Uslovi korišćenja (SRB)— 02.02.2022.


SADRŽAJ:

I – OPŠTE ODREDBE

II – DEFINICIJA POJMOVA

III – NAČIN UPOTREBE SERVISA  

IV – USLUGE POMOĆI NA PUTU

V – UNOS I IZMENA PODATAKA U SERVISU

VI – CENE USLUGA I PLAĆANJA

VII – ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

VIII – REKLAMACIJE

IX – AUTORSKO PRAVO

X – SMERNICE ZA KORIŠĆENJE I IZBEGAVANJE ZLOUPOTREBE

XI – OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

XII – PODAPLIKACIJA

XIII – REŠAVANJE ŽALBI

XIV – JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

XV – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju:

 • prava i obaveze u vezi sa upotrebom VOZZi servisa (u daljem tekstu: Servis), koji se nalazi na Internet adresi https://www.vozzi.app, Google play store, Apple app store i Huawei Gallery, bilo da mu se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne telefone;
 • uslovi u pogledu korišćenja usluga paketa pomoći na putu, koje usluge su rezultat upotrebe VOZZi servisa.

Servis predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD, ul. Živojina Žujovića br. 14, 11120 Beograd – Zvezdara, Republika Srbija, matični broj: 21151335, PIB: 109262399, (u daljem tekstu: Kompanija).

Usluge iz paketa pomoći na putu korisnicima pružaju pružaoci usluga sa kojima Kompanija ima zaključene ugovore, a koji pružaoci su definisani u članu  8. ovih Uslova (u daljem tekstu: Profesionalci).

Servis kao usluga informacionog društva predstavlja platformu putem koje je u kontekstu korišćenja paketa pomoći na putu Kompanije neophodno prijaviti/zatražiti usluge iz paketa pomoći na putu, dok se usluge odnose na konkretnu uslugu/aktivnost kojom se intervenište u cilju pružanja pomoći na putu.

Praktično, korisnik usluge iz paketa pomoći na putu uslugu može ostvariti jedino putem Servisa (član 12. Uslova korišćenja).

Vezano za prethodni stav ovoga člana, Servis je namenjen posredovanju u pružanju usluga pomoći na putu, tako što povezuje korisnike kojima su potrebne usluge, sa Profesionalcima koji te usluge pružaju (kao je detaljnije opisano u članovima 9.- 16. ovih Uslova korišćenja). 

Član 2.

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i samim time predstavljaju sastavni deo ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinog korisnika Servisa (u daljem tekstu: Korisnik).

Kompanija omogućava korišćenje Servisa isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Kompanija putem Servisa pruža samo i isključivo uslugu informacionog društva, dok usluge u okviru paketa pomoći na putu Kompanija neposredno ne pruža, već Profesionalci navedeni u članu 1., stav 3 i članu 8., stav 1, tačka 2 ovih Uslova. Sam Servis nije zamena za profesionalnu uslugu, niti Kompanija pruža bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva opisane ovim Uslovima korišćenja.

Član 3.

Pristupom i korišćenjem Servisa Kompanije, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva.

 Na svaki pojedini pristup Servisu, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Član 4.

Poslovanje Kompanije putem Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Član 5.

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni zaštite podataka o ličnosti i privatnosti, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Član 6.

Kompanija ni na koji način ne utiče na sadržaj koji na Servis postave korisnici ili koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su predstavljene kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju treća lica koja su sadržaj postavila, odnosno od kojih je preuzet.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Član 7.

Korisnik usluge iz paketa pomoći na putu istu može ostvariti jedino putem mobilne aplikacije/Servisa. Ukoliko na zahtev Korisnika za uslugu niko od partnera-Profesionalaca ne odgovori, Korisnik može kontaktirati pozivni centar na broj 19 919 iz Srbije i + 381 11 40-19-919 iz inostranstva. Ova opcija se automatski prikazuje na strani za pomoć na putu aplikacije, ukoliko se niko od partnera-Profesionalaca nije javio putem pretrage iz Servisa.

II DEFINICIJA POJMOVA

Član 8.

Pojmovi upotrebljeni u ovim Uslovima korišćenja imaju sledeće značenje:

 • Korisnik Servisa – fizičko lice sa trajnim ili privremenim boravkom  na teritoriji određene države (npr. Republike Srbije) ili pravno lice sa sedištem na teritoriji određene države (npr. Republike Srbije) koje je kupilo paket pomoći na putu. 
 • Servis – Servis naveden u članu 1. ovih Uslova korišćenja je namenjen posredovanju u pružanju auto-mehaničarskih usluga i usluga odvoženja vozila, tako što povezuje korisnike kojima je potrebna usluga, sa profesionalcima koji te usluge pružaju i koji su registrovani za obavljanje navedenih delatnosti kod nadležnih institucija.  
 • Profesionalac – pružaoci usluga pomoći na putu u R. Srbiji sa kojima Kompanija ima ugovorenu saradnju. Naziv Profesionalac u smislu ovih Uslova korišćenja ne označava bilo kakvu titulu, stečeno zvanje ili stručnu spremu, već samo lice koje se profesionalno bavi nekom od delatnosti koje se tiču pomoći na putu. Profesionalci imaju zakonsku odgovornost zbog eventualne nesaobraznosti robe ili usluge koju pružaju Korisniku.  
 • Vozilo – vozilo za koje se može koristiti paket pomoći na putu je putničko i lako teretno vozilo do sedam (7) sedišta, registrovano u R. Srbiji, ukupne mase do 3.5 tona, do 5,5 metara ukupne dužine i 2 metra visine, za koje Korisnik ima pravo upravljanja. Od mogućnosti korišćenja usluga pomoći na putu Isključena su sva teretna vozila, kamioni, radne mašine i kombi vozila većih gabarita od navedenih (maksimalno do 5,5 metara ukupne dužine i 2 metra visine). Od pružanja usluge pomoći na putu izuzeta su sva kombi vozila, kamioni i vozila javnog prevoza, specijalna vozila, radne mašine i vučna vozila (sve vrste prikolica).
 • Kvar – označava situaciju tokom trajanja paketa pomoći na putu gde je pokretanje vozila nemoguće zbog mehaničkog ili električnog kvara, uključujući i neispravan akumulator, probušenu/ravnu gumu, požar, poplavu, slučaj krađe, vandalizam ili bilo kakvu grešku uzrokovanu od strane vozača.
 • Izlazak Profesionalca na lice mesta – Ako je korisnik prijavio kvar Kompanija će automatski kroz sistem dodeliti najbližeg profesionalca. Nakon potvrde od strane profesionalca koja se prikazuje korisniku na mobilnom telefonu i potvrde od strane korisnika, profesionalcu se prosleđuje kontakt telefon, GPS lokacija i udaljenost korisnika. Korisnik dobija povratnu informaciju o udaljenosti profesionalca, očekivano vreme dolaska i praćenje profesionalca putem mape.  
 • Saobraćajna nezgoda – nezgoda koja se dogodila na putu ili je započeta na putu, u kojoj je učestovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je najmanje jedno lice poginulo ili povređeno ili je nastala materijalna šteta (član 7., tačka 82 ZOBS).
 • Popravka na licu mesta – podrazumeva samo manje popravke, npr. u slučaju ispražnjene gume, zatim kada su potrebni jump-start akumulatora, dosipanje goriva ili dijagnostika manjeg elektronskog kvara. Izrada dodatnog auto-ključa ne potpada pod pokriće paketa pomoći na putu i predstavlja dodatni trošak za Korisnika Servisa.
 • Usluga manje popravke na putu – podrazumevaju se manje popravke (ispražnjena guma, jump-start akumulatora, dosipanje goriva ili dijagnostika manjeg elektronskog kvara). Ukupna kilometraža se obračunava od lokacije najbližeg profesionalca do lokacije gde je zatražena usluga.  Servis automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Za svaku dodatnu uslugu profesionalca, korisniku će biti ispostavljen račun u digitalnom formatu na registrovanu e-mail adresu.  
 • Repatrijacija vozila – označava prevoz pokvarenog vozila na adresu koju je Korisnik naveo, tačnije, predstavlja organizovani povratak vozila u mesto polaska na putovanje u toku kojeg je došlo do predmetnog događaja, odnosno u toku kojeg je došlo do zahteva za pružanje usluge pomoći na putu.
 • Blokiranje korisničkog naloga – ukoliko registrovani Korisnik sa aktivnim paketom pomoći na putu koristi usluge Servisa prema potrebi i prijavljuje kvar i/ili šlepanje, gde nakon potvrde Profesionalca Korisnik otkazuje izabrani servis, Kompanija zadržava pravo da blokira korisnički nalog na period od 48 sati. U ovom slučaju usluga se smatra iskorišćenom. 
 • Usluga šlep službe – ako je korisnik servisa prijavio potrebu za šlep servisom, Kompanija će automatski dodeliti najbližeg profesionalca. Nakon potvrde od strane profesionalca koja se prikazuje korisniku na mobilnom telefonu i potvrde od strane korisnika servisa, profesionalcu se prosleđuje kontakt telefon, GPS lokacija i udaljenost korisnika servisa. Korisnik servisa dobija povratnu informaciju o udaljenosti profesionalca, očekivano vreme dolaska i praćenje profesionalce putem mape. Ukupna kilometraža se obračunava od lokacije gde je korisnik zatražio uslugu šlepanja do lokacije dogovorene/željene istovara vozila za koje se pruža usluga. Svaki kilometar van uslova navedenih u paketima za pomoć na putu, sistem automatski obračunava prema važećem cenovniku i dodatne troškove kilometraže korisnik servisa snosi naknadno. Za svaku dodatnu uslugu profesionalca, korisniku će biti ispostavljen račun u digitalnom formatu na registrovanu e-mail adresu.  
 • Troškovi putarine označavaju eventualne troškove prolaska kroz tunel, upotrebe trajekta, putarina i slične troškove prilikom pružanja usluge šlep službe. Troškove putarine su pokriveni pretplatom za paket pomoći na putu, izuzev u slučaju prolaska kroz privatne deonice auto-puta.

III- NAČIN UPOTREBE SERVISA

Član 9.

Servis je kao usluga informacionog društva namenjen:

 1. posredovanju u pružanju i plaćanju profesionalnih auto-mehaničarskih usluga i usluga odvoženja vozila, kao i druge usluge iz paketa – za korisnike koji poseduju aktivan paket pomoći na putu.
 2. posredovanju u pružanju profesionalnih auto-mehaničarskih usluga i usluga odvoženja vozila – za korisnike koji ne poseduju neki od paketa pomoći na putu koje nudi Kompanija.

Servis vrši posredovanje iz stava 1 ovog člana tako što putem mobilne aplikacije povezuje korisnike kojima je potrebna usluga i pružaoce usluga i omogućava njihovu komunikaciju, na način i pod uslovima iz ovih Uslova korišćenja.

Član 10.

Servis sadrži podatke o privrednim subjektima koja se pretežno bave delatnostima iz oblasti servisiranja automobila, auto-mehaničarskih usluga, usluga odvoženja vozila (šlep službi), a koje su ti privredni subjekti dostavili. Kompanija može vršiti agregaciju podataka o privrednim subjektima iz javno dostupnih izvora, odnosno koje je javno objavila neka od zvaničnih državnih institucija ili koje je privredni subjekat objavio sam o sebi.

Član 11.

Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Servisa, bez obzira na oblik sadržaja (tekst, audio, video, i slično) mora biti tačni i ispravan. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku, pravopisnu i činjeničnu ispravnost.

Svako korišćenje Servisa, u celosti ili bilo kog njegovog dela, koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija i kršenjem Uslova korišćenja.

Član 12.

Korisnik usluge iz paketa pomoći na putu uslugu može ostvariti jedino putem Servisa.

Ako Korisnik ima potrebu za bilo kojom od ponuđenih usluga iz paketa pomoći na putu, Kompanija će automatski kroz Servis, upotrebom odgovarajućeg algoritma, dodeliti najbližeg Profesionalca. Nakon potvrde od strane Profesionalca o čemu se Korisnik obaveštava putem Servisa, profesionalcu se prosleđuje kontakt telefon, GPS lokacija i udaljenost Korisnika. Korisnik dobija povratnu informaciju o udaljenosti Profesionalca, očekivano vreme dolaska i geolokacijsko praćenje Profesionalca putem mape u Servisu. Profesionalac za mesto intervencije može imati samo GPS lokaciju dobijenu kroz Servis. Da  bi ostvario pravo na bilo koju uslugu iz paketa Korisnik mora biti fizički prisutan u/ili pored vozila, jer pravo na korišćenje usluga iz paketa pripada Korisniku (a ne vozilu). Izuzetno, ukoliko Korisnik usluge iz paketa pomoći na putu nije u mogućnosti da ostvari izabranu uslugu putem aplikativnog dela Servisa, Kompanija pruža usluge pozivnog centra kao deo Servisa, koji je dostupan putem broja 19 919 iz Srbije i + 381 11 40-19-919 iz inostranstva). U slučaju potrebe za navedenim, ovakva opcija se automatski prikazuje na strani aplikacije.

Ukoliko Korisnik na mobilnom telefonu nema pristup internetu, u trenutku pokretanja Servisa na ekranu će se pojaviti šestocifreni kod ili broj mobilnog telefona koji je potrebno da Korisnik izdiktira operateru call centra Kompanije, a čime se potvrđuje status Korisnika.

Član 13.

Prilikom registracije i po svakom pojedinačnom pristupu Servisu (logovanjem na Servis), Servis Korisniku automatski šalje SMS poruku sa kodom koji sadrži 6 cifara, na broj mobilnog telefona koji Korisnik koristi, odnosno putem kojega je izvršena registracija.

Unosom ispravnog šestocifrenog broja Korisniku se odobrava pristup Servisu. 
Korisnik pristupa Servisu isključivo korišćenjem svojih pristupnih podataka, što podrazumeva da sa druge strane neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Kompaniju ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Član 14.

Kompanija će u slučaju kada zahtev bude istaknut od strane Korisnika, kada okolnosti ukazuju da je nastala ili je izvesno da može nastati povreda, a vodeći računa o zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja;
 • na zahtev nadležnog organa, dostaviti podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa propisima Republike Srbije.

Član 15.

Kompanija u okviru Servisa prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane Korisnika, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabire primaoca prenosa – Profesionalca.

Servis vrši geografsko lociranje korisnika pomoću GPS tehnologije i informaciju o lokaciji korisnika Servisa kome je potrebna usluga prosleđuje profesionalcu kojeg Sistem odabira upotrebom odgovarajućeg algoritma, a prema udaljenosti, vremenskom intervalu dolaska, saobraćajne gužve i dostupnosti profesionalca. Nakon potvrde od strane profesionalca, Korisnik  i Profesionalac – pružalac usluge stupaju u direktan pravni odnos, a Servis Korisniku u realnom vremenu prikazuje cenu, udaljenost Profesionalca od Korisnika i očekivano vreme dolaska na lokaciju koju je korisnik naveo u prijavi.

Član 16.

Kompanija zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ilin trajno) bilo kog elementa Servisa, odnosno usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Pravo izmene iz stava 1 ovog člana se ne odnosi na stečena prava Korisnika, odnosno na aktivne pakete pomoći na putu. Kompanija može izmeniti aktivni paket pomoći na putu samo i isključivo na zahtev Korisnika, i to samo onda kada postoje tehnički uslovi za takvu izmenu.

Član 17.

Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Servis, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

IV – USLUGE POMOĆI NA PUTU

Način pružanja usluga; vozilo i putnici

Član 18.

Početak korišćenja odabranog paketa pomoći na putu je moguć kada se ispune sledeći uslovi:

 1. period aktivacije paketa je 72 sata, tačnije, neophodno je da prođu 72 sata od trenutka  aktivacije paketa da bi se usluge iz paketa mogle koristiti;
 2. Prilikom dopune/nadogradnje postojećeg paketa pomoći na putu, neophodno je da prođu  72 sata od trenutka aktivacije paketa da bi se usluge iz paketa mogle koristiti;
 3. Nije moguća dopuna/ nadogradnja delimično iskorišćenog postojećeg paketa;
 4. paket pomoći na putu mora biti aktiviran na teritoriji korisnika, a ukoliko je aktivacija izvršena van teritorije korisnika paket pomoći na putu smatra se neaktivnim.

Broj servisnih zahteva koji se mogu izvršiti na godišnjem nivou: 

a) jedan servisni zahtev podrazumeva zahtev za uslugu u okviru paketa pomoći na putu, bez obzira na to ko podnosi zahtev; 

b) zamena guma/izlazak servisera je jednak jednom servisnom zahtevu, čak i ako se menja više od jedne gume tokom jednog servisnog zahteva.

Kompanija je garant pružanja usluga sadržanih u paketima pomoći na putu koja se ostvaruje kroz partnersku mrežu na teritoriji Republike Srbije, odnosno Evrope kao geografskog pojma, u skladu sa zaključenim ugovorima sa partnerima – Profesionalcima.

Vozilo za koje se pruža usluga pomoći na putu mora biti registrovano i u odgovarajućem stanju za učešće u saobraćaju.

Rok u kojem se mogu koristiti usluge pomoći na putu

Član 19.

Korisnik paketa ima pravo da koristi usluge po proteku 72 sata od aktivacije paketa.

Usluge iz paketa pomoći na putu je moguće koristiti samo ukoliko je paket pomoći na putu aktiviran i to nakon proteka roka iz prethodnog stava ovog člana.

Trajanje paketa pomoći na putu, odnosno vremenski period u kojem može biti korišćen nakon aktivacije je 12 meseci.

U slučajevima dopune/nadogradnje paketa, uzima se početni datum važenja korišćenja paketa pomoći na putu, a ne datum kada je paket nadograđen.

Kompanija ne garantuje da će popravka u bilo kom garaži/servisu biti tokom radnog vremena ili da popravke mogu početi odmah.

Kada usluga ne može biti pružena

Član 20.

Ukoliko Korisnik nije prisutan na mestu intervencije, usluga ne može biti pružena, osim u slučaju teže saobraćajne nezgode kada je Korisnik hospitalizovan ili priveden od strane nadležnih organa.

U slučaju da prilikom prijave kvara ili saobraćajne nezgode operater iz pozivnog centra Kompanije posumnja da je Korisnik pod dejstvom alkohola ili droga, Kompanija ima diskreciono pravo da ne pruži uslugu Korisniku.   

Organizacija pogodnosti iz paketa pomoći

Član 21.

Ukoliko Kompanija organizuje taksi, prevoz hotel ili slične pogodnosti u okviru paketa pomoći na putu, pravilo je da se pronalazi odgovarajuća, najpovoljnija opcija dostupna u datom trenutku. Kompanija ne odgovara za kvalitet usluge svakog hotela ili rezervisanog taksi vozila. Takođe, Kompanija ne može biti odgovorna za proveru stanja svakog vozila ili kvaliteta usluge koje pruža svaki pružalac usluga.

Nemogućnost pružanja i prekid pružanja usluga

Član 22.

U naročito teškim objektivnim situacijama, kao što su građanski nemiri, rat, oružani sukobi bez zvanične objave rata, ekstremne vremenske nepogode, vršenje usluga pomoći na putu može biti prekinuto.

Karavani i prikolice

Član 23.

Servis karavana i prikolice nije uključen u paket pomoći na putu. Servis karavana i prikolica koji su posebno parkirani ili su u kvaru takođe nisu uključeni u paket pomoći na putu.

Ako Korisnik vuče karavan ili prikolicu, ukoliko je to dodatno zatraženo u pisanom obliku, biće obavešten naknadno o dodatnim troškovima koji padaju na teret korisnika i doplaćuju se.  

Kompanija će obezbediti servisne usluge koje su na raspolaganju u skladu sa politikom u odnosu na karavan ili prikolicu. 

Kompanija ne može organizovati zamenski karavan ili prikolicu, niti voziti vozila sa vučnim šipkama, pa će Korisnik morati da napusti karavan ili prikolicu sa vozilom dok se popravlja. 

Ukoliko je moguće organizovati prevoz prikolice ili karavana uz vozilo, troškovi dodatnog prevoza padaju na teret Korisnika. Kompanija ne garantuje dodatni prevoz prikolice ili karavana ukoliko to nije moguće.

Kompanija ne pokriva ležarine za prikolice ili karavane ni u kom slučaju.

Repatrijacija vozila

Član 24.

Ukoliko nije moguće izvršiti popravku vozila u servisu Profesionalca, Korisnik ima mogućnost zatražiti prevoz vozila koje je u kvaru na adresu u matičnoj zemlji (tačnije, ima pravo na repatrijaciju vozila u zemlju u kojoj je paket pomoći na putu kupljen), pod sledećim uslovima:

 • procenjena vrednost popravke i prevoza vozila nije veća od procenjene vrednosti vozila po katalogu Centra za motorna vozila (CMS);
 • po proceni Profesionalca nije nastupila totalna šteta.

U slučaju da su uslovi iz stava 1 ovog člana ispunjeni i Korisnik se opredeli za opciju repratrijacije vozila, procedura je sledeća:

 • potrebno je da kontaktira Operativni centar kako bi se ova usluga organizovala;
 • potrebno je da vozilo ostavi kod Profesionalca;
 • u vezi sa prethodnom tačkom, neophodno je da Korisnik kod Profesionalca ostavi svu dokumentaciju vezanu za vozilo, kao i da preda ključeve od vozila;
 • potrebno je da isprazni vozilo od stvari.

Pružalac usluge (Profesionalac) ne odgovara za stvari koje se nalaze u vozilu, u slučaju da ih Korisnik ostavi u vozilu suprotno tački 4, stav 2 ovog člana. Takođe, zabranjen je prevoz putnika u vozilu koje se prevozi na ovaj način. 

Dodatni troškovi

Član 25.

Dodatni troškovi koji mogu nastati prilikom usluge šlep službe (kao što su, na primer, dodatno osiguranje, prolaz kroz tunel, prevoz trajektom itd.) snosi Korisnik i pokriće ovih troškova nije uključeno u paket pomoći na putu, ukoliko nije drugačije navedeno.

Putarina je pokrivena paketom pomoći na putu.

Ograničenja korišćenja paketa

Član 26.

Pokrivenost paketa podleže određenim ograničenjima:

 1. Maksimalan broj zahteva za uslugama koje Korisnik može koristiti zavisi od paketa pomoći na putu koji je izabran, prema dostupnom rasporedu;
 2. Svaki paket ima ograničenje na maksimalni broj usluga koje se mogu izvršiti tokom perioda važenja paketa;
 3. Paket uključuje neograničena putovanja tokom perioda važenja paketa pomoći na putu, ali je svako putovanje ograničeno na maksimalno 90 dana;
 4. Svaki zahtev koji Korisnik zatraži i nakon dolaska Profesionalca isti otkaže, smatraće se da je  realizovan i da je servisna usluga iskorišćena jer je Kompanija u obavezi da plaća svaki izlazak Profesionalaca, sa ili bez nastavka servisa. Kompanija zadržava pravo da poručenu, a neiskorišćenu uslugu posmatra kao iskorišćenu.

Član 27.

Paketi pomoći na putu ne obuhvataju:

 1. rutinsko servisiranje i održavanje vozila;
 2. naknade za skladištenje vozila ukoliko to nije obuhvaćeno korisničkim paketom;
 3. skladištenje i čuvanje karavana ili prikolice;
 4. zamenski rezervni točak ukoliko Korisnik nema servisnu rezervnu gumu koju daje proizvođač;
 5. bilo kakve naknade za korišćenje korisnikovog vozila za poslovanje, komercijalno putovanje, iznajmljivanje i slično;
 6. iznajmljivanje minibusa, karavana ili prikolica, motocikala ili kombija;
 7. kvarove koji nastaju zbog aktivnosti koje nisu predmet pravila puta, na primer: skupovi, trke u automobilima, korišćenje trkačkih staza ili drugih formalnih ili neformalnih trka;
 8. preopterećenje vozila prema zakonima u bilo kojoj zemlji u kojoj se vozilo vozi;
 9. bilo kakve naknade za korisnikovo vozilo, ako nije zakonski oporezovano, osigurano uz važeću registracionu nalepnicu koja je propisana zakonom ili se ne koristi u skladu sa uputstvima proizvođača;
 10. ukoliko korisnik sa namerom zloupotrebljava sistem i otkazuje usluge koje je odabrao.

Član 28.

Paketi pomoći na putu ne pokrivaju troškove:

 1. korišćenja specijalne opreme pri izvlačenju vozila koja su van puta na nepristupačnim mestima kao sto su kanjoni, uvale i slično;
 2. rezervne gume i točkovi, dodatne popravke ili nabavka novih;
 3. ključeva koji su izgubljeni ili ukradeni. Korisnički paket pokriva samo organizaciju i izlazak profesionalca i pružanje servisa;
 4. servis vozila koja nisu u voznom stanju van puta. Ako se uzme u obzir, postupajući razumno, da je vozilo u stanju gde je nemoguće pružanje servisne usluge ili ugrožava bezbednost profesionalca, Kompanija može odbiti pružanje usluge. Ako Korisnik može dokazati da je vozilo na putu, biće pružene usluge; 
 5. propadanja ili sudari u drumskom saobraćaju prouzrokovani istiskivanjem ulja ili vode, oštećenja od mraza ili rđe ili korozije;
 6. bilo koji zahtev koji je ili može biti pod uticajem uticaja alkohola ili droga ili
 7. grešaka koje nastaju ako vam se traži da pregledate i odobrite dokument kojim se evidentira stanje korisnikovog vozila, uključujući i elektronski obrazac, Korisnikova je odgovornost da obezbedi tačan i potpun zapis. Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakve tuđe greške ili propuste.

Isključenje važnosti paketa pomoći na putu

Član 29.

Sledeći uslovi važe za sve delove paketa i ako ih se Korisnik ne pridržava, Kompanija može odbiti pokriće i/ili otkazati korisnički paket:

 1. Odabrani paket mora biti plaćen;
 2. Usluge moraju biti zatražene u okviru postojećeg sistema u skladu sa paketom koji je Korisnik odabrao;
 3. Korisnik mora biti rezident Republike Srbije tokom perioda važenja paketa;
 4. Zahtevi za servise u rokovima većim od 24 sata nakon kvara mogu se delimično ili u potpunosti odbiti;
 5. U slučajevima kvara uzrokovanog neispravnom komponentom i/ili delom od strane proizvođača, korisnik mora ugasiti automobil, tako da na primer greška u klimatizaciji sama po sebi ne predstavlja prekid, a upaljena lampica upozorenja ne predstavlja uvek kvar;
 6. Ukoliko je Korisnik zatražio usluge Servisa kako bi izbegao troškove popravke vozila, Kompanija nije u mogućnosti da pokrije takve troškove;
 7. Korisnik je u svakom trenutku odgovoran za brigu o svojim ličnim stvarima, prtljagu, robi u okviru vozila ili na vozilu. Kompanija ne preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje na njima;
 8. Svako lice mlađe od 18 godina mora biti u pratnji kvalifikovanog vozača starijeg od 25 godina;
 9. Prevoz životinja nije dozvoljen u vozilima profesionalaca osim u individualnim slučajevima kada Profesionalac sam obezbeđuje prevoz životinja. Svaka životinja može ostati u korisnikovom vozilu na sopstveni rizik. Kompanija ne preuzima odgovornost za povrede životinja ili oštećenja koja su nastala prilikom kvara. Stoka se ne može prevoziti. Troškovi koji se odnose na životinje se ne refundiraju;
 10. Vozilo ne sme nositi više putnika nego što je to navedeno u registracionom dokumentu vozila. Svaki putnik mora imati odvojeno fiksno sedište, postavljeno prema specifikaciji proizvođača i svako dete mora posedovati pravilno namešteno dečje sedište;
 11. Ukoliko je vozilo pretovareno van okvira registracionog dokumenta, Kompanija može organizovati dodatni servis sa većom tonažom servisnog kamiona, ali će korisniki snositi dodatne troškove;
 12. Prilikom pružanja servisnih usluga u skladu sa svim paketima ne dolazi do potvrđivanja pravnog i drumskog stanja vozila, što ostaje odgovornost Korisnika;
 13. Kompanija ne preuzima odgovornost za bilo kakve gubitke koji nastaju tokom pružanja usluga, a koji nisu izričito pokriveni odabranim paketom kao gubici za koje odgovara Kompanija. Na primer: Kompanija ne odgovara za izgubljenu dobit;
 14. Paketi ne pokrivaju dodatne zahteve za popravku vozila koji nisu neophodni za nastavak putovanja;
 15. Korisnikovo vozilo mora biti osigurano prema važećoj zakonskoj regulativi;
 16. Kompanija ne garantuje da će popravka u bilo kom garaži/servisu biti tokom radnog vremena, ili da popravke mogu početi odmah. Da li će servis/garaža preduzeti vrstu potrebnih popravki, Kompanija ne može garantovati.
 17. Kompanija ne može preuzeti odgovornost za popravke u bilo kom servisu/garaži, jer se ugovor za takve popravke zaključuje između Korisnika i servisa/garaže.
 18. Korisnikovo vozilo mora biti registrovano i ne može imati probne ili privremene tablice.

Član 30.

Paketom pomoći na putu NISU obuhvaćeni:

 • nadoknada za oštećenja ili gubitke direktno ili indirektno uzrokovane ratom, okolnostima sličnim ratu, službenim dekretima ili krađom;
 • nadoknada za troškove oštećenja ili troškove gubitka, pored navedenih u prethodnoj tački;
 • nadoknada ili bilo kakva pravna odgovornost ukoliko je direktno ili indirektno uzrokovana radijacijom ili radioaktivnom kontaminacijom, toksičnom kontaminacijom;
 • nadoknada za gubitak, uništenje ili oštećenje uzrokovano udarnim talasima aviona ili drugih letelica;
 • nadoknada za oštećenja nastala na auto-trkama, skupovima, testiranjima brzine i trajnosti ili u vezi sa bilo kojim treningom i pripremama;
 • nadoknada za oštećenja ili povrede uzrokovane namerno od strane Korisnika ili koje su uzrokovane učešćem Korisnika u kriminalnim radnjama, odnosno nastalim namernim kršenjem ili nepridržavanjem zakona i ostalih propisa zemlje gde se Korisnik nalazi na putu

Ukoliko Korisnik sam organizuje neku od usluga iz paketa pomoći na putu, bez dobijenog odobrenja od strane Kompanije, ista neće moći biti realizovana.

Dodatne usluge

Član 31.

Kompanija može da posreduje u pružanju dodatnih usluga koje nisu uključene u paket, kao što je na primer organizovanje dostave kada Korisnik:

 1. Kupuje rezervne delove koji su neophodni;
 2. Produžava vreme boravka ili
 3. Kupuje staklo da bi se popravilo vozilo.

Sve dodatne usluge se plaćaju avansno, nakon obostranog usaglašavanja.

Obnavljanje paketa i nadogradnja paketa

Član 32.

Najranije 30 dana pre isteka perioda važenja korisničkog paketa, Korisnik može obnoviti svoj paket, koji počinje da mu važi po isteku postojećeg paketa, bez perioda aktivacije (72h). Takođe, u slučaju da Korisnik obnovi paket u periodu do 30 dana po isteku paketa, paket počinje da važi po izvršenoj uplati, bez perioda aktivacije (72h).

Paket se može obnoviti kupovinom novog na prodajnom mestu, putem internet prodavnice (web shopa) ili kroz aplikaciju.

Korisnik može nadograditi svoj paket na širu teritorijalnu i uslužnu pokrivenost u svakom trenutku putem aplikacije ili slanjem pisanog zahteva  na adresu elektronske pošte support@vozzi.app. Nadogradnjom se ne produžava vremensko važenje, odnosno ne vrši se obnova paketa. Period važenja takve nadogradnje je do isteka perioda prethodnog paketa.

Član 33.

Korisnik može nadograditi svoj paket u svakom trenutku trajanja važećeg paketa, ukoliko nije iskoristio ni jednu uslugu iz postojećeg/aktivnog paketa. Nadogradnjom se ne menja period važenja paketa.

Korisnik može odabrati nadogradnju svih postojećih paketa pomoći na putu kroz aplikaciju ili na prodajnom mestu. Ukoliko korisnik ima problema u postupku nadogradnje, može se obratiti službi Korisničke Podrške na mail info@vozzi.app i support@vozzi.app, u pisanoj formi, sa zahtevom za nadogradnjom paketa. Služba korisničke podrške obaveštava Korisnika putem elektronske pošte o izvršenoj nadogradnji paketa.

Nadogradnja je omogućena isključivo na teritoriji korisnika i nije važeća ukoliko korisnik naknadno u inostranstvu doplaćuje i nadogradjuje paket. Ovakvi slučajevi će se smatrati zloupotrebom i Kompanija zadržava pravo da ne prizna nadogradnju.

Ukoliko Korisnik koji se nalazi u inostranstvu zatraži pomoć sa postojećim paketom koji ne podrazumeva inostranstvo, Kompanija može organizovati prevoz, u kojem slučaju troškovi padaju na korisnika. Naime, u odgovoru na njegov zahtev, Korisniku će biti predstavljeni troškovi i po dobijanju pisanog odobrenja od Korisnika, takva usluga će biti pružena.

Član 34.

U slučaju da Korisnik želi kupiti novi paket, a postojeći je u statusu “partly used” (delimično iskorišćen), neophodno je da Korisnik postojeći paket deaktivira da bi novi paket bio aktiviran. Korisnik ne može imati istovremeno dva aktivna paketa.

Postupak deaktivacije postojećeg delimično iskorišćenog paketa iz stava 1 ovog člana je moguć jednom u toku kalendarske godine; prilikom deaktivacije paketa Korisnik treba da potvrdi da se saglašava sa Uslovima korišćenja (klikom na opciju potvrde, koja se pojavljuje na ekranu), nakon čega se deaktivirani paket briše. Brisanjem paketa stiče se mogućnost kupovine i aktivacije novog paketa pomoći na putu.

Član 35.

Prilikom plaćanja korišćenjem platnih kartica Visa, MasterCard i Maestro, Korisnik plaća obračunati iznos, dok troškove transakcije (bankarska provizija) snosi Kompanija. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu ili Kompaniji. U slučaju povraćaja sredstava korisniku realizovanih nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Kompanija je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Kompanije obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Na izvodu banke pojavljuje se tekst «VOZZI usluga». 

Prilikom plaćanja gotovinskom uplatom Profesionalcu, Korisnik plaća obračunati iznos Profesionalcu prema računu koji mu Profesionalac dostavlja.

Član 36.

Kompanija zadržava pravo izmene Cenovnika i paketa, uz blagovremeno obaveštavanje putem Interneta, i poštovanja dobrih poslovnih običaja.

Deaktivacija paketa

Član 37.

Korisnik sam može deaktivirati paket kroz Servis (aplikaciju) i prilikom deaktivacije treba da se složi sa Uslovima korišćenja.

Ocenjivanje usluga od strane Korisnika

Član 38.

Radi boljeg pružanja usluga, Korisnik je u obavezi da oceni svaku uslugu, tako što će ocenama od 1 do 5 (gde je 1 najniža, a 5 najviša ocena) oceniti profesionalce sa kojima je kontaktirao.

Servis automatski obračunava i Kompaniji prikazuje prosečnu korisničku ocenu za svakog Profesionalca ponaosob.

Kompanija zadržava diskreciono pravo poništavanja dodeljenih ocena, kao i pravo da u svakoj pojedinačnoj situaciji ne poništi ocenu.

V – UNOS I IZMENA PODATAKA U SERVISU

Registracija Korisnika i prijava na Servis

Član 39.

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Servis. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Servisu, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Korisnicima usluga koje putem Servisa pruža Kompanija smatraju se registrovani korisnici.

Samu registraciju Korisnika, kao i sav sadržaj (broj mobilnog telefona, adresa korisnika, e-mail adresa korisnika, marka i tip vozila) koji Korisnik postavlja na Servis, Kompanija ne moderira, modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj, tako da Korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu.

Svakom pojedinačnom prijavom na Servis, Korisnik dobija pristup svom nalogu na Servisu i mogućnost korišćenja Servisa koju Korisnik može da podesi prema dostupnim opcijama Servisa.

Izmena podataka u Servisu i deaktivacija paketa

Član 40.

Korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba izvršiti promene koje se odnose na:

 • adresu elektronske pošte (e-mail adresu) registrovanog korisnika
 • podatke o izgledu vozila vozilu (marka, model i godina proizvodnje);
 • podatke o registarskom broju vozila


Korisnik ne može izvršiti prenos korisničkog naloga, niti promeniti paket pomoći na putu tako da glasi na tuđe ime. 

Korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja, u bilo koje doba, ukinuti svoj status korisnika podnošenjem zahteva za brisanje svog korisničkog naloga, ukoliko nema aktiviran paket pomoći na putu. 

Tretman sadržaja postavljenog na Servisu

Član 41.

Postavljanje sadržaja na Servis ni na koji način ne ograničava Korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Kompanija će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu i na čiji sadržaj ne može da utiče. 

Postavljanjem sadržaja na Servis, Korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Kompaniju da sadržaj prenese neodređenom broju lica u cilju pružanja Servisa, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava do kojeg može doći činjenjem ili nečinjenjem korisnika, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo Korisnik koji je sadržaj postavio. 

Otkazivanje paketa od strane Korisnika

Član 42.

U slučaju da je paket podrške na putu aktiviran, Korisnik ga može bez bilo kakvog obrazloženja otkazati u roku od 15 dana od aktivacije paketa, ukoliko nije iskorišćena niti jedna usluga obuhvaćena paketom. U navedenom slučaju paket će biti poništen i novac će, uz umanjenje za bankarske troškove transfera biti refundiran korisniku. Ukoliko je neka od usluga korišćena na zahtev korisnika paket će biti poništen bez refundacije sredstava, a kako bi Korisnik mogao da aktivira novi paket pomoći na putu.

Korisnik može, pre isteka perioda važenja korisničkog paketa, zahtevati prestanak trajanja korisničkog paketa, upućivanjem takvog zahteva Kompaniji (Zahtev za deaktivaciju paketa) putem adrese elektronske pošte na mail adrese info@vozzi.app i support@vozzi.app.

VI – CENE USLUGA I PLAĆANJA

Član 43.

Cene usluga navedene u paketima koje pružaju Profesionalci formira Kompanija, kao jedinstvene cene za određenu teritoriju i navedene su u Cenovniku koji se smatra sastavnim delom ovih Uslova korišćenja, a nalazi se na veb-sajtu Kompanije www.vozzi.eu 

Član 44.

Plaćanje cene usluge koju je izvršio Profesionalac, moguće je na sledeće načine:

 1. Za Korisnike koji su od Kompanije nabavili paket pomoći na putu, Kompanija snosi troškove usluga iz kupljenog paketa, dok Korisnik eventualne dodatne usluge (koje nisu obuhvaćene paketom) plaća nakon izvršene dodatne usluge gotovinskom uplatom Profesionalcu ili putem dostupnih elektronskih plaćanja uplaćuje Kompaniji.
 2. Za Korisnike koji ne poseduju neki od paketa pomoći na putu koje nudi Kompanija, Korisnik plaća cenu nakon izvršene usluge gotovinskom uplatom Profesionalcu u skladu sa cenovnikom pripadajuće teritorije na kojoj se usluga izvršava kroz VOZZi servis ili putem dostupnih elektronskih plaćanja uplaćuje Kompaniji.

Član 45.

Prilikom plaćanja korišćenjem platnih kartica Visa, MasterCard i Maestro, Korisnik plaća obračunati iznos, dok troškove transakcije (bankarsku proviziju) snosi Kompanija. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu ili Kompaniji.

U slučaju povraćaja sredstava Korisniku koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Kompanija je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Kompanije obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Na izvodu banke pojavljuje se tekst «VOZZI usluga». 
Prilikom plaćanja gotovinskom uplatom Profesionalcu, Korisnik plaća obračunati iznos Profesionalcu prema računu koji mu Profesionalac dostavlja.

Član 46.

Kompanija zadržava pravo izmene Cenovnika i paketa, uz blagovremeno obaveštavanje putem Interneta i poštovanje dobrih poslovnih običaja.

VII – ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Član 47.

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja i dostupan je na adresi

Član 48.

Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Član 49.

Kompanija može, u skladu sa zakonom i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Kompanija može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšavala svoju uslugu informacionog društva i Servis i dodatno ih usmerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima.

Član 50.

Kompanija ne prikuplja podatke o platnim karticama Korisnika. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom PCI DSS 3.1 standarda, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. 
Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica čiji je Nivo 1 provajder platnih usluga, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama provajdera. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Kompaniji ili trećim licima.

Član 51.

Sva opšta akta Kompanije moraju biti u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Kompanije nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe navedenog Pravilnika.

Član 52.

Korisnik je saglasan da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Servisa, kao i obaveštenja koja se tiču Servisa i Kompanije, kao i reklamna obaveštenja.

VIII – REKLAMACIJE

Član 53.

Kako Kompanija pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu Profesionalca nije moguće izjaviti reklamaciju.

Član 54.

Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge Profesionalca počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi.

IX – AUTORSKO PRAVO

Član 55.

Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa kojih je Kompanija autor.

Član 56.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Kompanije i podložno je pokretanju svih zakonom predviđenih postupaka zaštite predmetnih prava.

Član 57.

Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska prava, pravo na korišćenje žiga i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Servisa, agregirani javno dostupni sadržaj, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu Kompanije, a u skladu sa odredbama članova 40. i 41. ovih Uslova korišćenja.

Član 58.

Postavljanjem sadržaja na Servis, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Servisa, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Servisa je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Kompanije, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Servisa, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Kompanija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Član 59.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa učinilo javno dostupnim.

X – SMERNICE ZA KORIŠĆENJE I IZBEGAVANJE ZLOUPOTREBE

Član 60.

Korisnici se obavezuju da prilikom korišćenja Servisa poštuju ovde navedene Smernice.

Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Servisa, bez obzira na oblik sadržaja (tekst, audio, video, i slično) mora biti tačni i ispravan. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku, pravopisnu i činjeničnu ispravnost. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi Korisnik koji je unos izvršio.

Član 61.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj postavljen na Servis od strane bilo kojeg korisnika.

Član 62.

Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Kompanije, uključuje (ali nije ograničen na):

 • otvoreno uvredljiv sadržaj, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca,
 • uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe,
 • eksploatiše ljude na seksualni ili nasilni način,
 • sadrži nagost, preterano nasilje, ili uvredljiv sadržaj, ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle,
 • traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina,
 • javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe,
 • sadrži, ili promoviše informacije za koje znate da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti, ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan, ili klevetnički,
 • sadrži, ili promoviše nedozvoljenu, ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe,
 • uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“,
 • sadrži stranice sa ograničenim pristupom, ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke, ili skrivene stranice, ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama),
 • podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu, ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti, ili pronalaženje, ili kreiranje računarskih virusa,
 • traži lozinke, ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne, ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika,
 • uključuje komercijalne aktivnosti i/ili prodaju bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, razmena, oglašavanje, ili piramidalne šeme,
 • uključuje fotografiju, ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe, ili
 • krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.

Član 63.

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena ili zabranjena na Servisu:

 • kriminalne, ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju, ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa, ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne;
 • oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih ili nedozvoljenih načina korišćenja Servisa;
 • zaobilaženje ili izmena (kao i pokušaj da se zaobiđe ili izmeni), kao i podsticanje ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija ili softvera koji su deo Servisa;
 • falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi ili na bilo koji drugi način korišćenje Servisa za slanje izmenjenih, prevarantskih ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor;
 • aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka ili programa koji prekidaju, uništavaju ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera ili hardvera ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje ili pristup računaru/računarskoj mreži;
 • mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta ili mreže;
 • prekrivanje ili zamagljivanje oglašavanja preko banera ili drugih grafičkih elemenata na stranici profila korisnika ili bilo kojoj stranici Servisa preko HTML/CSS-a ili na neki drugi način;
 • uključujući HTML, CSS, ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene, ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja;
 • bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika ili video zapisa;
 • mešanje sa, prekidanje ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa ili na mreži ili uslugama povezanim sa Servisom;
 • imitiranje ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica;
 • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku ili odavanje lozinke trećim licima ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov;
 • prodaja ili prenos korisničkog profila na neki drugi način;
 • korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo ili povredilo neko lice i pokušaj da se to uradi;
 • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu ili prihvatanje uplate ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe ili
 • brisanje ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja;
 • korišćenje meta oznaka ili drugog skrivenog teksta ili metapodataka pomoću Kompanijskog imena, žiga, URL adresa ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Kompanije;
 • pokušaj da se ispita, skenira ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa ili prekrše bilo koje bezbednosne mere ili mere provere identiteta;
 • prikupljanje ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole;
 • imitiranje ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta ili drugog oblika socijalnog inženjeringa ili drugi vidovi prevare;
 • korišćenje Usluga informacionog društva na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama ili povreda Servisa ili bezbednosti mreže.

Član 64.

U cilju sprečavanja zloupotreba Servisa, korisnik mora potvrditi da je saglasan da se nastavi proces traženja najbližeg Partnera. U međukoraku, korisnik ima pravo da odustane od traženja usluge, a ukoliko je saglasan, Servis će automatski potražiti najbližeg Partnera.

U slučaju da se korisnik saglasi i potraži uslugu, te dobije potvrdu od Partnera, a nakon toga telefonski otkaže tu uslugu, Kompanija zadržava pravo da poručenu, a neiskorišćenu uslugu posmatra kao iskorišćenu. Ovakva usluga će automatski biti skinuta iz  odabranog paketa korisnika.

Član 65.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. Kompanija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Kompanija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. 

Kompanija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Kompanije koje Korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova ili u slučaju da Kompanija ne može da verifikuje ili da proveri neku informaciju koju Korisnik pošalje Kompaniji.

Član 66.

Kompanija zadržava pravo da u slučaju zloupotrebe odabranog paketa pomoći na putu po sopstvenoj diskrecionoj oceni onemogući Korisniku da paket koristi, odnosno da deaktivira paket bez mogućnosti bilo kakvog povraćaja novca korisniku ili da paket ograniči u pogledu sadržine usluga ili vremenskog trajanja, odnosno produženja.

XI – OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Član 67.

Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Član 68.

U vezi sa članom 48. ovih Uslova korišćenja, Kompanija ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Kompanija ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao Korisnik, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

Član 69.

Ovo ograničenje o odgovornosti odnosi se i na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu) ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Član 70.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga. Kompanija ni na koji način ne garantuje funkcionisanje Servisa na nestandardnoj opremi odnosno nestandardnim uređajima, niti na nestandardnim operativnim sistemima i/ili softveru.

Član 71.

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

XII – PODAPLIKACIJA

Član 72.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da pored usluga Servisa, kroz Servis prezentuje i druge usluge koje pružaju treća lica, kao što su na primer banke ili osiguravajuća društva (u daljem tekstu: Podaplikacija).

Član 73.

Na prava i obaveze povodom eventualnog korišćenja Podaplikacije od strane Korisnika mogu se primenjivati drugi uslovi korišćenja, u skladu sa zakonom, o kojima se Korisnik posebno obaveštava i na koje posebno daje pristanak. 

Posebne uslove korišćenja koji se odnose na Podaplikaciju može doneti treće lice (na primer banka ili osiguravajuće društvo) koje pruža usluge putem Podaplikacije, odnosno na koje se Podaplikacija odnosi. 

Posebnim uslovima korišćenja Podaplikacije ni na koji način se ne dira u pravni odnos između Kompanije i Korisnika uspostavljen ovim Uslovima korišćenja.

XIII – REŠAVANJE ŽALBI

Član 74.

Korisnik ima pravo da se obrati Kompaniji sa pritužbom na rad Profesionalca, tačnije, na adekvatnost usluge pružene od strane Profesionalaca, a ovakve pritužbe razmatra Kompanija. Osim toga, Kompanija razmatra i žalbe Profesionalaca na ponašanje i radnje Korisnika.

Član 75.

Korisnik ima mogućnost da se Kompaniji obrati sa žalbom na bilo koji segment usluge ili deo usluge koju mu je Profesionalac pružio za koji smatra da nije adekvatan ili da mu je naneta šteta, bez obzira na to što Kompanija ne odgovara za štetu koju je Korisniku pričinio Profesionalac.

Profesionalac ima mogućnost da se Kompaniji obrati sa žalbom na bilo koje ponašanje ili radnje Korisnika za koji smatra da nisu adekvatne ili da su mu nanele štetu, bez obzira na to što Kompanija ne odgovara za štetu koju je Profesionalcu pričinio Korisnik.

Član 76.

Ukoliko postoje mogućnosti, Kompanija će povodom žalbe kontaktirati drugu stranu i pokušati da posreduje u mirnom rešavanju, a ukoliko u tome ne uspe, Kompanija će uputiti stranu koja se žali da svoja prava ostvari sudskim ili drugim putem koja toj strani stoji na raspolaganju.

Nezavisno od prethodnog stava ovog člana, Kompanija zadržava pravo da raskine bilo kakvu saradnju sa Profesionalcem kao posledicu nemogućnosti da se žalba Korisnika reši mirnim putem ili kao posledicu broja žalbi na pojedinog Profesionalca, odnosno da prestane sa pružanjem Servisa Korisniku kao posledicu nemogućnosti da se žalba Profesionalca reši mirnim putem.

XIV – JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

Član 77.

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Član 78.

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanije i Korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se pozitivni propisi, odnosno pravo Republike Srbije. Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležnost za rešavanje sporova imaće sudovi u Republici Srbiji. U slučaju potrošačkog spora sa državljaninom Republike Srbije nadležnost se određuje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Član 79.

Kompanija ni na koji način ne posreduje kao medijator, niti učestvuje u bilo kom sudskom sporu koji može nastati između dva ili više korisnika Servisa ili Korisnika i Profesionalca, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

XV – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 80.

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji ili će poslati e-mail svim korisnicima najmanje osam dana pre dana početka njihove primene ili će o izmenama i dopunama ovih Uslova korišćenja Korisnike obavestiti putem Servisa.

Član 81.

Ukoliko Korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje / ili neprihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko Korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu ne diraju se stečena prava korisnika.

Član 82.

Ovi Uslovi korišćenja su sačinjeni na srpskom jeziku, ali mogu biti prevedeni i na druge jezike. U slučaju postojanja prevoda, pravno dejstvo proizvodi samo verzija koja je na srpskom jeziku.

Član 83.

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Servisa.

U Beogradu, dana 23.06.2021.

Objavljeno dana 23.06.2021.

Početak primene dana 01.07.2021.; izmene i dopune dana 01.02.2022. godine – član 18., stav 1, član 19., stav, član 32., stav 1 i član 37.

KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD

Vladimir Šijaković, Direktor