Uslovi korišćenja – opšte – rs

SADRŽAJ:

I – OPŠTE ODREDBE

II – INTEGRITET SERVISA

III – OPIS SERVISA

IV – KORISNICI

V – PROFESIONALCI I PRETPLATA

VI – PAKETI POMOĆI NA PUTU I CENE

VII – SISTEM OCENJIVANJA I KODEKS

VIII – ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

IX – OBAVEŠTAVANJE

X – REKLAMACIJE

XI – AUTORSKO PRAVO

XII – SMERNICE ZA KORIŠĆENJE I IZBEGAVANJE ZLOUPOTREBE

XIII – OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

XIV – PODAPLIKACIJA

XV – REŠAVANJE ŽALBI

XVI – JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

XVII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


I – OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem VOZZi servisa. Servis koji se nalazi na Internet adresi https://www.vozzi.app (u daljem tekstu: Servis) bilo da mu se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne telefone, i predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD, ul. Živojina Žujovića br. 14, 11120 Beograd – Zvezdara, Republika Srbija, matični broj: 21151335, PIB: 109262399, (u daljem tekstu: Kompanija).

Član 2

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinog korisnika Servisa. Kompanija omogućava korišćenje Servisa, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Kompanija putem Servisa pruža samo i isključivo uslugu informacionog društva, dok druge usluge Kompanija ne pruža.

Član 3

Pristupom i korišćenjem Servisa Kompanije, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva. 
Na svaki pojedini pristup Servisu, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Član 4

Poslovanje Kompanije putem Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Član 5

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Član 6

Servis nije zamena za profesionalnu uslugu, niti Kompanija pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva opisane ovim Uslovima korišćenja. Kompanija ni na koji način ne utiče na sadržaj koji na Servis postave korisnici ili koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju treća lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je preuzet.

Naziv profesionalac, u smislu ovih Uslova korišćenja ne označava bilo kakvu titulu, stečeno zvanje ili stručnu spremu, već samo lice koje se profesionalno bavi nekom od navedenih delatnosti.

Kompanija samostalno odlučuje o licima sa kojima će stupiti u ugovorni odnos i koja će u smislu ovih Uslova korišćenja pružati navedene profesionalne usluge.

Član 7

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

II – INTEGRITET SERVISA

Član 8

Servis je kao usluga informacionog društva namenjen:

 1. posredovanju u pružanju i plaćanju profesionalnih auto-mehaničarskih usluga i usluga odvoženja vozila, kao i druge usluge iz paketa – za korisnike koji su od Kompanije nabavili paket pomoći na putu.
 2. posredovanju u pružanju profesionalnih auto-mehaničarskih usluga i usluga odvoženja vozila – za korisnike koji ne poseduju neki od paketa pomoći na putu koje nudi Kompanija;

Član 9

Servis sadrži podatke o privrednim subjektima koja se pretežno bave delatnostima iz oblasti servisiranja automobila, auto-mehaničarskih usluga, usluga odvoženja vozila (šlep službi), koje su ti privredni subjekti dostavili. Kompanija može vršiti agregaciju podataka o privrednim subjektima iz javno dostupnih izvora, odnosno koje je javno objavila neka od zvaničnih državnih institucija ili koje je privredni subjekt objavio sam o sebi. Time što je Kompanija objavila da neko lice vrši usluge, ne stiče se svojstvo privrednog subjekta tog lica.

Član 10

Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Servisa, bez obzira na oblik sadržaja (tekst, audio, video, i slično) mora biti tačni i ispravan. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku, pravopisnu i činjeničnu ispravnost.

Član 11

Svako korišćenje Servisa, u celosti ili bilo kog njegovog dela, koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija i kršenjem Uslova korišćenja.

Član 12

Prilikom registracije i svakom pojedinačnom pristupu Servisu (logovanjem na Servis), Servis Korisniku automatski šalje SMS poruku sa kodom koji sadrži 6 cifara, na broj mobilnog telefona koji Korisnik koristi. Unosom ispravnog šestocifrenog broja Korisniku se odobrava pristup Servisu. 
Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Kompaniju ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Član 13

Kompanija će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja;
 • nadležnom organu, na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa propisima Republike Srbije.

Član 14

Kompanija u okviru Servisa prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabra primaoca prenosa.

Član 15

Kompanija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Servisa, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Pravo izmene iz ovog člana se ne odnosi na stečena prava korisnika, odnosno na aktivne pakete pomoći na putu. Kompanija može izmeniti aktivni paket pomoći na putu samo i isključivo na zahtev Korisnika, i to samo onda kada postoje tehnički uslovi za takvu izmenu.

Član 16

Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Servis, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

III- OPIS SERVISA

Član 17

Kompanija putem Servisa pruža uslugu informacionog društva. Servis nije zamena za profesionalnu uslugu, niti Kompanija pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva opisane ovim Uslovima korišćenja.

Kompanija je ujedno i garant pružanja usluga sadržanih u paketima pomoći na putu koja se ostvaruje kroz partnersku mrežu bilo na teritoriji Republike Srbije odnosno Evrope kao geografskog pojma, u skladu sa zaključenim ugovorima sa partnerima.

Član 18

Servis je namenjen posredovanju tako što povezuje korisnike kojima su potrebne usluge, sa profesionalcima koji te usluge pružaju, i koji su registrovani za obavljanje navedenih delatnosti kod nadležnih institucija.

Član 19

Servis vrši posredovanje tako što putem mobilne aplikacije omogućava komunikaciju između korisnika kojima je potrebna usluga i pružaoca tih usluga, na način i pod uslovima iz ovih Uslova korišćenja.

Član 20

Servis vrši geografsko lociranje korisnika pomoću GPS tehnologije, i informaciju o lokaciji korisnika Servisa kome je potrebna usluga prosleđuje profesionalcu kojeg Sistem odabira upotrebom odgovarajućeg algoritma, a prema udaljenosti, vremenskom intervalu dolaska, saobraćajne gužve i dostupnosti profesionalca. Nakon potvrde od strane profesionalca, korisnik usluge i profesionalac – pružalac usluge stupaju u direktan pravni odnos, a Servis korisniku u realnom vremenu prikazuje cenu, udaljenost profesionalca od tog korisnika i očekivano vreme dolaska.

Korisnik usluge iz paketa pomoći na putu može ostvariti jedino putem Servisa.

Ako Korisnik ima potrebu za bilo kojom od ponuđenih usluga iz paketa pomoći na putu, Kompanija će automatski kroz sistem, upotrebom odgovarajućeg algoritma, dodeliti najbližeg profesionalca. Nakon potvrde od strane profesionalca o čemu se Korisnik obaveštava putem Servisa, profesionalcu se prosleđuje kontakt telefon, GPS lokacija i udaljenost Korisnika. Korisnik dobija povratnu informaciju o udaljenosti profesionalca, očekivano vreme dolaska i geolokacijsko praćenje profesionalca putem mape u Servisu. Profesionalac za mesto intervencije može imati samo GPS lokaciju dobijenu kroz Servis. Da  bi ostvario pravo na bilo koju uslugu iz paketa Korisnik mora biti fizički prisutan u/ili pored vozila, jer pravo na korišćenje usluga iz paketa pripada Korisniku (a ne vozilu). Izuzetno, ukoliko Korisnik usluge iz paketa pomoći na putu nije u mogućnosti da ostvari putem aplikativnog dela Servisa, Kompanija pruža usluge pozivnog centra kao deo Servisa, koji je dostupan putem broja +381 11 40 19 919 (iz Srbije ili inostranstva). U slučaju potrebe za navedenim, ovakva opcija se automatski prikazuje na strani aplikacije.

Ukoliko Korisnik na mobilnom aparatu nema pristup internetu, u trenutku pokretanja Servisa na ekranu će se pojaviti šestocifreni kod koji je potrebno da Korisnik izdiktira operateru call centra Kompanije, a čime se potvrđuje status Korisnika.

Član 21

Plaćanje cene usluge koju je izvršio profesionalac, moguće je na sledeće načine:

 1. Za Korisnike koji su od Kompanije nabavili paket pomoći na putu, Kompanija snosi troškove usluga iz kupljenog paketa, dok Korisnik eventualne dodatne usluge (koje nisu obuhvaćene paketom) plaća nakon izvršene dodatne usluge gotovinskom uplatom Profesionalcu ili putem dostupnih elektronskih plaćanja uplaćuje Kompaniji.
 • Za Korisnike koji ne poseduju neki od paketa pomoći na putu koje nudi Kompanija, Korisnik plaća cenu nakon izvršene usluge gotovinskom uplatom Profesionalcu u skladu sa cenovnikom pripadajuće teritorije na kojoj se usluga izvršava kroz Sistem ili putem dostupnih elektronskih plaćanja uplaćuje Kompaniji.

Član 22

Kompanija svakom Profesionalcu ponaosob može pružiti dodatne usluge Servisa koje se odnose na praćenja rezultata njegovog rada i angažovanja njegovih kapaciteta u realnom vremenu putem “Mobilne aplikacije i/ili Web Konzole“, kao i sumiranja tih rezultata kroz generisanje odgovarajućih izveštaja o pruženim uslugama, iznosima cena, pređenoj kilometraži i slično, na dnevnom i mesečnom nivou.

IV – KORISNICI

Član 23

Korisnicima usluga koje putem Servisa pruža Kompanija smatraju se registrovani korisnici.

Član 24

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Servis. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Servisu, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Član 25

Korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Korisnik može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

Član 26

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj (broj mobilnog telefona, adresa korisnika, e-mail adresa korisnika, marka i tip vozila) koji korisnik postavlja na Servis, Kompanija ne moderira, modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj, i korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu.

Član 27

Korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo korisnik koji je sadržaj postavio. 

Korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na Servis, ni na koji način ne ograničava korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Kompanija će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu, i na čiji sadržaj ne može da utiče. 

Postavljanjem sadržaja na Servis, korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Kompaniju da sadržaj prenese neodređenom broju lica zarad pružanja Servisa, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Član 28

Svakom pojedinom prijavom na Servis, korisnik dobija pristup svom nalogu na Servisu i mogućnost korišćenja Servisa koje Korisnik može da podesi prema dostupnim opcijama Servisa.

Član 29

Korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba izvršiti promene koje se odnose na:

 • adresu elektronske pošte (e-mail adresu) registrovanog korisnika
 • podatke o izgledu vozila vozilu (marka, model i godina proizvodnje);
 • podatke o registarskom broju vozila


Korisnik ne može izvršiti prenos korisničkog naloga, niti promeniti paket pomoći na putu tako da glasi na tuđe ime. 

Korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja, u bilo koje doba, ukinuti svoj status korisnika podnošenjem zahteva za brisanje svog korisničkog naloga ukoliko nema aktiviran paket podrške na putu. 

Korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja otkazati svoj paket podrške na putu u roku od 15 dana od aktivacije paketa, ukoliko nije iskorišćena niti jedna usluga obuhvaćena paketom. U navedenom slučaju paket će biti poništen i novac će, uz umanjenje za bankarske troškove transfera biti refundiran korisniku. Ukoliko je neka od usluga korišćena na zahtev korisnika paket će biti poništen bez refundacije sredstava, a kako bi Korisnik mogao da aktivira novi paket pomoći na putu.

Korisnik može, pre isteka perioda važenja korisničkog paketa, zahtevati prestanak trajanja korisničkog paketa, upućivanjem takvog zahteva Kompaniji (Zahtev za deaktivaciju paketa) putem adrese elektronske pošte na mail adrese info@vozzi.app i support@vozzi.app.

V -PROFESIONALCI I PRETPLATA

Član 30

Profesionalci, u smislu ovih Uslova korišćenja, su korisnici koji su Kompaniji izmirili pretplatu za korišćenje Servisa, pravna i fizička lica koja se kao privredni subjekti pretežno bave delatnostima iz oblasti servisiranja automobila, auto-mehaničarskih usluga, usluga odvoženja vozila (šlep službi), i koja su kao takva registrovana na Servisu, odnosno ona lica koja putem Servisa pružaju profesionalne usluge iz navedenih oblasti.

Član 31

Profesionalci su saglasni da Kompaniji, u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podatka o ličnosti Kompanije, dostave podatke o svojim zaposlenim ili na drugi način angažovanim fizičkim licima, radi ostvarenja svrhe Servisa.

Član 32

Profesionalci se obavezuju da licima kojima pružaju usluge, a do kojih su došli putem Servisa, odnosno uz posredovanje Kompanije, te usluge pruže na isti način, sa istim stepenom profesionalne pažnje, posvećenosti i efikasnosti, uz primenu odgovarajućih standarda, poštujući zakonska prava potrošača, kao i onim licima do kojih su došli mimo Servisa. 
Profesionalci imaju zakonsku odgovornost zbog eventualne nesaobraznosti robe ili usluge koju pružaju Korisniku.

Član 33

Profesionalci sa licima kojima pružaju usluge, a do kojih su došli putem Servisa, odnosno uz posredovanje Kompanije, ugovaraju cene koje je formirala Kompanija, kao jedinstvene cene za određenu teritoriju. Profesionalci nemaju pravo da licima kojima pružaju usluge, a do kojih su došli putem Servisa, odnosno uz posredovanje Kompanije, naplaćuju bilo koju uslugu koja nije putem Servisa ugovorena, odnosno nemaju pravo da obračunavaju bilo koju drugu cenu osim one koja je putem korišćenja Servisa ugovorena.

Profesionalac sa licima koja poseduju određeni paket pomoći na putu pruža uslugu sadržanu u paketu pomoći na putu bez ikakve doplate do nivoa navedenog u paketu koji je Korisnik odabrao. Nakon iskorišćenja usluge iz paketa, Profesionalac vrši naplatu svojih usluga primenom cenovnika koje formira i objavljuje Kompanija.

Član 34

Za sva gotovinska plaćanja cene od strane Korisnika, Profesionalac se obavezuje da Kompaniji uplati posredničku proviziju u iznosu od 10% od cene, u roku od 15 dana od dana prijema gotovinske uplate.

Kompanija se obavezuje da Profesionalcu, u roku od 30 dana isplaćuje iznos za izvršene usluge koje su korisnici putem platnih kartica platili Kompaniji za izvršene usluge tog Profesionalca, umanjene za iznos posredničke provizije od 10% od cene i pripadajućih bankarskih provizija (uključujući troškove za obradu kartičnih transakcija).

Član 35

Profesionalac i Kompanija saglasno ugovaraju pretplatu za korišćenje Servisa koju je Profesionalac dužan da izmiri Kompaniji za mesec za koji želi da bude registrovan na Servisu kao Profesionalac.

Kompanija ima pravo da prestane da pruža mogućnost korišćenja Servisa onim Profesionalcima, za koje po internim pravilima i Kodeksom oceni da ne ispunjavaju standarde kojima je Kompanija posvećena, a naročito onima čija prosečna korisnička ocena padne ispod vrednosti 3,0.

VI – PAKETI POMOĆI NA PUTU I CENE

Opšte informacije o paketima pomoći na putu

Član 36

Paketi pomoći na putu se odnose na troškove servisnih usluga u slučaju kvara vozila na putu na teritoriji korisnika i teritorijalnog dela Evrope. 

Pojedinačni paket pomoći na putu zadovoljava zahteve i potrebe onih koji žele osigurati da se ovi rizici pokrivaju sada i u budućnosti tokom trajanja paketa pomoći na putu uz velike uštede.

Teritorijom Korisnika se smatra država u kojoj je Korisnik rezident. Radi dobrog razumevanja, kao primer, ukoliko je Korisnik rezident Republike Srbije teritorijom korisnika se smatra teritorija Republike Srbije.

Način kupovine i aktivacija

Član 37 – OGRANIČENJA

Korisnik stiče pravo na usluge iz odabranog paketa samo i isključivo ako je paket aktiviran na teritoriji korisnika. Ukoliko je aktivacija paketa izvršena van teritorije korisnika usluge iz odabranog paketa neće biti dostupne. Kupovina paketa pomoći na putu se može izvršiti na prodajnom mestu, putem mobilne aplikacije ili putem internet prodavnice (engl. „web shop“).

Nakon plaćanja odabranog paketa Servis šalje odgovarajuću notifikaciju i paket pomoći na putu postaje aktivan u zavisnosti od načina kupovine odnosno plaćanja paketa i to na sledeće načine:

Kupovina paketa na prodajnom mestu

 • aktivacija se obavlja kroz aplikaciju skeniranjem QR koda sa kartice pomoći na putu čime odabrani paket postaje aktivan 24h nakon evidentiranja skeniranog QR koda;

Kupovina paketa kroz aplikaciju

 • kupovinom paketa putem opcije “plaćanje Karticom”, paket je u statusu “Aktivacije” narednih 24h od trenutka plaćanja karticom, nakon perioda aktivacije paket prelazi u status “Aktivan”;
 • kupovinom paketa putem opcije “plaćanje Uplatnicom”, paket je u statusu “Aktivacije” 24h od trenutka kada Kompanija evidentira uplatu na izvodu banke, nakon perioda aktivacije paket prelazi u status “Aktivan”.

Kupovina paketa na Web shopu

 • kupovinom paketa putem opcije “plaćanje Karticom”, paket je u statusu “Aktivacije” narednih 24h od trenutka plaćanja karticom, nakon perioda aktivacije paket prelazi u status “Aktivan”;
 • kupovinom paketa putem opcije “plaćanje Uplatnicom”, paket je u statusu “Aktivacije” 24h od trenutka kada Kompanija evidentira uplatu na izvodu banke, nakon perioda aktivacije paket prelazi u status “Aktivan”.

Svi budući zahtevi Korisnika za pružanje pomoći na putu će biti pokriveni samo u obimu odabranog paketom pomoći na putu, odmah nakon aktivacije, i to isključivo ako je aktivacija izvršena na teritoriji korisnika, u sklada sa odredbama ovog člana.

Novčana obaveza koju Korisnik u svojstvu potrošača plaća putem banke, javnog poštanskog operatora ili drugog lica, koje u skladu sa zakonom pruža platne usluge, u skladu sa članom 15 Zakona o zaštiti potrošača se smatra izmirenom na dan kada su banka, javni poštanski operator ili drugo lice koje u skladu sa zakonom pruža platne usluge primili platni nalog potrošača, ali se aktivacija paketa vrši u rokovima navedenim u ovom članu, čime se ne povređuju potrošačka prava.

Period trajanja paketa

Član 38

Paket pomoći na putu počinje da važi sa datumom početka i prestaje datumom završetka prikazanog u opciji “Moj Profil”.

Period trajanja paketa za pomoć na putu je od datuma navedenog u paketu pomoći na putu i pokriva više putovanja. Istek paketa je takođe vidno naglašen. Svi paketi pomoći na putu imaju rok važenja od 1 godine (365 dana) osim promotivnih paketa koji imaju tačno naveden period trajanja.

Član 39

U slučaju kada je ispunjen broj servisa iz paketa, korisnički paket prestaje da važi sa poslednjim zahtevom za servis, bez obzira na prethodni period trajanja.

Takođe, kupovinom novog paketa pomoći na putu uz saglasnost korisnika postojeći paket pomoći na putu prestaje da važi. Novi paket važi od trenutka aktivacije narednih godinu dana.

Opšti uslovi paketa pomoći na putu

Član 40

Za potrebe tumačenja uslova paketa pomoći na putu navedeni termini imaju sledeće značenje: 

 
Korisnik servisa – fizičko lice sa trajnim ili privremenim boravkom – rezidentnošću na teritoriji određene države (npr. Republike Srbije) ili pravno lice sa sedištem na teritoriji određene države (npr. Republike Srbije) koje je kupilo paket pomoći na putu. 

Servis – Servis je namenjen posredovanju u pružanju auto-mehaničarskih usluga i usluga odvoženja vozila, tako što povezuje korisnike kojima je potrebna usluga, sa profesionalcima koji te usluge pružaju, i koji su registrovani za obavljanje navedenih delatnosti kod nadležnih institucija.  


Vozilo – putnička i laka teretna vozila registrovana u Republici Srbiji, ukupne mase do 3,0 t do 5,5 m ukupne dužine i 2 m visine koja su u upotrebi Korisnika servisa ili pod lizingom, gde Korisnik servisa ima  pravo upravljanja vozilom. Isključena su sva teretna vozila, kamioni, ambulantna vozila, vozila za prevoz nepokretnih lica, radne mašine i kombi vozila.

Profesionalci – pružaoci naznačenih usluga u Republici Srbiji sa kojima Kompanija ima ugovoreni poslovni odnos. Profesionalci se obavezuju da licima kojima pružaju usluge, a do kojih su došli putem Servisa, odnosno uz posredovanje Kompanije, te usluge pruže na isti način, sa istim stepenom profesionalne pažnje, posvećenosti i efikasnosti, uz primenu odgovarajućih standarda, poštujući zakonska prava potrošača, kao i onim licima do kojih su došli mimo Servisa. Profesionalci imaju zakonsku odgovornost zbog eventualne nesaobraznosti robe ili usluge koju pružaju Korisniku.  

Kvar – označava događaj tokom trajanja paketa gde je pokretanje vozila nemoguće zbog mehaničkog ili električnog kvara, uključujući i neispravan akumulator, probušena/ravna guma, sudar u saobraćaju, požar, poplava, slučaj krađe, vandalizam ili bilo kakva greška uzrokovana od strane vozača.

Izlazak profesionalca na lice mesta – Ako je korisnik prijavio kvar Kompanija će automatski kroz sistem dodeliti najbližeg profesionalca. Nakon potvrde od strane profesionalca koja se prikazuje korisniku na mobilnom telefonu i potvrde od strane korisnika, profesionalcu se prosleđuje kontakt telefon, GPS lokacija i udaljenost korisnika. Korisnik dobija povratnu informaciju o udaljenosti profesionalca, očekivano vreme dolaska i praćenje profesionalca putem mape.  

Pod uslugom manja popravka na putu – podrazumevaju se manje popravke (ispražnjena guma, jump-start akumulatora, dosipanje goriva ili dijagnostika manjeg elektronskog kvara). Ukupna kilometraža se obračunava od lokacije najbližeg profesionalca do lokacije gde je zatražena usluga.  Servis automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Za svaku dodatnu uslugu profesionalca, korisniku će biti ispostavljen račun u digitalnom formatu na registrovanu e-mail adresu.  

Svaki kilometar/radni sat preko dozvoljene distance i/ili vremenskog ograničenja sistem automatski obračunava prema važećem cenovniku i dodatne troškove kilometraže i/ili radnog sata korisnik servisa snosi naknadno.  

Usluga šlep službe – Ako je korisnik servisa prijavio potrebu za šlep servisom, Kompanija će automatski dodeliti najbližeg profesionalca. Nakon potvrde od strane profesionalca koja se prikazuje korisniku na mobilnom telefonu i potvrde od strane korisnika servisa, profesionalcu se prosleđuje kontakt telefon, GPS lokacija i udaljenost korisnika servisa. Korisnik servisa dobija povratnu informaciju o udaljenosti profesionalca, očekivano vreme dolaska i praćenje profesionalce putem mape. Ukupna kilometraža se obračunava od lokacije gde je korisnik zatražio uslugu šlepanja do lokacije dogovorene/željene istovara vozila za koje se pruža usluga. Svaki kilometar van uslova navedenih u paketima za pomoć na putu, sistem automatski obračunava prema važećem cenovniku i dodatne troškove kilometraže korisnik servisa snosi naknadno. Za svaku dodatnu uslugu profesionalca, korisniku će biti ispostavljen račun u digitalnom formatu na registrovanu e-mail adresu.  

Troškovi putarine označavaju eventualne troškove prolaska kroz tunel, trajekta, putarina i slične troškove prilikom pružanja usluge šlep službe. Troškove putarine su pokriveni pretplatom za paket pomoći na putu, izuzev u slučaju prolaska kroz privatne autoput deonice.

Cene paketa pomoći na putu

Član 41

[[bundle-terms]]

Dodatni troškovi pomoći na putu

Član 42

U slučaju saobraćajne nezgode, servis organizuje uslugu šlep servisa isključivo ukoliko je sačinjen policijski zapisnik o saobraćajnoj nezgodi, potvrda MUP o izvršenom uviđaju. Korisnik servisa treba da se nalazi na prijavljenoj GPS lokaciji prilikom pružanja usluge šlep servisa (osim u slučaju povrede kada je potrebna hitna medicinska pomoć).

Ograničenja paketa pomoći na putu

Član 43

Početak odabranog paketa pomoći na putu podleže sledećim ograničenjima:

 1. Kada se zahtev za servis ne može podneti: 

a) Kompanija nije u mogućnosti da pruži odabrane servise istog momenta kupovine paketa, tačnije 24 sata od početnog datuma paketa zbog perioda aktivacije u trajanju od 24h;

b) paket pomoći na putu mora biti aktiviran na teritoriji korisnika, a ukoliko je aktivacija izvršena van teritorije korisnika paket pomoći na putu smatra se neaktivnim.

 • Broj servisnih zahteva koji se mogu izvršiti na godišnjem nivou: 

a) jedan servisni zahtev podrazumeva zahtev za uslugu u okviru paketa pomoći na putu, bez obzira na to ko podnosi zahtev; 

b) zamena guma/izlazak servisera je jednak jednom servisnom zahtevu, čak i ako se menja više od jedne gume tokom jednog servisnog zahteva.

Dodatne usluge i dodatna naknada

Član 44

Kompanija takođe može ponuditi dodatne usluge korisniku nakon kvara za dodatnu naknadu koja će biti dogovorena sa Korisnikom pre nego što bude pružena usluga, a naplaćena po izvršenoj usluzi.

Broj servisa koje Korisnik može zatražiti u toku godine je prikazana u okviru korisničkog paketa.

Član 45

Svi dodatni troškovi koji nisu organizovani ili dogovoreni, a nisu odobreni od Kompanije, neće biti nadoknađeni.

Karavani i prikolice

Član 46

Servis karavana i prikolice, ukoliko je to uključeno u pokriće korisničkog paketa za pomoć na putu se vrši samo u slučajevima kada su priključeni na korisničkom vozilu. Servis karavana i prikolica koji su posebno parkirani ili u kvaru nije uključen u paket.

Član 47

Ako Korisnik vuče karavan ili prikolicu, ukoliko je to dodatno zatraženo u pisanom obliku, korisnikov paket pomoći na putu će biti dodatno cenovno usklađen. 

Kompanija će obezbediti servisne usluge koje su na raspolaganju u skladu sa politikom u odnosu na karavan ili prikolicu. 

Kompanija ne može organizovati zamenski karavan ili prikolicu, niti voziti vozila sa vučnim šipkama, pa će Korisnik morati da napusti karavan ili prikolicu sa vozilom dok se popravlja. 
Postoji mogućnost da je neophodno vratiti karavan ili prikolicu nazad na zadato odredište zajedno sa vozilom, ako se vozilo ne može popraviti u planiranom vremenskom okviru.

Ograničenja korišćenja paketa

Član 48

Pokrivenost paketa podleže određenim granicama:

 1. Maksimalan broj zahteva za servisima koje Korisnik može koristiti zavisi od nivoa paketa pomoći na putu koji je izabran, prema dostupnom rasporedu;
 2. Svaki paket ima ograničenje na maksimalni broj servisa koje se mogu izvršiti tokom perioda paketa.
 3. Paket uključuje neograničena putovanja tokom perioda paketa pomoći na putu, ali je svako putovanje ograničeno na maksimalno 90 dana
 4. Svaki zahtev za uslugom će se računati kao pojedinačni zahtev, gde zahtevi za uslugama koji se odnose na isto vozilo u sudaru će se računati kao jedan zahtev.

Član 49

Paketi pomoći na putu ne obuhvataju:

 1. rutinsko servisiranje i održavanje vozila;
 2. naknade za skladištenje vozila ukoliko to nije obuhvaćeno korisničkim paketom;
 3. skladištenje i čuvanje karavana ili prikolice;
 4. zamenski rezervni točak ukoliko Korisnik nema servisnu rezervnu gumu koju daje proizvođač;
 5. bilo kakve naknade za korišćenje korisnikovog vozila za poslovanje, komercijalno putovanje, iznajmljivanje i slično;
 6. iznajmljivanje minibusa, karavana ili prikolica, motocikala ili kombija;
 7. kvarove koji nastaju zbog aktivnosti koje nisu predmet pravila puta, na primer: skupovi, trke u automobilima, korišćenje trkačkih staza ili drugih formalnih ili neformalnih trka;
 8. preopterećenje vozila prema zakonima u bilo kojoj zemlji u kojoj se vozilo vozi;
 9. bilo kakve naknade za korisnikovo vozilo, ako nije zakonski oporezovano, osigurano uz važeću registracionu nalepnicu koja je propisana zakonom ili se ne koristi u skladu sa uputstvima proizvođača;
 10. ukoliko korisnik sa namerom zloupotrebljava sistem i otkazuje usluge koje je odabrao.

Član 50

Paketi pomoći na putu ne pokrivaju troškove:

 1. korišćenja specijalne opreme pri izvlačenju vozila koja su van puta na nepristupačnim mestima kao sto su kanjoni, uvale i slično;
 2. rezervne gume i točkovi, dodatne popravke ili nabavka novih;
 3. ključeva koji su izgubljeni ili ukradeni. Korisnički paket pokriva samo organizaciju i izlazak profesionalca i pružanje servisa;
 4. servis vozila koja nisu u voznom stanju van puta. Ako se uzme u obzir, postupajući razumno, da je vozilo u stanju gde je nemoguće pružanje servisne usluge ili ugrožava bezbednost profesionalca, Kompanija može odbiti pružanje usluge. Ako Korisnik može dokazati da je vozilo na putu, biće pružene usluge; 
 5. propadanja ili sudari u drumskom saobraćaju prouzrokovani istiskivanjem ulja ili vode, oštećenja od mraza ili rđe ili korozije;
 6. bilo koji zahtev koji je ili može biti pod uticajem uticaja alkohola ili droga; ili
 7. grešaka koje nastaju ako vam se traži da pregledate i odobrite dokument kojim se evidentira stanje korisnikovog vozila, uključujući i elektronski obrazac, Korisnikova je odgovornost da obezbedi tačan i potpun zapis. Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakve tuđe greške ili propuste.

Isključenje važnosti paketa pomoći na putu

Član 51

Sledeći uslovi važe za sve delove paketa, i ako ih se Korisnik ne pridržava, Kompanija može odbiti pokriće i/ili otkazati korisnički paket:

 1. Odabrani paket mora biti plaćen;
 2. Usluge moraju biti zatražene u okviru postojećeg sistema u skladu sa paketom koji je Korisnik odabrao;
 3. Korisnik mora biti rezident Republike Srbije tokom perioda važenja paketa;
 4. Zahtevi za servise u rokovima većim od 24 sata nakon kvara mogu se delimično ili u potpunosti odbiti;
 5. U slučajevima kvara uzrokovanog neispravnom komponentom i/ili delom od strane proizvođača, korisnik mora ugasiti automobil, tako da na primer greška u klimatizaciji sama po sebi ne predstavlja prekid, a upaljena lampica upozorenja ne predstavlja uvek kvar;
 6. Ukoliko je Korisnik zatražio usluge servisa kako bi izbegao troškove popravke vozila, Kompanija nije u mogućnosti da pokrije takve troškove;
 7. Korisnik je u svakom trenutku odgovoran za brigu o svojim ličnim stvarima, prtljagu, robi u okviru vozila ili na vozilu. Kompanija ne preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje na njima;
 8. Svako lice starosti ispod 18 godina mora biti u pratnji kvalifikovanog vozača koji ima 25 godina ili više;
 9. Prevoz životinja nije dozvoljen u vozilima profesionalaca osim u individualnim slučajevima kada Profesionalac sam obezbeđuje prevoz životinja. Svaka životinja može ostati u korisnikovom vozilu na sopstveni rizik. Kompanija ne preuzima odgovornost za povrede životinja ili oštećenja koja su nastala prilikom kvara. Stoka se ne može prevoziti. Troškovi koji se odnose na životinje se ne refundiraju;
 10. Vozilo ne sme nositi više putnika nego što je to navedeno u registracionom dokumentu vozila. Svaki putnik mora imati odvojeno fiksno sedište, postavljeno prema specifikaciji proizvođača i svako dete mora posedovati pravilno namešteno dečje sedište;
 11. Prilikom pružanja servisnih usluga u skladu sa svim paketima, ne dolazi do potvrđivanja pravnog i drumskog stanja vozila, što ostaje odgovornost Korisnika;
 12. Kompanija ne preuzima odgovornost za bilo kakve gubitke koji nastaju tokom pružanja servisa, a koji nisu izričito pokriveni odabranim paketom kao gubici za koje odgovara Kompanija. Na primer: Kompanija ne odgovara za izgubljenu dobit;
 13. Paketi ne pokrivaju dodatne zahteve za popravku vozila koji nisu neophodni za nastavak putovanja;
 14. Korisnikovo vozilo mora biti osigurano prema važećoj zakonskoj regulativi;
 15. Kompanija ne garantuje da će popravka u bilo kom garaži/servisu biti tokom radnog vremena, ili da popravke mogu početi odmah. Da li će servis/garaža preduzeti vrstu potrebnih popravki, Kompanija ne može garantovati.
 16. Kompanija ne može preuzeti odgovornost za popravke u bilo kom servisu/garaži, jer se ugovor za takve popravke zaključuje između Korisnika i servisa/garaže.
 17. Ukoliko Kompanija organizuje taksi, hotel ili slične pogodnosti u okviru paketa pomoći na putu, Kompanija će uvek pokušati da pronađe odgovarajuću opciju koja je u to vreme dostupna: 

a) Kompanija ne odgovara za kvalitet ili uslugu svakog pojedinačnog hotela ili rezervisanog taksi vozila; 

b) Kompanija ne može biti odgovorna za proveru stanja svakog vozila ili kvaliteta usluge koje pruža svaki pružalac usluga;

18. Korisnikovo vozilo ne može imati probne ili privremene tablice. U vanrednim stanjima i situacijama usluge mogu biti prekinute.

Dodatne usluge

Član 52

Kompanija može da posreduje u pružanju dodatnih usluga koje nisu uključene u paket, kao što je na primer organizovanje dostave kada Korisnik:

 1. Kupuje rezervne delove koji su neophodni;
 2. Produžava vreme boravka ili
 3. Kupuje staklo da bi se popravilo vozilo.

Sve dodatne usluge se plaćaju avansno, nakon obostranog usaglašavanja.

Obnavljanje paketa i nadogradnja paketa

Član 53

Najranije 30 dana pre isteka perioda važenja korisničkog paketa, Korisnik može obnoviti svoj paket, koji počinje da mu važi po isteku postojećeg paketa, bez perioda aktivacije (24h). Takođe, u slučaju da Korisnik obnovi paket u periodu do 30 dana po isteku paketa, paket počinje da važi po izvršenoj uplati, bez perioda aktivacije (24h).

Paket se može obnoviti kupovinom novog na prodajnom mestu, putem internet prodavnice (web shopa) ili kroz aplikaciju.

Korisnik može nadograditi svoj paket na širu teritorijalnu i uslužnu pokrivenost u svakom trenutku putem aplikacije ili slanjem pisanog zahteva  na adresu elektronske pošte support@vozzi.app. Nadogradnjom se ne produžava vremensko važenje, odnosno ne vrši se obnova paketa. Period važenja takve nadogradnje je do isteka perioda važećeg paketa.

Član 54

Korisnik može nadograditi svoj paket u svakom trenutku trajanja važećeg paketa, ukoliko nije iskoristio ni jednu uslugu iz postojećeg/aktivnog paketa. Nadogradnjom se ne menja period važenja paketa.

Korisnik može odabrati nadogradnju paketa VOZZi RS kroz aplikaciju, dok druge vrste nadogradnje (VOZZi 40 paketa na druge pakete, kao i evropske pakete na veću teritorijalnu pokrivenost) korisnik može izvršiti obraćajući se službi Korisničke Podrške na mail info@vozzi.app i support@vozzi.app, u pisanoj formi, sa zahtevom za nadogradnjom paketa. Služba Korisničke Podrške, obaveštava Korisnika u pisanoj formi putem e-mail.a o izvršenoj nadogradnji paketa.

Član 55

Cene usluga navedene u paketima koje pružaju Profesionalci formira Kompanija, kao jedinstvene cene za određenu teritoriju i navedene su u Cenovniku koji se smatra sastavnim delom ovih Uslova korišćenja, a nalazi se na Internet adresi http://vozzi.app/sr/pretplata-za-pomoc-na-putu

Član 56

Prilikom plaćanja korišćenjem platnih kartica Visa, MasterCard i Maestro, Korisnik plaća obračunati iznos, dok troškove transakcije (bankarska provizija) snosi Kompanija. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu ili Kompaniji. U slučaju vraćanja povraćaja sredstava korisniku koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Kompanija je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Kompanije obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Na izvodu banke pojavljuje se tekst «VOZZI usluga». 
Prilikom plaćanja gotovinskom uplatom Profesionalcu, Korisnik plaća obračunati iznos Profesionalcu prema računu koji mu Profesionalac dostavlja.

Član 57

Kompanija zadržava pravo izmene Cenovnika i paketa, uz blagovremeno obaveštavanje putem Interneta, i poštovanja dobrih poslovnih običaja.

VII – SISTEM OCENJIVANJA I KODEKS

Član 58

Korisnik ima mogućnost da ocenjuje Profesionalce sa kojima je kontaktirao ocenama od 1 do 5.

Servis automatski obračunava i Kompaniji prikazuje prosečnu korisničku ocenu za svakog Profesionalca ponaosob.

Kompanija zadržava diskreciono pravo poništavanja dodeljenih ocena, kao i pravo da u svakoj pojedinačnoj situaciji ne poništi ocenu.

Član 59

Kompanija donosi Kodeks kojim bliže uređuje ponašanje izvršilaca usluga koje pružaju profesionalci i koji su profesionalci u obavezi da poštuju.

Član 60

Kompanija može Kodeksom propisati posebna pravila koja se primenjuju u odnosu između Kompanije i profesionalaca.

Član 61

Kompanija ima posebno pravo da prestane da pruža mogućnost korišćenja Servisa onim Profesionalcima čija prosečna korisnička ocena padne ispod vrednosti 3,0.

Kompanija ima posebno pravo da prestane da pruža ili da ograniči korišćenje Servisa onim profesionalcima koji ne poštuju Kodeks u zavisnosti od težine povrede Kodeksa.

VIII – ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Član 62

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja, i dostupan je ovde.

Član 63

Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Član 64

Kompanija može, u skladu sa zakonom i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Kompanija može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšavala svoju uslugu informacionog društva i Servis, i dodatno ih usmerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima.

Član 65

Kompanija ne prikuplja podatke Korisnika o platnoj kartici. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom PCI DSS 3.1 standarda, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. 
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica čiji je Nivo 1 provajder platnih usluga, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama provajdera. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Kompaniji ili trećim licima.

Član 66

Sva opšta akta Kompanije moraju biti u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Kompanije nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe navedenog Pravilnika.

IX – OBAVEŠTAVANJE

Član 67

Korisnik je saglasan da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Servisa, kao i obaveštenja koja se tiču Servisa, Kompanije, kao i reklamna obaveštenja.

X – REKLAMACIJE

Član 68

Kako Kompanija pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

Član 69

Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi.

XI – AUTORSKO PRAVO

Član 70

Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor.

Član 71

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Član 72

Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, prava žiga i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Servisa, agregirani javno dostupni sadržaj, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu Kompanije.

Član 73

Postavljanjem sadržaja na Servis, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Servisa, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Servisa je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Kompanije, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Servisa, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Kompanija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Član 74

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa učinilo javno dostupnim.

XII – SMERNICE ZA KORIŠĆENJE I IZBEGAVANJE ZLOUPOTREBE

Član 75

Korisnici se obavezuju da prilikom korišćenja Servisa poštuju ovde navedene Smernice.

Član 76

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji korisnik, postavi na Servis.

Član 77

Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Kompanije, uključuje (ali nije ograničen na):

 • otvoreno uvredljiv sadržaj, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca,
 • uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe,
 • eksploatiše ljude na seksualni, ili nasilni način,
 • sadrži nagost, preterano nasilje, ili uvredljiv sadržaj, ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle,
 • traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina,
 • javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe,
 • sadrži, ili promoviše informacije za koje znate da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti, ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan, ili klevetnički,
 • sadrži, ili promoviše nedozvoljenu, ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe,
 • uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“,
 • sadrži stranice sa ograničenim pristupom, ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke, ili skrivene stranice, ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama),
 • podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu, ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti, ili pronalaženje, ili kreiranje računarskih virusa,
 • traži lozinke, ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne, ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika,
 • uključuje komercijalne aktivnosti i/ili prodaju bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, razmena, oglašavanje, ili piramidalne šeme,
 • uključuje fotografiju, ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe, ili
 • krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.

Član 78

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena, ili zabranjena na Servisu:

 • kriminalne, ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju, ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa, ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne,
 • oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih, ili nedozvoljenih načina korišćenja Servisa,
 • zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, ili izmeni, ili podsticanje, ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deo Servisa,
 • falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način korišćenje Servisa za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor,
 • aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži,
 • mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta, ili mreže,
 • prekrivanje, ili zamagljivanje oglašavanja preko banera ili drugih grafičkih elemenata na stranici profila korisnika, ili bilo kojoj stranici Servisa preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi način,
 • uključujući HTML, CSS, ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene, ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja,
 • bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika, ili video zapisa,
 • mešanje sa, prekidanje, ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa, ili na mreži, ili uslugama povezanim sa Servisom,
 • imitiranje, ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica,
 • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov,
 • prodaja, ili prenos korisničkog profila na neki drugi način,
 • korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi,
 • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog, ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe, ili
 • brisanje, ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja,
 • korišćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka pomoću Kompanijskog imena, žiga, URL adresa, ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Kompanije,
 • pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta,
 • prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole
 • imitiranje, ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare,
 • korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, ili povreda Servisa, ili bezbednosti mreže.

Član 79

U svrhu izbegavanja zloupotreba predlažemo da u periodu u kojem korisnici ne upotrebljavaju Servis, iskoriste neki od sistema potvrda koje Servis omogućava: 

a. Upozorenje prilikom započinjanja pretrage dobijete potvrdu od strane profesionalca; 

b. Prihvatanje poziva profesionalca i otkazivanje usluge u međuvremenu;

Kompanija zadržava pravo da poručenu, a neiskorišćenu uslugu posmatra kao iskorišćenu.

Član 80

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. Kompanija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Kompanija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. 
Kompanija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Kompanije koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova, ili u slučaju da Kompanija ne može da verifikuje, ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Kompaniji.

Član 81

Kompanija zadržava pravo da u slučaju zloupotrebe odabranog paketa, po sopstvenoj diskrecionoj oceni ukine paket bez mogućnosti bilo kakvog povraćaja novca korisniku ili da paket ograniči u pogledu sadržine usluga ili vremenskog trajanja odnosno produženja.

XIII – OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Član 82

Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Član 83

Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Servisa, bez obzira na oblik sadržaja (tekst, audio, video, i slično) mora biti tačni i ispravan. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku, pravopisnu i činjeničnu ispravnost. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

Član 84

Kompanija ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Kompanija ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

Član 85

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Član 86

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga. Kompanija ni na koji način ne garantuje funkcionisanje Servisa na nestandardnoj opremi odnosno nestandardnim uređajima, niti na nestandardnim operativnim sistemima i/ili softveru.

Član 87

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

XIV – PODAPLIKACIJA

Član 88

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da pored usluga Servisa, kroz Servis prezentuje i druge usluge koje pružaju treća lica, kao što su na primer banke ili osiguravajuća društva (u daljem tekstu: Podaplikacija).

Član 89

Na prava i obaveze povodom eventualnog korišćenja Podaplikacije od strane Korisnika, mogu se primenjivati drugi uslovi korišćenja, u skladu sa zakonom, o kojima se Korisnik posebno obaveštava i na koje posebno daje pristanak. 

Posebne uslove korišćenja koji se odnose na Podaplikaciju može doneti treće lice (na primer banka ili osiguravajuće društvo) koje pruža usluge putem Podaplikacije odnosno na koje se Podaplikacija odnosi. 

Posebnim uslovima korišćenja Podaplikacije ni na koji način se ne dira u pravni odnos između Kompanije i Korisnika uspostavljen ovim Uslovima korišćenja.

XV – REŠAVANJE ŽALBI

Član 90

Kompanija ima mogućnost da u pojedinim situacijama razmotri žalbe Korisnika uložene na rad odnosno na adekvatnost usluge pružene od strane Profesionalca, odnosno žalbe Profesionalca na ponašanje ili radnje Korisnika.

Član 91

Korisnik ima mogućnost da se Kompaniji obrati sa žalbom na bilo koji segment usluge ili deo usluge koju mu je Profesionalac pružio za koji smatra da nije adekvatan ili da mu je naneta šteta, bez obzira na to što Kompanija ne odgovara za štetu koju je Korisniku pričinio Profesionalac.

Profesionalac ima mogućnost da se Kompaniji obrati sa žalbom na bilo koje ponašanje ili radnje Korisnika za koji smatra da nisu adekvatne ili da su mu nanele štetu, bez obzira na to što Kompanija ne odgovara za štetu koju je Profesionalcu pričinio Korisnik.

Član 92

Ukoliko postoje mogućnosti, Kompanija će povodom žalbe kontaktirati drugu stranu i pokušati da posreduje u mirnom rešavanju žalbe, a ukoliko u tome ne uspe, Kompanija će uputiti stranu koja se žali da svoja prava ostvari sudskim ili drugim putem koja toj strani stoji na raspolaganju.

Nezavisno od prethodnog stava, Kompanija zadržava pravo da raskine bilo kakvu saradnju sa Profesionalcem kao posledicu nemogućnosti da se žalba Korisnika reši mirnim putem, ili kao posledicu broja žalbi na pojedinog Profesionalca, odnosno da prestane sa pružanjem Servisa Korisniku kao posledicu nemogućnosti da se žalba Profesionalca reši mirnim putem.

XVI – JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

Član 93

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Član 94

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanije i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi odnosno pravo Republike Srbije, isključujući primenu pravila o rešavanju sukoba nadležnosti. Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležnost za rešavanje sporova imaće isključivo sudovi u Republici Srbiji, odnosno Privredni sud u Beogradu za pravna ili Prvi osnovni sud u Beogradu za fizička lica, osim u slučaju potrošačkog spora sa državljaninom Republike Srbije, kada se nadležnost određuje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Član 95

Kompanija ni na koji način ne posreduje kao medijator niti učestvuje u bilo kom sudskom sporu koji može nastati između dva ili više korisnika Servisa ili Korisnika i Profesionalca, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

XVII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 96

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene, ili o izmenama i dopunama ovih Uslova korišćenja Korisnike obavestiti putem Servisa.

Član 97

Ukoliko korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje / ili neprihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Član 98

Ovi Uslovi korišćenja su sačinjeni na srpskom jeziku, ali mogu biti prevedeni i na druge jezike. U slučaju postojanja prevoda, pravno dejstvo proizvodi samo verzija koja je na srpskom jeziku.

Član 99

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Servisa.

U Beogradu, dana 05.10.2020.

Objavljeno dana 05.10.2020.

Početak primene dana 13.10.2020.

KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD

Vladimir Šijaković, Direktor