Kodeks ponašanja partnera – slo

KODEKS RAVNANJA IZVAJALCEV STORITEV, KI JIH ZAGOTAVLJAJO STROKOVNJAKI

Na podlagi:59.člena. Pogojev uporabe se urejajo pravice in obveznosti v zvezi z uporabo VOZZi servisa od 12.10.2020 (v nadaljnjem besedilu: Pogoji uporabe) gospodarska družba KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD, ul. Živojina Žujovića št. 14, 11120 Beograd – Zvezdara, Republika Srbija, matična številka: 21151335, DŠ: 109262399 (v nadaljnjem besedilu: Podjetje), ki ga zastopa direktor Vladimir Šijaković, dne 12.10.2020. v Beogradu sprejema naslednji:

PREAMBULA

Zaradi potrebe za usklajevanjem svojega poslovanja s potrebami trga in osnovnimi moralnimi principi kot tudi s ciljem izboljšanja odnosa s Strokovnjaki kot tudi odnosa s strankami, uporabniki, poslovnimi partnerji, javnostmi in najširšim okoljem, Podjetje s Kodeksom ureja vprašanja, ki se nanašajo na strokovno etiko in pravila vedenja izvajalcev storitev ki jih zagotavljajo Strokovnjaki in izkazuje svoje principe in pravila.

PREDMET IN OBSEG UPORABE

1. člen

Kodeks predstavlja, ne samo interni akt Podjetja, ampak proizvaja pravno dejstvo tudi na tiste osebe, ki s Podjetjem v skladu s Pogoji uporabe stopajo v pogodbeno razmerje v svojstvu Strokovnjaka kot tudi na osebe, ki prihajajo v neposredno stik z uporabniki storitev Podjetja, oziroma izvajalcev storitev teh Strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu, skupni: izvajalci). Vsi izvajalci so dolžni  da se do uporabnikov storitev kot tudi do javnosti in najširšega okolja pri izpolnjevanju svojih pogodbenih obveznosti vedejo v skladu s Kodeksom, storitve, ki jih zagotavljajo pa opravljajo v skladu s pravili i priporočili Kodeksa.

2. člen

Pri svojem poslovanju Podjetje brez zadržkov podpira idejo, da v poslu kot tudi v življenju samo korekten odnos in odgovorno vedenje zagotavljata vzajemno spoštovanje v medosebnih in poslovnih razmerjih.

3. člen

Poslovanje Podjetje je zasnovano na spoštovanju zakonov, drugih predpisov, splošnih aktov, pogodb med gospodarskimi subjekti in poslovnimi običaji. Obveznost Podjetja je zagotavljati kakovostno, jasno in verodostojno informacijo potencialnim in trenutnim uporabnikom svojih storitev.

4. člen

Razen vseh izvajalcev, principi in pravila tega Kodeksa obvezujejo tudi vse osebe, ki so v imenu in/ali za račun Podjetja angažirane za opravljanje določene dejavnosti. Njihovo nespoštovanje pomeni ugotavljanje odgovornosti in sprejetje disciplinskih ukrepov, kar vključuje tudi prenehanje udejstvovanja oziroma pogodbenega razmerja. 

NAČELA POSLOVNE ETIKE

5. člen

Spoštovanje principov in pravil poslovne etike pomeni, vendar se z njimi ne omejuje, naslednja načela:

 1. strokovno opravljanje poslovnih dejavnosti;
 2. vestno in popolno prevzemanje in izpolnjevanje obveznosti;
 3. opravljanje poslovnih dejavnosti na način, s katerim se ne ogroža poklicnega ugleda;
 4. uporaba dovoljenih sredstev za doseganje poslovnih ciljev;
 5. spoštovanje predpisov o nezdružljivih poslih;
 6. varovanje poslovne skrivnosti,
 7. izogibanje navzkrižju osebnih in poslovnih interesov;
 8. vzdrževanje od uporabe političnega ali drugega vpliva ali pritiska za doseganje poslovnih ciljev;
 9. reševanje sporov s strankami, uporabniki storitev in poslovnimi partnerji na miren način s pogajanji ali posredovanjem, v prizadevanju za nadaljevanje poslovnih razmerij;
 10. opravljanje poslovnih dejavnosti v skladu s predpisi o varstvu okolja in ohranjanja narave;

6. člen

Izvajalci so se dolžni medsebojno spoštovati, dopolnjevati, spodbujati in motivirati s ciljem zagotavljanja čim bolj kakovostne storitve uporabnikom kot tudi, da enako spoštovanje pokažejo do teh uporabnikov.

7. člen

Vsi izvajalci so enakopravni v smislu uporabe tega Kodeksa, ne glede na to pri katerem konkretnem Strokovnjaki so angažirani, ali na vrsto in način njihovega angažiranja.

8. člen

Za kakovost opravljenega posla je vsak izvajalec predvsem osebno odgovoren. 

9. člen

Odnos do uporabnikov in medsebojni odnosi izvajalcev so zasnovani na spoštovanju človekovega dostojanstva in temeljnih človekovih pravic in svobod.

10. člen

Izvajalci so dolžni, da pri zagotavljanju storitev upoštevajo predpise, ki urejajo varnost in zdravje. 

11. člen

Izvajalci se niso dolžni na kakšen koli način komur koli izjasniti, vključno vendar ne omejeno na stranke Podjetja, druge Izvajalce in tretje osebe, s katerimi poslovno sodelujejo o kateri koli verski, politični, sindikalni ali kakršni koli drugi pripadnosti.

Izvajalci medsebojno spoštujejo izraženo versko, politično in sindikalno pripadnost kot tudi rasno, nacionalno in spolno pripadnost svojih sodelavcev in ni dovoljeno ogrožanje temeljnih človekovih pravic iz kakršnega koli razloga. 

PRIČAKOVANJA OD IZVAJALCEV

12. člen

Dobri medosebni odnosi so pogoj za doseganje poslovnih ciljev. Zadovoljstvo dosegamo z ustreznim izražanjem in vrednotenjem poklicnih, ustvarjalnih, intelektualnih in moralnih vrednot izvajalcev.

13. člen

Vsi izvajalci so dolžni ravnati v najboljšem interesu uporabnikov, v skladu s svojimi pooblastili in odgovornostmi. 

14. člen

Vsi izvajalci so dolžni ravnati strokovno in reševati težave, na katere naletijo pri zagotavljanju svojih storitev.

15. člen

Vsak izvajalec mora biti discipliniran, deloven in odgovoren za delo, ki ga opravlja, pošten, vesten, odprt in korekten v odnosu z drugimi.

16. člen

Izvajalci svoje medsebojne odnose gradijo na razumevanju, toleranci, spoštovanju, zaupanju in pripravljenosti za sodelovanje ob ustvarjanju pozitivnega delovnega vzdušja. 

17. člen

Vsak izvajalec je dolžan spoštovati osnovna družbena načela v smislu vedenja na delovnem mestu, nagovarjanja in komuniciranja z drugimi izvajalci, strankami, uporabniki storitev, poslovnimi partnerji in drugimi, osebne urejenosti in ustrezne obleke ter urejenosti delovnega mesta, izogibanja nepotrebnemu hrupu in motnjam drugih izvajalcev pri delu.

18. člen

Izvajalci se morajo vzdržati komentiranja strank, uporabnikov storitev in poslovnih partnerjev kot tudi neprimernega komentiranja pri kakršni koli komunikaciji.

19. člen

Izvajalcem je na socialnih omrežjih prepovedana delitev vsebin, ki so povezane s poslovanjem Podjetja in ki bi lahko škodila poslovnemu ugledu in reputaciji Podjetja kot tudi pripeljala do nastanka kakšne koli škode.

20. člen

Obveznost vsakega izvajalca je, da aktivno išče rešitve težav, s katerimi se srečuje pri opravljanju storitev ki jih zagotavlja kot tudi, da o njih obvešča svoje nadrejene in da kritično preučuje rezultate svojih dejanj.

21. člen

Pri konkretnem zagotavljanju storitev vsi izvajalci uživajo enake pravice in ne morejo biti omejeni pri uresničevanju svojih pravic ne glede na spol, raso, barvo kože, jezik, veroizpoved, nacionalno ali socialno poreklo, povezanost z neko nacionalno manjšino, članstvo v političnih in sindikalnih organizacijah, premoženjsko stanje, rojstvo ali drugi osebni status.

22. člen

Prepovedana je uporaba opojnih sredstev in alkohola v času zagotavljanja storitev in njihov vnos v delovne prostore ali vozila s katerimi se zagotavlja storitev.

23. člen

Izvajalec je dolžan svojega vodjo obvestiti o pojavu izrednih razmer kot so bolezen, osebne težave ali neki drugi razlog, da bi vodja izredne razmere uskladil s potrebami posla. 

24. člen

Komunikacija v  duhu zdravega poslovnega sodelovanja mora biti nujna za vse izvajalce.

25. člen

Izvajalci so dolžni zaupane naloge izvajati na način, da interesa uporabnika oziroma Podjetja ne podredijo zasebnemu interesu, niti da med njima povzročijo konflikt. Navzkrižje interesov obstaja, ko izvajalec sprejme odločitev ali vpliva na sprejem odločitve, ki zanj ali za njega povezane osebe ustvarja premoženjsko ali nepremoženjsko korist, tako da ne ravna v najboljšem interesu uporabnika oziroma Podjetja.

26. člen

Izvajalci so dolžni, da:

 1. premoženja uporabnika ali Podjetja ne uporabljajo v osebnem interesu;
 2. zaupnih informacije ne uporabljajo za povečanje osebnega premoženja ali premoženja drugih oseb;
 3. ne zlorabljajo svojega položaja

ODNOSI NADREJENIH DO IZVAJALCEV

27. člen

Vodje in vodilni management Podjetja in Strokovnjaka s svojo angažiranostjo, primernim vedenjem in spoštovanjem pravnih predpisov, moralnih in etičnih principov, služijo za primer izvajalcem, prispevajo k razvijanju spoštovanja in zaupanja med izvajalci in uporabniki.

28. člen

V odnosu do podrejenih vodje morajo biti korektni in pravični, brez izjeme i pristranskosti Od izvajalcev morajo zahtevati strokovnost in odgovornost ter ne smejo dopustiti, da njihove odločitve vplivajo na poslovna razmerja (sorodstvene, prijateljske in druge vezi). Morajo podpirati ekipno delo in odkrivati sposobnosti posameznikov, da zagotovijo maksimalen prispevek pri izvedbi poslovnih ciljev in da pri tem ne favorizirajo posameznike. 

29. člen

Vodje so dolžni spoštovati osebnost podrejenih in morebitne pripombe na delo in vedenje, podrejenemu podati konkretno in argumentirano. 

30. člen

Osnovna obveznost vodje je osredotočenost na cilje, organizacijo posla, spremljanje rezultatov in sprejemanje ukrepov za njihovo poboljšanje.

31. člen

Od vodij se pričakuje, da izboljšajo ekipno delo in ekipni duh in da zagotovijo izmenjavo znanja.

32. člen

Vodja mora biti pošten, pravičen in dosleden in mora služiti kot primer zaželenega ravnanja in vedenja. 

ODNOSI IZVAJALCEV DO NADREĐEJENIH

33. člen

Odnos izvajalca do nadrejenih je zasnovan na medsebojnem spoštovanju in ugledu. 

34. člen

Izvajalci opravljajo dela in naloge zaupane s strani nadrejenih, razen če niso v nasprotju z zakonom ali ogrožajo njihovo osebno varnost. 

35. člen

Izvajalci nadrejene opozarjajo na možnost uspešnejše in učinkovitejše izvedbe zaupanih delovnih naloge s ciljem boljših poslovnih rezultatov. 

36. člen

Morebitne težava se rešujejo v dobronamerni, neposredni in konkretni komunikaciji med tistimi, ki jih težave prizadenejo, če pa to ni možno, je reševanje treba usmeriti k osebam na višji hierarhični ravni.

ODNOSI IZVAJALCEV DO STRANK  – UPORABNIKOV

Telefon:

37. člen

Izvajalec mora biti v poslovnem telefonskem pogovoru vedno profesionalen, zainteresiran, vljuden in kratek. 

Telefonski pogovor se vedno začenja s predstavitvijo, navedbo imena izvajalca in krajšim imenom Podjetja oziroma Strokovnjaka, ki ga je angažiral. 

Izvajalec ne pušča sporočil, da ga oseba, ki zahteva storitev ali informacijo, pokliče kasneje. 

Izvajalec na poslovno sporočilo odgovarja takoj ali v najkrajšem možnem času. 

Izvajalec se izogiba zasebnim telefonskim pogovorom, posebej v prisotnosti uporabnika. 

Izvajalec se trudi, da vsak službeni pogovor konča v prijateljskem in pozitivnem tonu. 

Pisma – e-mail

38. člen

Na poslovnih pismih se vedno navede Strokovnjak in funkcija oziroma delovno mesto izvajalca, ki pismo piše kot tudi vsi potrebni kontaktni podatki.

Pismo korektno naslovite, na osebo, njeno funkcijo in podjetje. 

Stil pisanja se prilagodi temi in osebi, k se ji piše. 

Vedno se preverja, ali obstajajo napake v pismih in drugih sporočilih. 

Na pisma in elektronska sporočila se odgovarja takoj ali v najkrajšem možnem času. 

Če je treba, da se še nekdo od izvajalcev seznani s prejeto ali poslano pošto, se pismo ali elektronsko sporočilo vedno takoj pošlje tej (tem) osebi. 

Sestanki

39. člen

Pri načrtovanju jasno opredelite cilj sestanka. 

Cilj sestanka določa tudi krog oseb, ki se vabijo in ki na njem sodelujejo. 

Pri sprejemu strank, se izvajalcem, ki niso vabljeni in niso aktivno poslovno vključeni, ne treba udeležiti sestanka. 

Odločitev o tem, kdo se mora udeležiti sestankov, sprejme organizator sestanka in po potrebi Podjetje.

Vsakemu izvajalcu je pri sprejemu strank treba zagotoviti prost prostor (brez prisotnosti drugih izvajalcev) v dogovorjenem terminu sestanka. Če to ni možno, se izvajalci, ki so navzoči po naključju, nikakor ne smejo mešati v  poslovni pogovor, če eksplicitno niso zaprošeni ali vprašani od organizatorja sestanka. 

Na poslovnih sestankih nikoli ne govorite o poslih, v katerih niste kompetentni in ki ne sodijo v opis vašega delovnega mesta. V poslovni sestanek vedno vključite najbolj kompetentno osebo (ali več njih) s posameznih področij, glede na raven znanja, ki je za ta sestanek potrebna. 

Na sestankih se držite teme sestanka in ne delajte digresij oziroma ne govorite o temah, ki niso neposredno povezane z delom, ki se opravlja. Če stranka to počne, imejte razumevanja za to, če je to v interesu posla, vendar se diskretno potrudite, da pogovor vrnete na poslovno raven. 

Stranke za katere ocenite, da samo zapravljajo svoj in vaš čas, na kulturen, a tudi jasen način preprečite v tem. 

PRAVILA O UPORABI SOCIALNIH OMREŽIJ

40. člen

Pravila za uporabo socialnih omrežij so predpisana s ciljem, da se opredelijo pričakovanja Podjetja od izvajalcev, bodisi da so pooblaščeni predstavnici podjetja v javnem digitalnem prostoru ali pa se na spletu predstavljajo kot izvajalci Podjetja. 

Dejavnost na socialnih omrežjih med delovnim časom in po njem, vtis, ki so ga izvajalci pustili pri Podjetju in vtis o Podjetju ali njegovem poslovanju je osrednje mesto teh Pravil.

41. člen

Ta pravila pomagajo, da se Podjetje, poslovanje in njegov žig oziroma oznaka, pod katerimi posluje, zaščitijo pred negativno publiciteto, s tem da se razjasni, kaj je in kaj ni sprejemljivo vedenje na socialnih omrežjih.

Področje uporabe pravil o uporabi socialnih omrežjih

42. člen

Uporaba socialnih omrežij je postala sestavni del vsakodnevnega življenja. Uporaba platform kot so Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn in podobne, blogovanje, in druga socialna omrežja so postale splošno mesto. Namen teh pravil je, da izvajalcem pri Podjetju zagotovijo smernice, ki bodo odpravile dileme, ko gre za vedenje na socialnih omrežjih.

43. člen

Pravila o uporabi socialnih omrežij se posebej nanašajo na tiste izvajalce, ki:

 • posedujejo profil na enem od socialnih ali poslovnih omrežij (kot so LinkedIn, Facebook, YouTube, Google+ in podobno) in razkrivajo, da so izvajalci za Podjetje, bodisi kot uradni predstavniki ali v okviru osebnih informacij; ali
 • delijo kakršne koli informacije v zvezi s svojim delom v Podjetju ali o izdelkih in storitvah Podjetja; ali 
 • objavljajo komentarje, recenzije in ostale vsebine na forumih, socialnih omrežjih, spletnih straneh ali blogih, bodisi osebno, bodisi v sklopu stroke; ali
 • so aktivni na mikro-blog platformah (kot je Twitter-a)

Pravila za vse izvajalce

44. člen

Izvajalci v delovnem času ne bi smeli uporabljati družbenih omrežij za zasebne namene.

45. člen

Samo pooblaščene osebe lahko uradno predstavljajo Podjetja na katerem koli socialnem omrežju. Če niste prepričani, kdo je pooblaščena oseba, kontaktirajte vodjo Strokovnjaka ali nekoga od zastopnikov Podjetja.

46. člen

Izvajalci so odgovorni za stališča izkazana na socialnih omrežjih, ki niso v skladu s temi pravili, zato se poziva k diskretnosti in domači vzgoji.

47. člen

Izvajalci lahko dajo osebni prispevek (ne kot uradni predstavnik podjetja, ampak skozi objavo na osebnem profilu) na temo avtomobilizma, zagotavljanja storitev ali tem, vezanih za delo Podjetja, s poudarkom,  da so izvajalci Podjetja, dokler tega ne predstavljajo kot uradno stališče Podjetja ali ponujajo, da rešijo določeno težavo v zvezi z delom Podjetja. S takšnimi težavami se ukvarjajo pooblaščene osebe Podjetja.

48. člen

Izvajalci ne smejo komentirati težav ali teme v zvezi s Podjetjem tako, da se zdi, da njihovi komentarji (pozitivni ili negativni) prihajajo od nekoga, ki ni zaposlen v Podjetju.

49. člen

Oblikovanje določene grupe ali administriranje uradne skupine, ki objavlja informacije o skupini kot tudi o področjih v katerih posluje Podjetje, zahtevata odobritev vodje..

50. člen

Če kot izvajalec želite predstavljati Podjetje ali odpreti skupino, se obrnite na vodjo. 

51. člen

Če se na Vas kot izvajalca obrne predstavnik tiskanih ali digitalnih medijev glede vsebine, ki je objavljena na spletu v zvezi s Podjetjem, Vas prosimo, da takega predstavnika napotite na vodjo Podjetja, z obrazložitvijo, da niste pooblaščeni, da nastopate,  niti da dajete izjave ali komentarje v imenu Podjetja.

52. člen

Izvajalci ne smejo objavljati kakršnih koli informacij o strankah in uporabnikih storitev Podjetja. To se posebej nanaša na, ne samo ime in priimek, registrske oznake, čas in kraj zagotavljanja storitve, ampak se nanaša na absolutno vsak vidik zagotavljanja storitve uporabniku. Če ste v dvomih ali neko informacijo lahko objavite, se morate pred objavo obrniti na vodjo, ki bo odločil o objavi takšne informacije.

53. člen

Objavljanje na socialnih omrežjih lahko vodi do medijskih objav. Če se na vas obrne predstavnik medijev, se preden kar koli odgovorite obrnite na Menedžerja za odnose z mediji pri Podjetju, ki vam bo povedal, kako ravnati.

54. člen

Prosimo Vas, da spoštujete avtorske pravice. Če avtorske pravice niso vaše, jih ne uporabljajte Preden objavite avtorsko delo nekoga, se obrnite na lastnika avtorskih pravic in preverite, ali imate za to dovoljenje.

55. člen

Prepovedano je oblikovati osebne ali neuradne profile, ki vsebujejo elemente imena blagovne znamke, na primer “Marko VOZZI Marković”, @VozziAna, @IvaVozzi ali @Pera-slepanje-Vozzi in podobne.

Ključni principi

56. člen

Bodite ambasador. Poskrbite, da bo vsebina, povezana z vami, na primer besedila, slike ali videoposnetki, skladna s tem, kako se predstavljate v službi. To je še posebej pomembno, če zastopate Podjetje pri poslovanju.

57. člen

Identifikacija izvajalcev/ Uporaba klavzule. Če na spletu govorite o Podjetju ali izdelkih in storitvah, ki jih zagotavlja Podjetje, morate jasno je povedati, da ste izvajalec Podjetja. 

Izvajalci morajo poudariti, da ne govorijo v imenu Podjetja.  Če vodite lastno spletno stran ali svoj profil na socialnem omrežju, ki je v kakršnem koli kontekstu povezan s podjetjem, v vašem profilu mora biti klavzula kot na primer “Stališča, izražena na tej spletni strani, so osebna, ne pa servisa Vozzi ali Podjetja, ki ga zagotavlja.” Samo pooblaščeni izvajalci smejo komunicirati in objavljati objave v imenu Podjetja.

58. člen

Dvakrat premislite Izvajalcem svetujemo, da uporabljajo filtre, sezname in skupine v okviru socialnih omrežij, da bi ločili osebne od poslovnih vsebin, ki jih objavljajo. Kjer to ni možno, svetujemo vsem izvajalcem, posebej tistim, ki delajo neposredno s strankami, da so njihovi zasebni profili “primerni za posel”.

Prosimo Vas, da dvakrat razmislite, preden se na spletu pritožite na slabo kakovost tujega blaga/storitve. Prodajalec blaga ali ponudnik storitve, na katero se pritožujete, je morda sedanji ali prihodnji poslovni partner Podjetja ali Strokovnjaka in morda boste prav vi zadolženi, da mu zagotovite storitev.

Svetujemo vsem, da se izogibajo sodelovanju v žolčnih razpravah in vročih debatah katere koli vrste na spletu.

Spoštujete svoj avditorij na socialnih omrežjih in svoje sodelavce. To pomeni prepoved etničnega označevanja, rasističnih in seksističnih komentarjev, žaljivih izrazov, psovk, itd. Napadi na sodelavce v nobenem primeru ne bodo dopuščeni.

59. člen

Osebna odgovornost. Osebno ste odgovorni za vsebine, ki jih objavljajte na socialnih omrežjih, blogih ali katerem koli drugem mediju. Prosimo vas, da si zapomnite, da internet nikoli ne pozablja. To pomeni, da bo vse kar objavite, vidno velikemu številu ljudi v zelo dolgem časovnem obdobju. Če niste prepričani glede vsebin, ki jih želite objaviti, se posvetujte s svojim neposrednim vodjem, ali se obrnite na Podjetje.

Zaupne in informacije prepovedane za distribucijo

60. člen

Morate varovati zaupne informacije, ker so le-te najbolj vredno premoženje. V nobenem primeru ni upravičeno deliti, objavljati, objaviti ali kako drugače odkrivati zaupne informacije.

Odvisne družbe in predstavništva

61. člen

Da bi zagotovili doslednost in jasnost sporočila, odvisne družbe, predstavništva, njihovi PR predstavniki in zastopniki za oglaševanje ne smejo neposredno objavljati vsebin na kanalih socialnih omrežij Podjetja, niti voditi lastnih nalogov. Zahtevki za objavljanje PR informacij ali marketinških informacij in YouTube videa morajo biti predloženi Podjetju v odobritev in objavljanje (če je odobreno).

62. člen

Odvisnim družbam in predstavništvom ni dovoljeno, da začnejo ali so vključena v vodenje tekmovanj na Facebook-u v sodelovanju s Facebook stranmi drugih blagovnih znamk brez soglasja Podjetja. To se nanaša na blagovne znamke ki so v partnerstvu s servisom Podjetja (Vozzi) kot tudi osebe, ki so vplivne na spletu.

Prijava

63. člen

Zelo je pomembno takoj prijaviti kakršno koli kršitev ali potencialno kršitev teh pravil in se obrniti na vašega nadrejenega ali nekoga od zastopnikov Podjetja. 

V prijavi morate navesti naslednje podatke: svoje ime in priimek, položaj, lokacijo delovnega mesta in podatke izvajalca, ki je kršil ali ki potencialno krši pravila s podrobnostmi, ki so vam poznane. Vaše ime bo ostalo skrivnost.

Vsakdo, ki prijavi sum kršitve ali kršitev teh pravil uživa polno zaščito v smislu Zakona o zaščiti žvižgačev.

URADNI KANALI NA SOCIALNIH OMREŽJIH IN KONTAKTI

Član 64

Podjetje ima naslednje uradne kanale komunikacije na socialnih omrežjih:

 • Facebook: https://www.facebook.com/vozzimobileapp/
 • Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCieQpDsIxy9QFVLM1oM8FXg
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vozzi
 • Instagram: https://www.instagram.com/vozzimobileapp/

65. člen

Podjetje ima naslednje uradne kontakte:

 • office@kovtechnology.com

SPOŠTOVANJE POLITIČNIH PRAVIC IZVAJALCEV

66. člen

Izvajalci imajo v skladu z ustavo in zakoni pravico aktivno sodelovati v političnem življenju, izven delovnega časa in zunaj delovnega mesta, uresničevanje pravic na podlagi dela pa ni pogojeno s političnim angažmajem izvajalcev. 

67. člen

Prepovedano je uporabljati svoj položaj v gospodarskem subjektu ali premoženje gospodarskega subjekta zaradi zagotavljanja politične podpore določenemu kandidatu, politični stranki, gibanju ali skupini. 

68. člen

Izvajalci ne smejo uveljavljati svojega statusa v poslovnem subjektu, kadar delujejo v imenu politične stranke, gibanja ali skupine.

KONKURENCA

69. člen

Izvajalci so lahko neposredno ali posredno angažirani od katere koli tretje osebe za zagotavljanje istih ali podobnih storitev, ki jih zagotavljajo uporabnikom, brez omejitev, pri čemer imajo uporabniki Podjetja prednost pri zagotavljanju storitev.

70. člen

Aktiven status izvajalca v katerem koli združenju ali organizaciji ne zahteva nikakršne predhodne ni naknadne odobritve. Udejstvovanje izvajalcev zunaj Strokovnjaka oziroma zunaj storitev, ki se zagotavljajo uporabnikom Podjetja, bodisi z nadomestilom ali brez njega, ne sme ogroziti zagotavljanje storitev uporabnikom Podjetja, kjer se pod ogrožanje šteje opravljanje del, ki odvzema čas in pozornost potrebno za visoko kakovost storitev, ki se zagotavljajo.

POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNE INFORMACIJE

71. člen

Izvajalci so dolžni varovati poslovno skrivnost, do katere so prišli pri svojem delu. Vse informacije ali podatki, katerih nepooblaščeno razkritje tretjim osebam bi lahko škodilo Podjetju ali koristilo konkurentom, se štejejo za poslovno skrivnost. 

72. člen

Kot predpisujejo splošni akti Podjetja, zaupne informacije obsegajo znanje, ki se nanaša, vendar ni omejeno na:

 1. pogajanja, pogodbe s strankami, uporabniki storitev, poslovnimi partnerji in drugimi osebami kot tudi poslovne načrte gospodarskega subjekta, ki niso poznani javnosti;
 2. druge tekoče ali prihodnje poslovne transakcije, zlasti če se nanašajo na statusne spremembe in spremembe v lastniški strukturi;
 3. raziskave in nadaljnji razvoj gospodarskega subjekta, patente in inovacije;
 4. podatke o strankah, uporabnikih storitev, poslovnih partnerjih in izvajalcih;
 5. know-how;
 6. neobjavljene informacije o storitvah;
 7. neobjavljene finančne in računovodske informacije;
 8. druge informacije, katerih objavljanje lahko vpliva na ugled gospodarske družbe.

73. člen

Za razkritje poslovne skrivnosti niti zaupnih podatkov gospodarskega subjekta se ne šteje razkritje informacij, katerih objavljanje je obvezno na podlagi: zakona oziroma, ki so povezane s kršenjem zakona, kršenjem dobre poslovne prakse ali načela poslovne morale.

74. člen

Izvajalci in njihovi družinski člani ne smejo uporabljati zaupnih informacij in poslovnih možnosti s ciljem pridobitve materialne ali nematerialne koristi zase ali za povezane osebe.

75. člen

Podatki o uporabnikih storitev in poslovnih razmerjih z njim imajo karakter zaupnih podatkov in ne morejo biti razkriti tretjim osebam. Podatki o uporabnikih storitev se smejo razkriti sodnim organom brez njihovega soglasja le na podlagi ustreznega sodnega naloga.

PREPOVED PODKUPOVANJA IN PREJEMANJA PODKUPNINE

76. člen

Vsak dogodek, ki predstavlja podkupnino mora biti takoj prijavljen Podjetju. Spoštovanje tega pravila je še posebej pomembno za ugled Podjetja kot tudi za kakovost odnosov Podjetja s poslovnimi partnerji

77. člen

Izvajalec ali njegov družinski član ne sme ponuditi, dati, obljubiti ali sprejeti denarja, blaga, pravic, storitev, daril večje vrednosti ali možnosti vpliva druge osebe, ki je v poslovnem razmerju s Podjetjem.

78. člen

Kod darilo večje vrednosti se šteje denar, stvar, pravica ali storitev kot tudi vsaka druga korist pridobljena ali opravljena brez plačila ustreznega denarnega nadomestila, z nadomestilom po bistveno nižji ceni od tržne ali brez ustreznega protiukrepa in katere vrednost presega polovico zneska povprečne mesečne neto plače v Republiki Srbiji.

79. člen

Dovoljeno je sprejemanje in dajanje daril manjše vrednosti, razen če sprejemanje takšnega darila ne predstavlja pogoja za sklenitev posla ali postavlja darovalca v ugodnejši položaj glede na konkurente.

RAVNANJE S PREMOŽENJEM PODJETJA

80. člen

Ohranjanje in povečevanje premoženja je ključnega pomena za zagotavljanje pravilnega izvrševanja prevzetih obveznosti in kakovosti poslovanja.

81. člen

Izvajalci so odgovorni za ohranjanje, povečevanje in racionalno uporabo stvari, ki sestavljajo premoženje Podjetja in ki so jim zaupane za izvajanje del.

SPOŠTOVANJE KODEKSA

82. člen

Spoštovanje Kodeksa je obveznost vseh izvajalcev.

83. člen

Kodeks ravnanja izvajalcev se uporablja neposredno. Nespoštovanje Kodeksa predstavlja kršenje pogodbenega razmerja in je lahko sankcionirano s prekinitvijo pogodbenega razmerja.

84. člen

Podjetje posluje v Srbiji in namerava razširiti svoje poslovanje tudi v tujini in namera Podjetja je, da se njegova pravila uskladijo z vsemi jurisdikcijami. na katerih posluje. Če je ta Kodeks v nasprotju z veljavno lokalno zakonodajo, bo Podjetje spoštovalo lokalno zakonodajo. Poleg tega lahko Podjetje sprejme regionalne ali državne predpise o tej temi, da bi se prilagodilo lokalnim pogojem ali predpisom, in o tem obvesti izvršitelje v jurisdikciji, kjer se uporabljajo.

TOLMAČENJE KODEKSA

85. člen

izvajalec, ki dvomi o razlagi ali uporabi tega Kodeksa se mora obrniti na Podjetje.  

86. člen

Oseba, na katero se Kodeks nanaša, je dolžna osebo, pristojno za nadzor nad spoštovanjem Kodeksa, obvestiti o kršitvi določb kodeksa ali o utemeljenem sumu, da je kršitev storila zavezana oseba. Vodje su dolžne resno pristopiti težavi ali njenemu reševanju v skladu z etiko, vrednostmi in vsemi pravnimi predpisi.

87. člen

Verodostojno razlago tega kodeksa zagotavlja direktor Podjetja.

KONČNE DOLOČBE

88. člen

Podjetje bo vse morebitne spremembe tega Kodeksa uredilo s spremembami in dopolnitvami (aneksom) le-tega..

89. člen

Ta Kodeks je sestavljen v srbskem jeziku, vendar ga je mogoče prevesti v druge jezike. V primeru prevoda ima samo srbska različica pravni učinek.

90. člen

Ta Kodeks začne veljati osmi dan od dneva objave na spletni strani Podjetja.

V Beogradu, dne 12.10.2020

Objavljeno, dne 12.10.2020

Začetek uporabe z dnem 20.10.2020

KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD

Vladimir Šijaković, Direktor