Kodeks ponašanja partnera – slo

Povezano s pogoji uporabe storitev informacijske družbe in z njimi povezanih storitev paketov pomoči na cesti (v nadaljnjem besedilu: Pogoji uporabe) z dne 24.05.2022, ki stopajo v veljavo dne 01.06.2022,VOZZI HOLDING B.V.,Weerdestein 97 – Amsterdam, Kraljevina Nizozemska (v nadaljnjem besedilu: Podjetje), ki ga zastopa direktor Vladimir Šijaković, dne 23.06.2022 sprejema naslednji:

KODEKS RAVNANJA IZVAJALCEV STORITEV, KI JIH ZAGOTAVLJAJO STROKOVNJAKI

PREAMBULA

Zaradi potrebe za usklajevanjem svojega poslovanja s potrebami trga in osnovnimi moralnimi principi kot tudi s ciljem izboljšanja odnosa s Strokovnjaki kot tudi odnosa s strankami, uporabniki storitev, poslovnimi partnerji, javnostjo in najširšim okoljem, Podjetje s Kodeksom ureja vprašanja, ki se nanašajo na strokovno etiko in pravila vedenja izvajalcev storitev, ki jih zagotavljajo Strokovnjaki in izkazuje svoje principe in pravila.

PREDMET IN OBSEG UPORABE

1. člen

Kodeks ne predstavljasamo interni akt Podjetja, ampak se nanaša kot pravno dejstvo tudi na tiste osebe, ki s Podjetjem v skladu s Pogoji uporabe vstopajo v pogodbeno razmerje v svojstvu Strokovnjaka, kot tudi na osebe, ki prihajajo v neposredno stik z uporabniki storitev Podjetja, oziroma izvajalcev storitev teh Strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu vsi z eno besedo: izvajalci). Vsi izvajalci so dolžni, da se do uporabnikov storitev kot tudi do javnosti in najširšega okolja pri izpolnjevanju svojih pogodbenih obveznosti vedejo v skladu s Kodeksom in da storitve, ki zagotavljajo, opravljajo v skladu s pravili i priporočili Kodeksa.

2. člen

Pri svojem poslovanju Podjetje brez zadržkov podpira idejo, da v poslu kot tudi v življenju samo korekten odnos in odgovorno vedenje, zagotavljata vzajemno spoštovanje v medosebnih in poslovnih razmerjih.

3. člen

Poslovanje Podjetja je zasnovano na spoštovanju zakonov, drugih predpisov, splošnih aktov, pogodb med gospodarskimi subjekti in poslovnimi običaji. Obveznost Podjetja je zagotavljati kakovostno, jasno in verodostojno informacijo potencialnim in trenutnim uporabnikom svojih storitev.

4. člen

Razen vseh izvajalcev, principi in pravila tega Kodeksa obvezujejo tudi vse osebe, ki so v imenu in/ali za račun Podjetja angažirane za opravljanje določene dejavnosti. Njihovo nespoštovanje, zahteva ugotavljanje odgovornosti in sprejetje disciplinskih ukrepov, kar vključuje tudi prenehanje sodelovanja oziroma pogodbenega razmerja. 

KLJUČNA NAČELA IZVAJALCA

5. člen

Bodite ambasador. Poskrbite, da bo vsebina povezana z vami, na primer besedila, slike ali videoposnetki, skladna s tem, kakor da bi sebe predstavljali v službi. To je še posebej pomembno, če zastopate Podjetje pri poslovanju.

6. člen

Identifikacija izvajalcev/ Uporaba klavzule. Če na spletu govorite o Podjetju ali izdelkih in storitvah, ki jih zagotavlja Podjetje, morate jasno je povedati, da ste izvajalec Podjetja. 

Izvajalci morajo poudariti, da ne govorijo v imenu Podjetja.  Če vodite lastno spletno stran ali svoj profil na socialnem omrežju, ki je v kakršnem koli kontekstu povezan s podjetjem, mora v vašem profilu obstajat klavzula, kot na primer “Stališča, izražena na tej spletni strani, so osebna, ne pa servisa Vozzi ali Podjetja, ki ga zagotavlja.” Samo pooblaščeni izvajalci smejo komunicirati in objavljati objave v imenu Podjetja.

7. člen

Dvakrat premislite Izvajalcem svetujemo, da uporabljajo filtre, sezname in skupine v okviru socialnih omrežij, da bi ločili osebne od poslovnih vsebin, ki jih objavljajo. Kjer to ni možno, svetujemo vsem izvajalcem, posebej tistim, ki delajo neposredno s strankami, da so njihovi zasebni profili “primerni za posel”.

Prosimo Vas, da dvakrat razmislite, preden se na spletu pritožite nad slabo kakovostjo tujega blaga/storitve. Prodajalec blaga ali ponudnik storitve, nad katero se pritožujete, je morda sedanji ali prihodnji poslovni partner Podjetja ali Strokovnjaka in morda boste prav vi zadolženi, da mu zagotovite storitev.

Svetujemo vsem, da se izogibajo sodelovanju v žolčnih razpravah in vročih debatah katere koli vrste na spletu.

Spoštujete svoj avditorij na socialnih omrežjih in svoje sodelavce. To pomeni prepoved etničnega označevanja, rasističnih in seksističnih komentarjev, žaljivih izrazov, psovk, itd. Napadi na sodelavce v nobenem primeru ne bodo dopuščeni.

8. člen

Osebna odgovornost. Osebno ste odgovorni za vsebine, ki jih objavljajte na socialnih omrežjih, blogih ali katerem koli drugem mediju. Prosimo vas, da si zapomnite, da internet nikoli ne pozablja. To pomeni, da bo vse kar objavite, vidno velikemu številu ljudi v zelo dolgem časovnem obdobju. Če niste prepričani glede vsebin, ki jih želite objaviti, se posvetujte s svojim neposrednim vodjem, ali se obrnite na Podjetje.

NAČELA POSLOVNE ETIKE

9. člen

Spoštovanje principov in pravil poslovne etike pomeni, vendar se z njimi ne omejuje, naslednja načela:

 1. strokovno opravljanje poslovnih dejavnosti;
 2. vestno in popolno prevzemanje in izpolnjevanje obveznosti;
 3. opravljanje poslovnih dejavnosti na način, s katerim se ne ogroža poklicnega ugleda;
 4. uporaba dovoljenih sredstev za doseganje poslovnih ciljev;
 5. spoštovanje predpisov o nezdružljivih poslih;
 6. varovanje poslovne skrivnosti,
 7. izogibanje navzkrižju osebnih in poslovnih interesov;
 8. vzdrževanje od uporabe političnega ali drugega vpliva ali pritiska za doseganje poslovnih ciljev;
 9. reševanje sporov s strankami, uporabniki storitev in poslovnimi partnerji na miren način s pogajanji ali posredovanjem, v prizadevanju za nadaljevanje poslovnih razmerij;
 10. opravljanje poslovnih dejavnosti v skladu s predpisi o varstvu okolja in ohranjanja narave;

10. člen

Izvajalci so se dolžni medsebojno spoštovati, dopolnjevati, spodbujati in motivirati s ciljem zagotavljanja čim bolj kakovostne storitve uporabnikom kot tudi, da enako spoštovanje pokažejo do teh uporabnikov.

11. člen

Vsi izvajalci so enakopravni v smislu uporabe tega Kodeksa, ne glede na to pri katerem konkretnem Strokovnjaku so angažirani, ali na vrsto in način njihovega angažiranja.

12. člen

Za kakovost opravljenega posla je vsak izvajalec predvsem osebno odgovoren. 

13. člen

Odnos do uporabnikov in medsebojni odnosi izvajalcev so zasnovani na spoštovanju človekovega dostojanstva in temeljnih človekovih pravic in svobod.

14. člen

Izvajalci so dolžni, da pri zagotavljanju storitev upoštevajo predpise, ki urejajo varnost in zdravje. 

15. člen

Izvajalci se niso dolžni na kakršenkoli način komurkoli izjasniti, vključno, vendar ne omejeno na stranke Podjetja, druge Izvajalce in tretje osebe s katerimi poslovno sodelujejo, o kateri koli verski, politični, sindikalni ali kakršni koli drugi pripadnosti.

Izvajalci medsebojno spoštujejo izraženo versko, politično in sindikalno pripadnost kot tudi rasno, nacionalno in spolno pripadnost svojih sodelavcev in ni dovoljeno ogrožanje temeljnih človekovih pravic iz kakršnega koli razloga. 

16. člen

Dobri medosebni odnosi so pogoj za doseganje poslovnih ciljev. Zadovoljstvo dosegamo z ustreznim izražanjem in vrednotenjem poklicnih, ustvarjalnih, intelektualnih in moralnih vrednot izvajalcev.

17. člen

Vsi izvajalci so dolžni ravnati v najboljšem interesu uporabnikov, v skladu s svojimi pooblastili in odgovornostmi. 

18. člen

Vsi izvajalci so dolžni ravnati strokovno in reševati težave, na katere naletijo pri zagotavljanju svojih storitev.

19. člen

Vsak izvajalec mora biti discipliniran, deloven in odgovoren za delo, ki ga opravlja, pošten, vesten, odprt in korekten v odnosu z drugimi.

20. člen

Izvajalci svoje medsebojne odnose gradijo na razumevanju, toleranci, spoštovanju, zaupanju in pripravljenosti za sodelovanje ob ustvarjanju pozitivnega delovnega vzdušja. 

21. člen

Vsak izvajalec je dolžan spoštovati osnovna družbena načela v smislu vedenja na delovnem mestu, nagovarjanja in komuniciranja z drugimi izvajalci, strankami, uporabniki storitev, poslovnimi partnerji in drugimi, osebne urejenosti in ustrezne obleke ter urejenosti delovnega mesta, izogibanja nepotrebnemu hrupu in motnjam drugih izvajalcev pri delu.

22. člen

Izvajalci se morajo vzdržati komentiranja strank, uporabnikov storitev in poslovnih partnerjev kot tudi neprimernega komentiranja pri kakršni koli komunikaciji.

23. člen

Izvajalcem je na socialnih omrežjih prepovedana delitev vsebin, ki so povezane s poslovanjem Podjetja, ki bi lahko škodila poslovnemu ugledu in reputaciji Podjetja, kot tudi pripeljala do nastanka kakšne koli škode.

24. člen

Obveznost vsakega izvajalca je, da aktivno išče rešitve težav, s katerimi se srečuje pri opravljanju storitev, ki jih zagotavlja kot tudi, da o njih obvešča svoje nadrejene in da kritično preučuje rezultate svojih dejanj.

25. člen

Pri konkretnem zagotavljanju storitev, vsi izvajalci uživajo enake pravice in ne morejo biti omejeni pri uresničevanju svojih pravic ne glede na spol, raso, barvo kože, jezik, veroizpoved, nacionalno ali socialno poreklo, povezanost z neko nacionalno manjšino, članstvo v političnih in sindikalnih organizacijah, premoženjsko stanje, rojstvo ali drugi osebni status.

26. člen

Prepovedana je uporaba opojnih sredstev in alkohola v času zagotavljanja storitev in njihov vnos v delovne prostore ali vozila s katerimi se zagotavlja storitev.

27. člen

Izvajalec je dolžan svojega vodjo obvestiti o pojavu izrednih razmer kot so bolezen, osebne težave ali neki drugi razlog, z namenom, da bi vodja izredne razmere uskladil s potrebami posla. 

28. člen

Komunikacija v  duhu zdravega poslovnega sodelovanja mora biti nujna za vse izvajalce.

29. člen

Izvajalci so dolžni zaupane naloge izvajati na način, da interesa uporabnika oziroma Podjetja ne podredijo zasebnemu interesu, niti da med njima povzročijo konflikt. Navzkrižje interesov obstaja, ko izvajalec sprejme odločitev ali vpliva na sprejem odločitve, ki zanj ali za njega povezane osebe ustvarja premoženjsko ali nepremoženjsko korist, tako da ne ravna v najboljšem interesu uporabnika oziroma Podjetja.

30. člen

Izvajalci so dolžni, da:

 1. premoženja uporabnika ali Podjetja ne uporabljajo v osebnem interesu;
 2. zaupnih informacij ne uporabljajo za povečanje osebnega premoženja ali premoženja drugih oseb;
 3. ne zlorabljajo svojega položaja

ODNOSI VODJE DO IZVAJALCEV

31. člen

Vodje in vodilni management Podjetja in Strokovnjakas svojo angažiranostjo, primernim vedenjem in spoštovanjem pravnih predpisov, moralnih in etičnih principov, služijo za primer izvajalcem, prispevajo k razvijanju spoštovanja in zaupanja med izvajalci in uporabniki.

32. člen

V odnosu do izvajalcev morajo biti vodje korektni in pravični, brez izjeme i pristranskosti Od izvajalcev morajo zahtevati strokovnost in odgovornost ter ne smejo dopustiti, da njihove odločitve vplivajo na poslovna razmerja (sorodstvene, prijateljske in druge vezi). Morajo podpirati ekipno delo in odkrivati sposobnosti posameznikov, da zagotovijo maksimalen prispevek pri izvedbi poslovnih ciljev in da pri tem ne favorizirajo posameznike. 

33. člen

Vodje so dolžni spoštovati osebnost izvajalca in morebitne pripombe na delo in vedenje, podrejenemu podati konkretno in argumentirano. 

34. člen

Osnovna obveznost vodje je osredotočenost na cilje, organizacijo posla, spremljanje rezultatov in sprejemanje ukrepov za njihovo poboljšanje.

35. člen

Od vodij se pričakuje, da izboljšajo ekipno delo in ekipni duh in da zagotovijo izmenjavo znanja.

36. člen

Vodja mora biti pošten, pravičen in dosleden in mora služiti kot primer zaželenega ravnanja in vedenja. 

ODNOSI IZVAJALCEV DO VODIJ

37. člen

Odnos izvajalca do nadrejenih je zasnovan na medsebojnem spoštovanju in ugledu. 

38. člen

Izvajalci opravljajo dela in naloge zaupane s strani vodij, razen če niso v nasprotju z zakonom ali ogrožajo njihovo osebno varnost. 

39. člen

Izvajalci vodje opozarjajo na možnost uspešnejše in učinkovitejše izvedbe zaupanih delovnih naloge s ciljem boljših poslovnih rezultatov. 

40. člen

Morebitne težava se rešujejo v dobronamerni, neposredni in konkretni komunikaciji med tistimi, ki jih težave prizadenejo, če pa to ni možno, je reševanje treba usmeriti k osebam na višji hierarhični ravni.

ODNOSI IZVAJALCEV DO STRANK  – UPORABNIKOV

Telefon:

41. člen

Izvajalec mora biti v poslovnem telefonskem pogovoru vedno profesionalen, zainteresiran, vljuden in kratek. 

Telefonski pogovor se vedno začenja s predstavitvijo, navedbo imena izvajalca in krajšim imenom Podjetja oziroma Strokovnjaka, ki ga je angažiral. 

Izvajalec ne pušča sporočil, da ga oseba, ki zahteva storitev ali informacijo, pokliče kasneje. 

Izvajalec na poslovno sporočilo odgovarja takoj ali v najkrajšem možnem času. 

Izvajalec se izogiba zasebnim telefonskim pogovorom, posebej v prisotnosti uporabnika. 

Izvajalec se trudi, da vsak službeni pogovor konča v prijateljskem in pozitivnem tonu. 

Pisma – e-mail

42. člen

Na poslovnih pismih se vedno navede Strokovnjak in funkcija oziroma delovno mesto izvajalca, ki pismo piše, kot tudi vsi potrebni kontaktni podatki.

Pismo korektno naslovite na osebo, njeno funkcijo in podjetje. 

Stil pisanja se prilagodi temi in osebi, ki se ji piše. 

Vedno se preverja, ali obstajajo napake v pismih in drugih sporočilih. 

Na pisma in elektronska sporočila se odgovarja takoj ali v najkrajšem možnem času. 

Če je treba, da se še nekdo od izvajalcev seznani s prejeto ali poslano pošto, se pismo ali elektronsko sporočilo vedno takoj pošlje tej (tem) osebi (osebam). 

Sestanki

43. člen

Pri načrtovanju jasno opredelite cilj sestanka. 

Cilj sestanka določa tudi krog oseb, ki se vabijo in ki na njem sodelujejo. 

Pri sprejemu strank, se izvajalcem, ki niso vabljeni in niso aktivno poslovno vključeni, nipotrebno udeležiti sestanka. 

Odločitev o tem, kdo se mora udeležiti sestankov, sprejme organizator sestanka in po potrebi Podjetje.

Vsakemu izvajalcu je pri sprejemu strank treba zagotoviti prost prostor (brez prisotnosti drugih izvajalcev) v dogovorjenem terminu sestanka. Če to ni možno, se izvajalci, ki so navzoči po naključju, nikakor ne smejo mešati v  poslovni pogovor, če eksplicitno niso zaprošeni ali vprašani od organizatorja sestanka. 

Na poslovnih sestankih nikoli ne govorite o poslih, za katere niste kompetentni in ki ne sodijo v opis vašega delovnega mesta. V poslovni sestanek vedno vključite najbolj kompetentno osebo (ali več njih) s posameznih področij, glede na raven znanja, ki je za ta sestanek potrebna. 

Na sestankih se držite teme sestanka in ne delajte digresij oziroma ne govorite o temah, ki niso neposredno povezane z delom, ki se opravlja. Če stranka to počne, imejte razumevanja za to, če je to v interesu posla, vendar se diskretno potrudite, da pogovor vrnete na poslovno raven. 

Stranke za katere ocenite, da samo zapravljajo svoj in vaš čas, jim na kulturen, a tudi jasen način to preprečite. 

PRAVILA O UPORABI SOCIALNIH OMREŽIJ

44. člen

Pravila za uporabo socialnih omrežij so predpisana s ciljem, da se opredelijo pričakovanja Podjetja do izvajalcev, bodisi da so pooblaščeni predstavniki podjetja v javnem digitalnem prostoru ali pa se na spletu predstavljajo kot izvajalci Podjetja. 

Dejavnost na socialnih omrežjih med delovnim časom in po njem, vtis, ki so ga izvajalci pustili pri Podjetju in vtis o Podjetju ali njegovem poslovanju je osrednje mesto teh Pravil.

45. člen

Ta pravila pomagajo, da se Podjetje, poslovanje in njegov žig oziroma oznaka, pod katerimi posluje, zaščitijo pred negativno publiciteto, s tem da se razjasni, kaj je in kaj ni sprejemljivo vedenje na socialnih omrežjih.

Področje uporabe pravil o uporabi socialnih omrežjih

46. člen

Pravila o uporabi socialnih omrežij se posebej nanašajo na tiste izvajalce, ki:

 • posedujejo profil na enem od socialnih ali poslovnih omrežij (kot so LinkedIn, Facebook, YouTube, Google+ in podobno) in razkrivajo, da so izvajalci za Podjetje, bodisi kot uradni predstavniki ali v okviru osebnih informacij; ali
 • delijo kakršne koli informacije v zvezi s svojim delom v Podjetju ali o izdelkih in storitvah Podjetja; ali 
 • objavljajo komentarje, recenzije in ostale vsebine na forumih, socialnih omrežjih, spletnih straneh ali blogih, bodisi osebno, bodisi v sklopu stroke; ali
 • so aktivni na mikro-blog platformah (kot je Twitter-a)

Pravila za vse izvajalce

47. člen

Izvajalci v delovnem času ne bi smeli uporabljati družbenih omrežij za zasebne namene.

48. člen

Samo pooblaščene osebe lahko uradno predstavljajo Podjetje na katerem koli socialnem omrežju. Če niste prepričani, kdo je pooblaščena oseba, kontaktirajte vodjo Strokovnjaka ali nekoga od zastopnikov Podjetja.

49. člen

Izvajalci so odgovorni za stališča izkazana na socialnih omrežjih, ki niso v skladu s temi pravili, zato se poziva k diskretnosti in domači vzgoji.

50. člen

Izvajalci lahko dajo osebni prispevek (ne kot uradni predstavnik podjetja, ampak skozi objavo na osebnem profilu) na temo avtomobilizma, zagotavljanja storitev ali tem, vezanih za delo Podjetja, s poudarkom,  da so izvajalci Podjetja, dokler tega ne predstavljajo kot uradno stališče Podjetja ali ponujajo, da rešijo določeno težavo v zvezi z delom Podjetja. S takšnimi težavami se ukvarjajo pooblaščene osebe Podjetja.

51. člen

Izvajalci ne smejo komentirati težav ali teme v zvezi s Podjetjem tako, da se zdi, da njihovi komentarji (pozitivni ili negativni) prihajajo od nekoga, ki ni zaposlen v Podjetju.

52. člen

Oblikovanje določene grupe ali administriranje uradne skupine, ki objavlja informacije o skupini kot tudi o področjih v katerih posluje Podjetje, zahtevata odobritev vodje.

53. člen

Če izvajalci želijo predstavljati Podjetje ali odpreti skupino, se obrnejo na Podjetje.

54. člen

Če se na izvajalca obrne predstavnik tiskanih ali digitalnih medijev glede vsebine, ki je objavljena na spletu v zvezi s Podjetjem, potrebno je da izvajalec takega predstavnika napoti na vodjo Podjetja, z obrazložitvijo, da on ni pooblaščen, da nastopa, niti da daje izjave ali komentarje v imenu Podjetja. 

55. člen

Izvajalci ne smejo objavljati kakršnih koli informacij o strankah in uporabnikih storitev Podjetja. To se posebej nanaša na, ne samo ime in priimek, registrske oznake, čas in kraj zagotavljanja storitve, ampak se nanaša na absolutno vsak vidik zagotavljanja storitve uporabniku. Če je izvajalec v dvomih ali neko informacijo lahko objavi, se mora pred objavo obrniti na vodjo, ki bo odločil o objavi takšne informacije. 

56. člen

Objavljanje na socialnih omrežjih lahko vodi do medijskih objav. Če se na izvajalca obrne predstavnik medijev, se izvajalec, preden kar koli odgovori, obrne na pooblaščeno osebo za odnose z mediji pri Podjetju, ki mu bo povedala, kako ravnati. 

57. člen

Spoštovanje avtorskih pravic je obvezno. Če oseba ni lastnik avtorskih pravic, ji ni dovoljeno uporabljati jih. Preden se določeno avtorsko delo objavi, potrebno se je obrniti na lastnika avtorskih pravic in preveriti, ali obstaja dovoljenje za to. 

58. člen

Prepovedano je oblikovati osebne ali neuradne profile, ki vsebujejo elemente imena blagovne znamke, na primer “Marko VOZZI Marković”, @VozziAna, @IvaVozzi ali @Pera-slepanje-Vozzi in podobne.

Odvisne družbe in predstavništva

59. člen

Da bi zagotovili doslednost in jasnost sporočila, odvisne družbe, predstavništva, njihovi PR predstavniki in zastopniki za oglaševanje, ne smejo neposredno objavljati vsebin na kanalih socialnih omrežij Podjetja, niti voditi lastnih nalogov. Zahtevki za objavljanje PR informacij ali marketinških informacij in YouTube videa morajo biti predloženi Podjetju v odobritev in objavljanje (če je odobreno).

60. člen

Odvisnim družbam in predstavništvom ni dovoljeno, da začnejo ali so vključena v vodenje tekmovanj na Facebook-u v sodelovanju s Facebook stranmi drugih blagovnih znamk brez soglasja Podjetja. To se nanaša na blagovne znamke ki so v partnerstvu s servisom Podjetja (Vozzi) kot tudi osebe, ki so vplivne na spletu.

Prijava

61. člen

Zelo je pomembno takoj prijaviti kakršno koli kršitev ali potencialno kršitev teh pravil in se obrniti na vašega nadrejenega ali nekoga od zastopnikov Podjetja. 

V prijavi morate navesti naslednje podatke: svoje ime in priimek, položaj, lokacijo delovnega mesta in podatke izvajalca, ki je kršil ali ki potencialno krši pravila s podrobnostmi, ki so vam poznane. Vaše ime bo ostalo skrivnost.

Vsakdo, ki prijavi sum kršitve ali kršitev teh pravil, uživa polno zaščito v smislu Zakona o zaščiti žvižgačev.

URADNI KANALI NA SOCIALNIH OMREŽJIH IN KONTAKTI

62. člen

Podjetje ima naslednje uradne kanale komunikacije na socialnih omrežjih:

63. člen

Podjetje ima naslednje uradne kontakte:

SPOŠTOVANJE POLITIČNIH PRAVIC IZVAJALCEV

64. člen

Izvajalci imajo v skladu z ustavo in zakoni pravico aktivno sodelovati v političnem življenju, izven delovnega časa in zunaj delovnega mesta, uresničevanje pravic na podlagi dela pa ni pogojeno s političnim angažmajem izvajalcev. 

65. člen

Prepovedano je uporabljati svoj položaj v gospodarskem subjektu ali premoženje gospodarskega subjekta zaradi zagotavljanja politične podpore določenemu kandidatu, politični stranki, gibanju ali skupini. 

66. člen

Izvajalci ne smejo uveljavljati svojega statusa v poslovnem subjektu, kadar delujejo v imenu politične stranke, gibanja ali skupine.

KONKURENCA

67. člen

Izvajalci so lahko neposredno ali posredno angažirani od katere koli tretje osebe za zagotavljanje istih ali podobnih storitev, ki jih zagotavljajo uporabnikom, brez omejitev, pri čemer imajo uporabniki Podjetja prednost pri zagotavljanju storitev.

68. člen

Aktiven status izvajalca v katerem koli združenju ali organizaciji ne zahteva nikakršne predhodne ni naknadne odobritve. Udejstvovanje izvajalcev zunaj Strokovnjaka oziroma zunaj storitev, ki se zagotavljajo uporabnikom Podjetja, bodisi z nadomestilom ali brez njega, ne sme ogroziti zagotavljanje storitev uporabnikom Podjetja, kjer se pod ogrožanje šteje opravljanje del, ki omejujejo čas in pozornost potrebno za visoko kakovost storitev, ki se zagotavljajo.

POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNE INFORMACIJE

69. člen

Izvajalci so dolžni varovati poslovno skrivnost, do katere so prišli pri svojem delu. Vse informacije ali podatki, katerih nepooblaščeno razkritje tretjim osebam bi lahko škodilo Podjetju ali koristilo konkurentom, se štejejo za poslovno skrivnost. 

70. člen

Kot predpisujejo splošni akti Podjetja, zaupne informacije obsegajo znanje, ki se nanaša, vendar ni omejeno na:

 1. Pogajanja in pogodbe s strankami, uporabnike storitev, poslovne partnerje in druge osebe, kot tudi poslovne načrte gospodarskega subjekta, ki niso poznani javnosti;
 2. druge tekoče ali prihodnje poslovne transakcije, zlasti če se nanašajo na statusne spremembe in spremembe v lastniški strukturi;
 3. raziskave in nadaljnji razvoj gospodarskega subjekta, patente in inovacije;
 4. podatke o strankah, uporabnikih storitev, poslovnih partnerjih in izvajalcih;
 5. know-how;
 6. neobjavljene informacije o storitvah;
 7. neobjavljene finančne in računovodske informacije;
 8. druge informacije, katerih objavljanje lahko vpliva na ugled gospodarske družbe.

71. člen

Za razkritje poslovne skrivnosti niti zaupnih podatkov gospodarskega subjekta se ne šteje razkritje informacij, katerih objavljanje je obvezno na podlagi zakona temveč tistih informacij, ki so povezane s kršenjem zakona, kršenjem dobre poslovne prakse ali načela poslovne morale.

72. člen

Izvajalci in njihovi družinski člani ne smejo uporabljati zaupnih informacij in poslovnih možnosti s ciljem pridobitve materialne ali nematerialne koristi zase ali za povezane osebe.

73. člen

Podatki o uporabnikih storitev in poslovnih razmerjih z njimi imajo karakter zaupnih podatkov in ne morejo biti razkriti tretjim osebam. Podatki o uporabnikih storitev se smejo razkriti sodnim organom brez njihovega soglasja, le na podlagi ustreznega sodnega naloga.

PREPOVED PODKUPOVANJA IN PREJEMANJA PODKUPNINE

74. člen

Vsak dogodek, ki predstavlja podkupnino mora biti takoj prijavljen Podjetju. Spoštovanje tega pravila je še posebej pomembno za ugled Podjetja kot tudi za kakovost odnosov Podjetja s poslovnimi partnerji

75. člen

Izvajalec ali njegov družinski član ne sme ponuditi, dati, obljubiti ali sprejeti denarja, blaga, pravic, storitev, daril večje vrednosti ali možnosti vpliva druge osebe, ki je v poslovnem razmerju s Podjetjem.

76. člen

Kod darilo večje vrednosti se šteje denar, stvar, pravica ali storitev kot tudi vsaka druga korist pridobljena ali opravljena brez plačila ustreznega denarnega nadomestila, z nadomestilom po bistveno nižji ceni od tržne ali brez ustreznega protiukrepa in katere vrednost presega polovico zneska povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji.

77. člen

Dovoljeno je sprejemanje in dajanje daril manjše vrednosti, razen če sprejemanje takšnega darila ne predstavlja pogoja za sklenitev posla ali postavlja darovalca v ugodnejši položaj glede na konkurente.

RAVNANJE S PREMOŽENJEM PODJETJA

78. člen

Ohranjanje in povečevanje premoženja je ključnega pomena za zagotavljanje pravilnega izvrševanja prevzetih obveznosti in kakovosti poslovanja.

79. člen

Izvajalci so odgovorni za ohranjanje, povečevanje in racionalno uporabo stvari, ki sestavljajo premoženje Podjetja in ki so jim zaupane za izvajanje del.

SPOŠTOVANJE KODEKSA

80. člen

Spoštovanje Kodeksa je obveznost vseh izvajalcev.

81. člen

Kodeks ravnanja izvajalcev se uporablja neposredno. Nespoštovanje Kodeksa predstavlja kršenje pogodbenega razmerja in je lahko sankcionirano s prekinitvijo pogodbenega razmerja.

82. člen

Podjetje ima sedež v Amsterdamu na Nizozemskem in skupaj s svojimi organizacijskimi enotami/članicami Holdinga deluje tako v državah Evropske unije kot izven Evropske unije. Namen družbe je, da so pravila skladna z vsemi jurisdikcijami, v katerih deluje. Če je ta kodeks v nasprotju z veljavnimi lokalnimi pravnimi predpisi, bo družba ravnala v skladu z lokalnimi pravnimi predpisi. Poleg tega lahko podjetje sprejme regionalne ali državne predpise v zvezi s to zadevo, da se prilagodi lokalnim pogojem ali pravnim predpisom, in bo obvestilo izvršitelje v veljavni jurisdikciji.

TOLMAČENJE KODEKSA

83. člen

izvajalec, ki dvomi o razlagi ali uporabi tega Kodeksa se mora obrniti na Podjetje.  

84. člen

Oseba, na katero se Kodeks nanaša, je dolžna osebo, pristojno za nadzor nad spoštovanjem Kodeksa, obvestiti o kršitvi določb kodeksa ali o utemeljenem sumu, da je kršitev storila zavezana oseba. Vodje su dolžne resno pristopiti težavi ali njenemu reševanju v skladu z etiko, vrednostmi in vsemi pravnimi predpisi.

85. člen

Verodostojno razlago tega kodeksa zagotavlja direktor Podjetja.

KONČNE DOLOČBE

86. člen

Podjetje bo vse morebitne spremembe tega Kodeksa uredilo s spremembami in dopolnitvami (aneksom) le-tega..

87. člen

Ta Kodeks je sestavljen v srbskem jeziku, vendar ga je mogoče prevesti v druge jezike. V primeru prevoda ima samo srbska različica pravni učinek.

88. člen

Ta Kodeks začne veljati osmi dan od dneva objave na spletni strani Podjetja.

V Amsterdamu, dne 23.06.2022

Objavljeno, dne 23.06.2022

Začetek uporabe z dnem 01.07.2022

VOZZI HOLDING B.V.

Vladimir Šijaković, Direktor