

În baza articolul 59 din Termenii de utilizare prin care se reglementează  drepturile și obligațiile legate de utilizarea serviciului VOZZi din 12.10.2020 (în continuare: Condiții de utilizare) societatea comercială KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD, strada Živojina Žujovića nr. 14, 11120 Belgrad – Zvezdara, Republica Serbia, număr matricol: 21151335, CIF: 109262399 (în continuare: Compania), reprezentat de directorul Vladimir Šijaković la   data de 12.10.2020. la Belgrad a adopta următoarul:

CODUL DE CONDUITĂ PENTRU EXECUTANȚII SERVICIILOR 

PE CARE LE OFERĂ PROFESIONIȘTI

PREAMBUL

Având în vedere necesitățiile de a-și armoniza afacerea cu nevoile pieței și principiile morale de bază, precum și de a îmbunătăți relațiile cu profesioniștii, precum și relațiile cu clienții, utilizatorii de servicii, partenerii de afaceri, publicul și mediul înconjurător, compania prin acest Cod de conduită reglementează problemele privind  etica profesională și regulile de conduită pentru furnizorii de servicii oferite de profesioniști și stabilește principiile și regulile sale.

OBIECTUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Articolul  1

Codul reprezintă nu numai un act intern al Companiei, ci produce și efecte juridice asupra acelor persoane care intră într-o relație contractuală cu Compania în conformitate cu Termenii de utilizare, în calitate de profesioniști, precum și privind persoanele care intră în contact direct cu utilizatori ai serviciilor Companiei. Profesioniști (în continuarea textului, în comun denumiți: Executanți). Toți executanții , în îndeplinirea obligațiilor lor contractuale, sunt obligați să se compoarte față de, utilizatorii de servicii, public, precum și cel mai larg număr de persoane în conformitate cu Codul și să presteze serviciile pe care le furnizează conform regulilor și recomandărilor Codului.

Articolul  2

În activitatea sa, Compania susține fără rezerve ideea că atât în ​​afaceri, cât și în viață, doar o relație corectă și un comportament responsabil asigură încredere reciprocă și respect în relațiile interpersonale și de afaceri.

Articolul  3

Afacerile companiei se bazează pe respectarea legilor, al altor reglementări, al actelor generale, al contractelor între agenții comerciali și a cutumelor. Obligația Companiei este de a furniza informații de calitate, clare și credibile utilizatorilor potențiali și actuali ai serviciilor sale.

Articolul  4

Pe lângă toți executanții, principiile și regulile prezentului cod sunt obligatorii pentru toate persoanele care sunt angajate în numele și / sau în contul companiei să desfășoare o activitate. Nerespectarea acestora implică stabilirea responsabilității și luarea de măsuri disciplinare, inclusiv încetarea angajamentului, respectiv al raportului contractual.

PRINCIPIILE ETICII DE AFACERE

Articolul  5

Respectarea principiilor și regulilor eticii în afacere include, dar nu se limitează la următoarele principii:

1. desfășurarea profesională a activităților de afaceri;

2. asumarea și îndeplinirea conștiincioasă și completă a obligațiilor;

3. realizarea activităților comerciale într-un mod care să nu pună în pericol reputația profesională;

4. utilizarea mijloacelor permise pentru atingerea scopurilor de afaceri;

5. respectarea reglementărilor privind afacerile incompatibile;

6. păstrarea secretelor de afaceri-confidențialitatea;

7. evitarea conflictelor între interesele personale și interesele de afaceri;

8. abținerea de la utilizarea influenței sau presiunii politice sau de altă natură pentru a realiza obiectivele de afaceri;

9. rezolvarea litigiilor cu clienții, utilizatorii de servicii și partenerii de afaceri pe cale amiabilă, prin negocieri sau mediere, cu o intenție de a continua relațiile de afaceri;

10. desfășurarea activităților comerciale în conformitate cu reglementările privind protecția și îmbunătățirea mediului;

Articolul  6

Executanții sunt obligați să se respecte, să completeze, să se încurajeze și motiveze reciproc pentru a oferi utilizatorilor serviciile de cea mai înaltă calitate, precum și pentru a arăta același respect față de respectivi utilizatori.

Articolul  7

Toți executanții sunt egali în ceea ce privește implementarea prezentului cod, indiferent de profesionistul specific la care sunt angajați sau de tipul și modul angajamentului lor.

Articolul  8

Pentru calitatea afacerilor realizate fiecare executant are, în primul rând responsabilitate personală. 

Articolul  9

Relația cu utilizatorii și relațiile reciproce ale executanților se bazează pe respectarea demnității umane și a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Articolul  10

Executanții au obligația de a respecta actele care reglementează securitatea și sănătatea atunci când prestează servicii.

Articolul  11

Executanții nu sunt obligați să declare (exprimă) nimănui în niciun fel, inclusiv, dar fără a se limita la aceștia, clienților Companiei, altor executanți și la terți cu care intră în afaceri, date privind angajamentul religios, politic, sindical sau orice alt fel de angajament .

Executanții respectă reciproc orientările religioase, politice și sindicale exprimate, precum și apartenența rasială, națională și sexuală a colegilor lor și nu este permisă periclitarea drepturilor fundamentale ale omului pe niciun motiv.

AȘTEPTĂRILE DE LA EXECUTANȚI

Articolul  12

Relațiile interpersonale bune sunt o condiție pentru realizarea obiectivelor de afaceri. Satisfacția se atinge prin exprimarea și evaluarea adecvată a valorilor profesionale, creative, intelectuale și morale ale executanților.

Articolul  13

Toți executanții au datoria de a acționa în interesul superior al utilizatorului, în conformitate cu atribuțiilr  și responsabilitățile lor.

Articolul  14

Toți executanții sunt obligați să procedeze profesional și să rezolve problemele pe care le întâmpină în furnizarea serviciilor lor.

Articolul  15

Fiecare executant trebuie să fie disciplinat, harnic și responsabil pentru munca pe care o desfășoară, onest, conștiincios, deschis și corect în raport cu ceilalți. 

Articolul  16

Executanții își construiesc relațiile reciproce în baza înțelegerii, toleranței, respectului, încrederii și dorinței de a coopera, creând o atmosferă pozitivă de muncă. 

Articolul  17

Este obligația fiecărui executant să respecte principiile sociale fundamentale, în ceea ce privește comportamentul la postul de muncă, adresarea și comunicarea cu alți executanți, clienți, utilizatori de servicii, parteneri de afaceri și alții, apoi privind înfățișarea personală și îmbrăcămintea adecvată, precum și curățenia la locul de muncă, evitând zgomotul inutil și perturbările altor executanți la postul de muncă.

Articolul  18

Executanți sunt obligați să se abțină să comenteze clienții, utilizatorii de servicii și partenerii de afaceri, precum și să pronunțe comentarii neadecvate în orice corespondență și comunicare. 

Articolul  19

Executanților le este interzis să partajeze conținut pe rețelele sociale care este legat de activitatea companiei și care ar putea afecta în mod negativ reputația și rezultatele companiei, respectiv care ar putea duce la orice daune.

Articolul  20

Este obligația fiecărui executant să caute în mod activ o soluție la problemele pe care le întâmpină în îndeplinirea serviciului pe care îl oferă, precum și să-și informeze superiorii lui despre acest fapt și să analizeze în mod critic rezultatele  faptelor sale.

Articolul  21

În acordarea specifică de servicii, toți executanții se bucură de drepturi egale și nu pot fi limitați în exercitarea drepturilor lor, indiferent de sex, rasă, culoare, limbă, religie, origine națională sau socială, apartenența la o minoritate națională, apartenența sau calitatea de membru în organizațiile politice și sindicale , statutul financiar, rescpectiv indiferent de locul de naștere sau altă proprietate personală.

Articolul  22

Este interzisă utilizarea narcoticelor și a alcoolului în timpul prestării serviciilor și introducerii acestora în încăperile de lucru sau în vehiculele în care se oferă serviciul.

Articolul  23

Executoantul este obligat să-și informeze șeful privind apariția unor situații de urgență, cum ar fi boli, probleme personale sau orice alt motiv, pentru ca șeful să conformeze situația de urgență cu nevoile postului.

Articolul  24

Comunicarea în spiritul unei cooperări sănătoase de afacere ar trebui să reprezinte un imperativ pentru toți executanții.

Articolul  25

Executanții sunt obligați să îndeplinească sarcinile încredințate în așa fel încât interesele utilizatorilor, adică interesele Compania, să nu fie subordonate interesului privat și nici să provoace un conflict între ei. Există un conflict de interese atunci când executantul ia o decizie sau influențează procesul decizional prin care pentru el sau pentru persoanele apropiate lui se creează un beneficiu material sau nematerial, respectiv dacă nu acționează exclusiv în interesul utilizatorului sau al Companiei.

Articolul  26

Executanți sunt obligață să:

1. nu utilizeze proprietatea utilizatorului sau a Companiei în interesul lor personal;

2. nu utilizeze informații confidențiale pentru a mări bunurile personale sau proprietățile altor persoane;

3. nu facă abuz de poziția lor.

RAPORTUL ȘEFILOR FAȚĂ DE EXECUTANȚI

Articolul  27

Șefii și managementul companiei și profesioniști, prin angajamentul lor, prin comportamentul adecvat și respectarea reglementărilor legale, a principiilor morale și etice, reprezintă drept exemplu pentru executanți, contribuie la dezvoltarea respectului și a încrederii între executanți și utilizatori.

Articolul  28

În raport cu subordonații, managerul trebuie să fie corect și just, fără excepții și sentimente părtinitoare. Este necesar să se solicite de la executanți expertiză și responsabilitate și să nu se permită ca deciziile lor să fie influențate de relațiile de afaceri (relații de familie, prieteni și alte legături). Este necesar să încurajăm munca în echipă și să descoperim abilitățile indivizilor, să oferim o contribuție maximă la realizarea obiectivelor de afaceri și nu se favorizeze unele persoane.

Articolul  29

Managerii sunt obligați să respecte personalitatea subordonaților și să comunice subordonatului în mod concret și cu argumente orice obiecțiuni față de muncă și comportamentul lor. 

Articolul  30

Obligația de bază a șefului  este să se concentreze spre obiective, să organizeze munca, să monitorizeze rezultatele și să ia măsuri pentru a le îmbunătăți.

Articolul  31

Se așteaptă ca managerii să îmbunătățească munca în echipă și spiritul de echipă și să asigure schimbul de cunoștințe și abilități.

Articolul  32

Managerul trebuie să fie onest, corect și consecvent și să servească drept exemplu de conduită și comportament de dorit.

RA

Articolul  33

Atitudinea executanților față de superiori se bazeaza pe apreciere și respect reciproc.

Articolul  34

Executanții îndeplinesc sarcinile și atribuțiile de serviciu incredințate de superiori, exceptând cazul în care acestea nu sunt în conformitate cu legea sau dacă pun în pericol siguranța personală.

Articolul  35

Executanții indică superiorilor care sunt modalitațile cele mai eficiente pentru realizarea cât mai reușita a sarcinilor si atribuțiilor de serviciu, în vederea obținerii celor mai bune rezultate.

Articolul  36

Eventualele probleme se solutionează imediat, prin comunicare directă, concretă și bine intenționată între parțile implicate, iar dacă acest lucru nu este posibil, soluționarea problemelor se va direcționa către persoanele de la nivel ierarhic superior.

RAPORTUL EXECUTANȚILOR FAȚĂ DE ȘEFI 

Telefon

Articolul  37

Executantul este obligat să fie întotdeauna profesionist, interesat, politicos și scurt într-o conversație telefonică de afaceri.

Conversația telefonică începe întotdeauna cu o prezentare, indicând numele executantului și un nume mai scurt al Companiei sau al Profesionistului care l-a angajat.

Executantul nu lasă un mesaj pentru ca persoana care îi solicită serviciul sau informațiile, să îl sune mai târziu.

Executantul răspunde la mesajul de afaceri imediat sau cât mai curând posibil.

Executorul evită conversațiile telefonice private, mai ales în prezența utilizatorului.

Executorul se străduiește să încheie fiecare conversație oficială într-un ton prietenos și pozitiv.

Scrisorile de – e-mail

Articolul  38

În scrisorile de afaceri se menționează întotdeauna profesionistul și funcția, respectiv poziția executantului care scrie scrisoarea, precum și toate informațiile de contact necesare.

Scrisoarea se adresează corect persoanei, funcției și companiei .

Stilul de scriere se adaptează la subiect și la persoana căreia îi este scris.

Se verifică întotdeauna erorile în litere și alte mesaje.

La scrisori și e-mailurilor se răspunde imediat sau cât mai curând posibil.

Dacă este necesar ca un alt executant să fie familiarizat cu mesajele primite sau trimise, scrisoarea de e-mail este întotdeauna transmisă acelei persoane (echipei), imediat.

Ședințele

Articolul  39

Când se face programare, trebuie definit clar scopul întâlnirii.

Scopul întâlnirii este determinat și de cercul de persoane invitate și care participă la aceasta.

La primirea clienților, executanții care nu sunt invitați și nu sunt implicați activ în afaceri nu ar trebui să participe la ședință.

Decizia cu privire la faptul cine participă la ședințe este luată de organizatorul ședinței și, dacă este necesar, de către Companie.

Când primește clienții, fiecare executant trebuie să dispune de o cameră gratuită (fără prezența altor executanți) la data programată a ședinței. Dacă acest lucru nu este posibil, executanții care sunt prezenți din cauza circumstanțelor nu trebuie să intervină în conversația de afaceri, cu excepția cazului în care sunt rugați organizatorii ședinței în mod explicit să spună ceva.

În întâlnirile de afaceri, nu vorbiți niciodată despre activitățile în care nu sunteți competenți și care nu se încadrează în descrierea locului de muncă. La ședință includeți întotdeauna cea mai competentă persoană (sau mai multe) din fiecare domeniu, în funcție de nivelul de cunoștințe necesar pentru întâlnirea respectivă.

În ședințe, vă țineți de subiectul întâlnirii și nu faceți digresiuni, adică nu vorbiți despre subiectele care nu au nicio legătură directă cu munca care se realizează. Dacă clientul face acest lucru, înțelegeți-l dacă aceasta este în interesul afacerii, dar încercați discret să readuceți conversația la nivelul de afacere.

Dacă estimați că uni clienți doar risipesc timpul și al lor și al dumneavoastră, încercați într-un mod cult, dar și clar, să îi preveniți în aceasta.

REGULILE PRIVIND UTILIZAREA REȚELELOR DE SOCIALIZARE

Articolul  40

Regulile de utilizare a rețelelor de socializare sunt prescrise pentru a defini așteptările Companiei de la executanți, indiferent dacă sunt reprezentanți autorizați ai companiei în spațiul digital public sau se prezintă pe internet ca executanții Companiei.

Activitatea de pe rețelele de socializare în timpul programului de lucru și după aceasta, impresia lăsată de executanți la companie și impresia despre companie sau afacerea sa este tema centrală a acestor reguli.

Articolul  41

Aceste reguli ajută la protejarea Companiei, a afacerilor și a mărcii comerciale sub care operează împotriva publicității negative, clarificând ce este și ce nu este un comportament acceptabil pe rețelele de socializare.

Domeniul de aplicare a regulilor privind utilizarea rețelelor de socializare

Articolul  42

Utilizarea rețelelor de socializare a devenit o parte integrantă a vieții de zi cu zi. Utilizarea platformelor drop, cum ar fi Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn și altele asemenea, blogging-ul și alte rețele de socializare au devenit obișnuite. Scopul acestor reguli este de a oferi directorilor companiei instrucțiuni care vor elimina dilemele atunci când este vorba de comportamentul de pe rețelele de socializare.

Articolul  43

Normele privind utilizarea rețelelor de socializare se aplică în special asupre executanții care:

– au un profil pe una dintre rețelele de socializare sau de afaceri (precum ar fi LinkedIn, Facebook, YouTube, Google+ etc.) și care dezvăluie că sunt executanți ai Companiei, fie în calitate de purtători de cuvânt oficiali, fie în contextul informațiilor personale; sau

– împărtășeasc orice informații legate de afacerea lor în Companie sau despre produsele și serviciile Companiei; sau

– publică comentarii, recenzii și alt conținut pe forumuri, rețele sociale, site-uri web sau bloguri, fie personal, fie în cadrul profesiei; sau

– sunt activi pe platformele de microbloguri (cum ar fi Twitter)

Regulile pentru toți executanții

Articolul  44

Executanții nu ar trebui să utilizeze rețelele sociale în scopuri private în timpul programului de lucru.

Articolul  45

Doar persoanele autorizate pot reprezenta oficial companiile pe orice rețea de socilaizare. Dacă nu sunteți sigur cine este persoana autorizată, contactați managerul profesionistului sau unul dintre reprezentanții companiei.

Articolul  46

Executanții sunt responsabili pentru opiniile exprimate pe rețelele de socializare, care nu sunt în conformitate cu aceste reguli, prin urmare, se face apel la discreție și educația de acasă.

Articolul  47

Executanții pot aduce o contribuție personală (nu ca reprezentant oficial al companiei, ci prin publicarea pe un profil personal) pe tema mașinilor, serviciilor sau subiectelor legate de companie, subliniind că executanții sunt angajații companiei, atâta timp cât nu o reprezintă ca o poziție oficială a Companiei. sau să oferă să rezolve o problemă legată de activitatea Companiei. Astfel de probleme vor fi tratate de persoanele autorizate ale Companiei.

Articolul  48

Executanții nu au voie să comenteze o problemă sau un subiect legat de companie, astfel încât comentariile lor (pozitive sau negative) să pară că vin de la cineva care nu este angajat de companie.

Articolul  49

Crearea unui anumit grup sau administrarea unui grup oficial care publică informații despre grup, precum și despre domeniile în care își desfășoară activitatea Compania necesită aprobarea managerului.

Articolul  50

Dacă doriți să reprezentați compania ca executant sau să deschideți un grup, vă rugăm să contactați managerul. 

Articolul  51

Dacă dumneavoastră, în calitate de executant, sunteți contactați de un reprezentant  de mass media scrisă sau digitale cu privire la conținutul publicat pe internet referitor la companie, vă rugăm să îl adresați reprezentantului managerului companiei, explicându-le că nu aveți autoritatea de a vorbi sau de a face declarații sau comentarii în numele Companiei.

Articolul  52

Executanții nu pot publica nici un fel de informație despre clienții și utilizatorii serviciilor companiei. Acest lucru se aplică în special nu numai denumirii, plăcuțelor de înregistrare, ora și locul de serviciu, ci și absolut orice aspect al furnizării serviciului utilizatorului. Dacă aveți dubii în sensul dar puteți publica informații, trebuie să contactați managerul înainte de publicare, care va decide asupra publicării acestor informații.

Articolul  53

Postarea pe rețelele de socializare poate duce la anunțuri media. Dacă sunteți contactat de un reprezentant media, anunțați pe Managerul de relații media al companiei înainte de a răspunde la orice întrebări și el o să vă vor spune cum să procedați.

Articolul  54

Vă rugăm să respectați drepturile de autor. Dacă drepturile de autor nu sunt ale dumneavoastră nu le utilizați. Înainte de a publica lucrarea cu drepturi de autor a cuiva, vă rugăm să consultați proprietarul drepturilor de autor pentru a vedea dacă aveți permisiunea de a face acest lucru.

Articolul  55

Este interzisă crearea de profiluri personale sau neoficiale care să conțină elemente ale numelui mărcii, de exemplu“Marko VOZZI Marković”, @VozziAna, @IvaVozzi ili @Pera-slepanje-Vozzi i slične.

Principiile cheie

Articolul  56

Fii ambasador. Asigurați-vă că conținutul legat de dumneavoastră, cum ar fi textele, imaginile sau videoclipurile, sunt în concordanță cu modul în care vă prezentați la locul de muncă. Acest lucru este important mai ales dacă reprezentați compania în afaceri.

Articolul  57

Identificarea executanților / utilizarea clauzei. Dacă vorbiți online despre Companie sau despre produsele și serviciile furnizate de Companie, ar trebui să fie clar că sunteți executant al Companiei.

Executanții trebuie să sublinieze că nu vorbescîn numele Companiei. Dacă aveți propriul dvs. site sau profilul dvs. de socializare care este în orice context legat de companie, profilul dvs. ar trebui să includă o clauză precum „Opiniile exprimate pe acest site sunt personale și nu al serviciul Vozzi sau Compania care îl furnizează”. Doar executanții autorizați au voie să comunice și să facă anunțuri în numele Companiei.

Articolul  58

Vă gândiți de doua ori.  Sfătuim pe executanți să utilizeze filtre, liste și grupuri în cadrul rețelelor sociale pentru a separa conținutul personal de cel public pe care îl publică. Acolo unde acest lucru nu este posibil, sfătuim pe toți executanții, în special pe cei care lucrează direct cu clienții, să își facă profilurile private „adecvatepentru afaceri”.

Vă rugăm să vă gândiți de două ori înainte de a vă plânge online despre calitatea slabă a bunurilor / serviciilor altcuiva. Vânzătorul de bunuri sau furnizorul de servicii de care vă plângeți poate fi un partener de afaceri actual sau viitor al Companiei sau un profesionist și este posibil să fiți responsabil de furnizarea serviciului acestuia.

Sfătuim pe toți să evite participarea la dezbateri aprinse și polemici de orice fel pe internet.

Respectați-vă publicul de pe rețelele de socializare și colegii dvs. Aceasta include interzicerea înjurăturilor etnice, a comentariilor rasiste și sexiste, a limbajului abuziv, a înjurăturilor etc. Atacurile asupra colegilor nu vor fi tolerate în niciun caz.

Articolul  59

Responsabilitate personala. Sunteți personal responsabil pentru conținutul pe care îl postați pe rețelele de socializare, bloguri sau orice alte medii. Vă rugăm să vă amintiți cum internetul nu uită niciodată. Aceasta înseamnă că tot ceea ce postezi va fi vizibil pentru un număr mare de oameni pe o perioadă foarte lungă de timp. Dacă nu sunteți sigur cu privire la conținutul pe care doriți să îl publicați, consultați supraveghetorul imediat sau contactați compania.

Informații confidențiale și informații interzise pentru distribuire

Articolul  60

Trebuie să protejați informațiile confidențiale, deoarece este cea mai valoroasă proprietate. În niciun caz nu este justificată partajarea, publicarea, postarea sau divulgarea în alt mod a informațiilor confidențiale.

Societățile dependente și filialele

Articolul  61

Pentru a asigura coerența și claritatea mesajului, filialele, birourile de reprezentare, reprezentanții lor de PR și agenții de publicitate nu pot publica în mod direct conținut pe canalele de socializare ale companiei și nici nu își pot administra propriile conturi. Solicitările de publicare a informațiilor PR sau a informațiilor de marketing și a videoclipurilor de pe YouTube ar trebui trimise companiei pentru aprobare și publicare (dacă sunt aprobate).

Articolul  62

Filialele și reprezentanțele nu au voie să inițieze sau să fie implicate în desfășurarea competiției pe Facebook în cooperare cu paginile de Facebook ale altor mărci fără acordul Companiei. Acest lucru se aplică mărcilor care sunt în parteneriat cu serviciul companiei (Vozzi), precum și persoanelor care au un impact pe internet.

Anunțul

Articolul  63

Este foarte important să raportați imediat orice încălcare sau potențiala încălcare a acestor reguli, să contactați șeful sau unul dintre agenții Companiei.

În cerere, trebuie să remiteți următoarele informații: numele și prenumele dvs., funcția, amplasamentul locului de muncă și informațiile despre executantul care a încălcat sau ar putea încălca regulile cu detalii care vă sunt cunoscute. Numele dvs. va rămâne secret.

Oricine raportează o suspiciune de încălcare sau încălcare a acestor reguli se bucură de o protecție deplină în sensul Legii privind protecția denunțătorilor.

CANALE OFICIALE PE REȚELELE ȘI CONTACTURILE SOCIALE

Articolul  64

Compania are următoarele canale oficiale de comunicare pe rețelele sociale:

  • Facebook: https://www.facebook.com/vozzimobileapp/
  • Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCieQpDsIxy9QFVLM1oM8FXg
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vozzi
  • Instagram: https://www.instagram.com/vozzimobileapp/

Articolul  65

Compania are următoarele adrese de contact oficiale:

  • office@kovtechnology.com

RESPECTAREA DREPTURILOR POLITICE ALE EXECUTANȚILOR

Articolul  66

Executanții au dreptul, în conformitate cu Constituția și legile, să participe activ la viața politică, în afara programului de lucru și în afara locului de muncă, iar exercitarea drepturilor bazate pe muncă nu este condiționată de angajamentul politic al executanților. 

Articolul  67

Este interzis să vă folosiți poziția într-o societate comercială sau proprietatea unei societăți comerciale pentru a oferi sprijin politic unui candidat, partid politic, mișcare sau grup. 

Articolul  68

Executanților nu este permis să își afirme statutul într-o societate economică atunci când acționează în numele unui partid politic, al unei mișcări sau al unui grup.

CONCURENȚA

Articolul  69

Executanții pot fi angajați direct sau indirect de către orice terță parte pentru a furniza aceleași servicii sau servicii similare pe care le oferă clienților, fără a se limita, cu condiția ca clienții Companiei să aibă un avantaj în furnizarea de servicii.

Articolul  70

Statutul activ al executantului în orice asociație sau organizație nu necesită nicio aprobare prealabilă sau ulterioară. Angajarea executanților din afara Profesionistului, adică în afara serviciilor furnizate clienților Companiei, indiferent dacă sunt sau nu compensații, nu trebuie să pună în pericol furnizarea de servicii clienților Companiei, unde periclitarea muncii este considerată efectuarea muncii care  ia din timp și atenția necesare pentru calitatea înaltă a serviciilor furnizate.

SECRETUL DE SERVICIU ȘI INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE

Articolul  71

Executanții sunt obligați să păstreze secrete de afaceri pe care le-au descoperit în timpul activității lor. Orice informații sau date a căror divulgare neautorizată către terți ar putea dăuna Companiei sau ar putea aduce beneficii concurenților este considerată un secret de afaceri. 

Articolul  72

Precum este reglementat în actele generale ale companiei, informațiile confidențiale includ cunoștințe referitoare la, dar nu se limitează la:

1. negocierile, contractele cu clienții, utilizatorii de servicii, partenerii de afaceri și alte persoane, precum și cu privire la planurile de afaceri ale unei entități economice care nu sunt cunoscute publicului;

2. alte tranzacții comerciale în curs de derulare sau viitoare, mai ales dacă acestea se referă la modificări de stare și modificări ale structurii de proprietate;

3. cercetarea și dezvoltarea ulterioară a entității de afaceri, brevete și inovații;

4. datele despre clienți, utilizatori ai serviciilor, parteneri de afaceri și executanți;

5. know-how;

6. informații nepublicate despre servicii;

7. informații financiare și contabile nepublicate;

8. alte informații a căror publicare poate afecta reputația companiei.

Articolul  73

Publicarea informațiilor a căror divulgare este obligatorie în baza legii, adică care arse referă la o încălcare a legii, încălcarea bunelor practici comerciale sau a principiului moralității în afaceri, nu se consideră divulgarea unui secret de afacere sau a datelor confidențiale ale un agent economic.

Articolul  74

Executanții și membrii familiilor lor nu trebuie să utilizeze informații confidențiale și oportunitățile de afaceri pentru a obține beneficii materiale sau benefici nemateriale pentru ei înșiși sau pentru persoanele apropiate.

Articolul  75

Datele despre utilizatorii serviciilor și relațiile de afaceri cu aceștia au caracterul de date confidențiale și nu pot fi divulgate unor persoane terți. Datele privind utilizatorii serviciului pot fi comunicate autorităților judiciare fără consimțământul lor numai pe baza unei hotărâri judecătorești adecvate.

INTERDICȚIA DE LUARE ȘI DARE DE MITĂ

Articolul  76

Orice fapt care constituie mită trebuie raportat imediat Companiei. Respectarea acestei reguli este de o importanță deosebită pentru reputația companiei, precum și calitatea relațiilor companiei cu partenerii de afaceri.

Articolul  77

Executorul sau membrul familiei sale nu poate oferi, acorda, afișa, promite sau accepta bani, bunuri, drepturi, servicii, cadouri de o valoare mai mare sau posibilitatea de influență de la o altă persoană care are o relație de afaceri cu Compania .

Articolul  78

Un cadou de valoare mai mare este considerat a fi bani, lucruri, drepturi sau servicii, precum și orice alt beneficiu obținut sau realizat fără plata unei compensații monetare adecvate, cu o compensație la un preț semnificativ mai mic decât prețul de pe piață sau fără contracarare adecvată și a căror valoarea depășește jumătate din salariile medii lunare nete din Republica Serbia.

Articolul  79

Este permis să se accepte și să se ofere cadouri de o valoare mai mică, cu excepția cazului în care acceptarea unui astfel de cadou nu este o condiție pentru încheierea unei afaceri sau nu îl pune pe donator într-o poziție mai favorabilă în comparație cu concurenții.

PROCEDAREA CU PROPRIETATEA COMPANIEI

Articolul  80

Conservarea și creșterea proprietății este de o importanță crucială pentru asigurarea executării corecte a obligațiilor asumate și a calității afacerii.

Articolul  81

Executanții sunt responsabili pentru păstrarea, extinderea și utilizarea rațională a elementelor care alcătuiesc proprietatea Companiei, care le sunt încredințate pentru îndeplinirea lucrărilor.

RESPECTAREA CODULUI

Articolul  82

Respectarea Codului reprezintă obligația tuturor executanților.

Articolul  83

Codul de conduită pentru executanți se aplică direct. Nerespectarea Codului constituie o încălcare a contractului și poate fi sancționată prin rezilierea raportului contractual respectiv.

Articolul  84

Compania operează în Serbia și intenționează să își extindă activitatea în străinătate, iar intenția Companiei este ca regulile sale să fie armonizate cu toate jurisdicțiile în care operează. Prin urmare, dacă acest Cod încalcă legile locale aplicabile, Compania va respecta legile locale. În plus, Compania poate adopta reglementări regionale sau specifice țării cu privire la acest subiect pentru a se adapta la condițiile sau reglementările locale și va notifica executanții în jurisdicția în care se aplică.

INTERPRETAREA CODULUI

Articolul  85

Un executant care are îndoieli cu privire la interpretarea sau aplicarea oricărei prevederi a prezentului cod ar trebui să contacteze Compania. 

Articolul  86

Persoana căreia i se aplică Codul este obligată să informeze persoana însărcinată cu supravegherea respectării Codului privind încălcarea dispozițiilor Codului sau raportat la suspiciunea întemeiată că încălcarea a fost comisă de o persoană. Șefii sunt obligați să ia în serios problema și să o rezolve în conformitate cu etica, valorile și toate reglementările legale.

Articolul  87

Interpretarea autentică a acestui Cod este elaborată de către Directorul Companiei.

DISPOZIȚIILE FINALE

Articolul  88

Compania va reglementa toate modificările posibile la prezentul Cod prin modificarea și completarea  (anexe) acestuia.

Articolul  89

Prezentul Cod a fost elaborat în limba sârbă, dar poate fi tradus în alte limbi. În cazul existenței unei traduceri, numai versiunea sârbească produce efect juridic.

Articolul  90

Prezentul cod va intra în vigoare în a opta zi de la data publicării sale pe site-ul web al companiei.

La Belgrada, data 12.10.2020.

Publicat, data 12.10.2020.

Data de începerea aplicării 20.10.2020.

KOV TECHNOLOGY SRL BEOGRAD

Vladimir Šijaković, Director